simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܫܠܡܘ . ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܗܢܘ̇ܢ ܡܢ
P:Neh [AB] ܘܐܡܪܝܢ ܠܝ ܗܠܝܢ ܐܢܫܐ̈ ܕܫܐܠܬ ܐܢܘܢ
P:Num [AB] ܥܝܢܢ . ܗܠܝܢ ܩܪܝܚܐ̈ ܕܟܢܘܫܬܐ :
P:Phil-Phlm [AB] . ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܕܝܘܬܪܢܐ ܗܘܝ̈ ܠܝ
P:ProvQohSong [AB] ܝܕܥ . ܗܠܝܢ ܠܚܟܝܡܐ̈ ܐܡܪ ܐܢܐ
P:PsSol [AB] ܘܪܚܡܝ̈ ܟܝܒܝܢ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܐܢܐ
P:Ps [AB] : ܡܢ ܕܥܒܕ ܗܠܝܢ ܟܐܝܢ ܗܘ :
PhiloxMab:Disc . ܕܫܡܥ ܡܠܝ̈ ܗܠܝܢ ܘܥܒܕ ܠܗܝܢ ܆
P:Rev [AB] ܘܥܬܝܕܢ̈ ܠܡܗܘܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ . ܐܪܙܐ
P:Rom [AB] : ܕܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܣܥܪܝܢ ܠܡܘܬܐ ܡܚܝܒ
P:Sam [AB] ܐܢܬܘܢ ܐܝܟ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ : ܕܫܡܥ ܐܢܐ
P:Tob [AB] ܗܟܝܠ ܡܢ ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ ܦܓܪܐ̈ : ܠܐ
P:TweProph [AB] . ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܗܐ ܣܐܓ ܐܢܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܩܢܝ ܐܢܬ ܩܕܡ ܗܠܝܢ ܕܝܬܒܝܢ : ܘܐܢܐ