simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܕܗܢܘܢ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܥܠܐ ܐܪܟܝܐܘܢ ܝX ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܗܢܘܢ ܩܒܠܘ ܗܠܝܢ ܗܢܐ̣ ܂ ܘܠܦܘܩXܢܐ ܕܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ ܂ ܘܒܪܕܝܢ ܘܒܘܠܝܕX
ChronMin ܂ ܡܢ ܫܒܛܐ ܕܪ]ܘܒXܝܠ ܂ ܘ ܂ ܝܘܣܝܦܘܣ ܂ ܂ ܂ ܚ]ܙܩܝܐܝܠ ܂ ܂ ܂ ܗܠܝܢ ܕܫܒܥܝܢ̈ ܂ ܫܡܗܐ̈ ܕ ܢ ܕܓܒܪܐ̈ ܕܦܫܩܘ ܂ ܝ ܠܟܬܒܐ̈ ܐ ܬ ܂ ܗܘܢ
ChronMin ܦܛܪܝܪܟܐX[ 1ܠܒܪ ]ܡܢ ܚܬܝܬܘܬ ܐ ܕܒܗܕܐ̣ ܂ ܟܕ ܥܒ̇ܕ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܂ ܘܕܠܐ ܢܚܪܡܘܢ ܠܝܘܠܝܢܐ ܒܫܡܗ ܦܪܝܫܐ ܂ ܬ ܂ Xܘܐܗܡܝ ܡܢ
ActsMiaphysites ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܐܫܬ̇ܢܕܘ 1ܒܗ ܂ ܘܢܚ̣ܬ̇ ܠܐܘܬܗ̣ ܘܡ̣ܢܥܬ̇ ܗܠܝܢ ܠܐ ܥܗܕܢ ܐܢܘܢ ܂ ܂ ܗܘܐ ܥܠ ܫܝܢܗ̇ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝ̣ܫܬܐ ܇ ܘܥܠ
BarAphton:ActsSev ܕܐܝܟ ܘܟܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܡܡܠܠ . ܟܕ ܕ ܝܢ ܬܘܒX ܚܪܬ ܆ ܗܠܝܢ ܒܐܢܫ ܫܚܝܡܐ ܆ ܒܕܡܥܠܝ ܕܝܢ ܡܠܘܢ ܡܢ ܬܪܥܝܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܆
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܒܝܕ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܗܘ̣ܐ ܝX ܚܛܝܬܐ ܐܘܒܕ ܂ ܘܥܠ ܒܣܪܐ ܆ ܗܠܝܢ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܘܢܬܡܨܐ ܕܢܣܒ ܡܢ ܘܐܠܗܐ ܐܬ̣ܐ ܂ ܘܐܝܟ ܕܪܝܫ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܦܘܡܐ ܕܥܦܪܢܐ̈ ܕܢܐܡܪ ܐܢܝܝܢ̈ ܆ ܘܠܐ ܕܢܩ̇ܒܠ ܗܠܝܢ ܦܘܪܩܢܝܢ ܆ ܒܣܓܝܐܬܐ̈ ܥ̣ܬܪ ܗܘܐ ܛܘܗܡܗ ܕܐܕܡ ܥܝܦܪܢܐ ܇
IšoAdiab:Epist ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܕܓܠܐ̈ ܡ̣ܢ ܣܒܪܐ ܕܩܝܡܬܐ ܘܕܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܂ ܗܠܝܢ ܫܘܬܦܘܬ ܐ ܣܒܪܐ ܕܠܐ ܡܝܘܬܘܬ ܐ ܂ ܘܗܟܢܐ ܡܣ̇ܪܩܝܢ ܠܢ
BarṢal:ComLiturg 10ܕܢܣܝ̣ܡ ܝܝ ܝܡܝܢܗ ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܂ ܘܡܚܕܐ ܢ̣ܗܦܘܟ ܠܘܬ ܥܡܐ ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܒ̇ܥܐ ܕܢܐܡܪ ܂ ܙ ܝ ܂ ܠܡܓܥܠܢܘܬ ܐ ܗܕܐ ܕܢܨܘܪ ܠܨܠܝܒܐ̈
BarṢal:ComGosp ܩܒ̣ܠ ܀ ܚܢܢ ܓܝܪ ܟܕ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܠܕܘܟܬܐ ܡܫܢܝܢܢ ܂ ܠܐ ·ܪ ܂ ܗܠܝܢ ܂ ܐܠܐ ܗܝ̇ ܕܡܬܕܒܪ ܗܘ̣ܐ ܐܠܗܐ ܡܚܘܝ- ܂ ܠܗ ܕܨXܝܢXܝܬ
MiaphysiteDocs ܕܟܬܝܒܐܝܬ ܐܘ ܠܐ ܟܬܝܒܐ ܬ ܐܡܪܘ ܠܘܩܒܠ ܬܪܥܣܪ̈ ܩܦܠܐܐ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܘܠܒܪܨܘܡܐ ܦܪܣܝܐ ܝ ܥܡ ܩܢܘܢܘܗܝ̈ ܛܡܐܐ̈ ܂ ܘܠܟܠܗܘܢ
BarḤadbš:FoundSch : ܘܐܦܠܐ ܗܠܝܢ ܕܡܫܬܘܕܐ ܫܪܝܪܢ̈ . ܠܛܒܘܬܗ ܓܝܪ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܐܦܢ ܐܫܬܘܝ ܠܪܒܘܬܐ ܕܛܝܒܘܬܐ : ܐܠܐ ܠܐ ܡܫܡܠܝܪܐ ܐܝܝܢ ܠܗ
SevAnt:madHym ܕܒܡܥܠܬܟ . ܢܓ ܓX ܪܒ ܗܘ ܛܒ ܥܘܡܩܐ ܕܪܐܙܐ ܩܕܝܫܐ . ܢܕ ܕ ܗܠܝܢ ܡܟܝܠ ܒܢܝܐ̈ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣܢܘܬܐ¹¹ ܢܒ ܒ ܒܡܢܐ ܢܬܕܡܪ ܡܢ
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܡܬܬܘܣܩܢ̈ Xܢ . ܒܥܘ̣ ܘܬܫܟܚܘܢ . ܟܠ ܓܝܪ ܕܫ̇ܐܠX ܒܥܘ ܗܠܝܢ ܡܠܟܘܬܗ ܘܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܬܬܘܣܦܢ̈ ܘܙܕܝܩܘܬܘ ܆ ܘܟܠܗܝܢ
SevAnt:madHym ܚ̇ܙܐ ܐ . ܢܐ ܡܫܝܚܐ ܇ ܠܗ̇ܘ ܕ ܐܝܬܝX ܪܝܫܝ̣ܬܐ ܕܚܝܐ̈ ܚ̣ܕ̈ ܗܠܝܢ ܒܩܘܡܬܐ̈ : ܘܠܝܐܠܝܒܙܪ ܡܠܦܢܐ ܕ ܝܠXܘ ܣܒܐ ܆ ܠܝܟ ܒܡܨܥܬ
JnRufus:Pleroph ܕܒܦܠܛܝܢ . ܘܐܦ ܐܢܐ ܡܢ ܩܕܡ ܟܠܗܘܢ . ܘܟܕ ܛܒ ܪܚܝܡ ܗܘܝܬ ܗܠܝܢ ܣܘܓܐܗ ܕܥܡܐ ܕܡܕܝܢܬܐ . ܫܢܝ ܡܝܢ o ܫܘܬܦܘܬܗ . ܝܬܝܪܐܝܬ
SevAnt:CathHom ܘܒܝܐܐ ܐܢܘܢ ܒܡܠܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܇ ܐ̣ܬܐ ܠܐܠܕܐ . ܗܢܐ ܟܠܗ ܗܠܝܢ ܇ ܕܟܕ ܐ̣ ܬܐ ܠܡܐܩܕܘܢܝܐ ܇ ܟܕ ܐܬܟ̣ܪܟ ܟܝܬ ܒܐܬܪܘܬܐ̈
BarḤadbš:Acts ܙܟ̣ܐ ܚܘܒܐ ܘܪܚܡܬܐ ܕܕܘܒܪܝܗܘܢ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܆ ܘܙܢܐ ܗܠܝܢ ܠܪܥܝܢܐ ܘܡܦ̣ܕܝܢ ܡܦܩ̣ܝܢ ܠܗ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܆ ܐܠܐ ܠܟܠܗܘܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܐܝܬܝܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܦܪܫܝܢ ܢܦܫܢ̇ܝܐ ܕܪܘܚܐ ܠܝܬ ܒܗܘܢ ܃ ܗܠܝܢ ܢܩܘܡܘܢ ܐܢܫܐ̈ ܡܡܠܠܝ̈ ܡܥܩܡܬܐ̈ ܡܒܙܢܢܐ̈ ܘܫܪܟܐ
Ammonas:Epist ܕ ܐܝܬ ܒܒܝ-ܬX ܐܣܝܪܐ . ܐܠܝܢ ܠXܠܝܢX ܕ ܥܐܠܝܢ ܠܘܬܗXܘ X ܗܠܝܢ ܕ ܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗ . ܢܠ ܥܒ̣ܕ ܚܘܝܫܒX . ܝX ܥܒ . . . ܕ ܝ ܒܝܫܬܐ̈