simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ¹0ܥܒ̇ܕ ܒܗ ܒܫܪܪܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܟܝܐܝܬ̣ ܕܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܡܛܠ ܒܪܐ ܟܬ̣ܒ ܗܠܝܢ ܂ XXܘXܝܘܣ ܂
BarḤadbš:FoundSch ܡܫܡܠܝܪܐ ܐܝܝܢ ܠܗ ܗܠܝܢ : ܘܐܦܠܐ ܗܠܝܢ
SevAnt:CathHom ܗܘܐ ܇ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ . ܠܐܐܢܫ
JacSer:mem6DaysDay2 ܢܚܬܘ ܠܗ ܡܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܥܠ ܠܐ ܦܝܫܝܢ
DidascApost . ܘܬܘܒ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܪܓܙܝܢ ܆ ܘܕܙ̇ܕܩ
BarḤadbš:Acts ܆ ܐܠܐ ܠܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܙܟ̣ܐ ܚܘܒܐ ܘܪܚܡܬܐ
Ath:HomEpist ܡ̇ܢ ܕ ܣܪܛ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܡܪܢ .
EliaAnb:BookExer&Cent ܕܥܬܝܕܝܢ ܠܡܦܓܥ ܒܣܦܪܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܟܢܫܬ : ܘܠܡܒܚܪ
EliaQarṭ:memPhiloxMab ܕܫܡܥ ܡܢ ܩܫܝܫܐ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܫܒܚ ܠܡܪܝܐ
SevAnt:LuqJul ܚܫ . ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܥܫܘܩܐܝܬ ܡܬܒܕܝܢ̈ :
Ps-Zach:EccHist ܡܘܕܥ ܆ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܦܪܫܘ ܡܢ ܚܘܠܛܢܗ
Eph:memDomNos . ܡܘܡܝܗܘܢ̈ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܗܘܘ . ܕܥܝܢܐ̈
ChronMin ܂ Xܘܐܗܡܝ ܡܢ ܗܠܝܢ ܦܛܪܝܪܟܐX[ 1ܠܒܪ ]ܡܢ
JacSer:memLuqJews ܩܝܦܘܬܐ ܆ ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ ܫܒܬܐ ܢܝܚܬܐ X
P:PsSol [AB] ܘܪܚܡܝ̈ ܟܝܒܝܢ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܐܢܐ
BarEbr:CandSanc ܐܡ̇ܪܝܢ ܐܠܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ . ܗܘܢ
Basil:SyrDeSpirSanc 3ܫܘܐܠܐ ܗܟܝܠ ܕXܥܠ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܗܘ̣ܐ Xܠܢ
ComGenExod ܒܥܝܪܐ . ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܟܢ ܝܠܦܝܢܢ ܕܡܨ
IšoMerv:ComOT ܕܫܘܥܝܬܐ̈ ܡܬܚܫܒܢ̈ ܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܡܫܝܚܐ ܘܥܠ