simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܟܠܗܝܢ ܕܟܝܐܝܬ̣ ܕܠܐ ܠܐܘܬܐ ܘܕܠܐ ܥܨܬܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܗܠܝܢ ⁷ܠܗ ⁸ܗ̣ܘ ܠܗ ܟܘܠܗ̣ ܟܕ ܗ̣ܘ ⁹ XX ܡܪܝܐ ¹0ܥܒ̇ܕ ܒܗ ܒܫܪܪܐ
SevAnt:LuqGramm ܂ XXܘXܝܘܣ ܂ ܐܝܟ̣ ܕܡܘܬܐ ܕܝܢ ܕܥܒܕܐ ܡܬ̇ܚܐ ܥܡ ܟܢܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕ ܢ ܗ̇ܘ ܡܡܠܠ ܐܠܗܐܝܬ ܇ ܒܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܕܡܛܠ ܒܪܐ ܟܬ̣ܒ
BarḤadbš:FoundSch : ܘܐܦܠܐ ܗܠܝܢ ܕܡܫܬܘܕܐ ܫܪܝܪܢ̈ . ܠܛܒܘܬܗ ܓܝܪ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܐܦܢ ܐܫܬܘܝ ܠܪܒܘܬܐ ܕܛܝܒܘܬܐ : ܐܠܐ ܠܐ ܡܫܡܠܝܪܐ ܐܝܝܢ ܠܗ
SevAnt:CathHom ܕܫܪܟܐ . ܠܐܐܢܫ ܐܝܟ ܕܠܝܬܝܪܐ̈ ܢܕܘܢ ܠܢ ܇ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܕܦܢܛܩܘܣܛܐ ܇ ܣܠ̣ܩ ܝܫܘܥ ܠܗܝܟܠܐ ܘܡ̇ܠܦ ܗܘܐ ܇ ܘܥܠ
JacSer:mem6DaysDay2 ܕܠܥܠ ܠܐ ܦܝܫܝܢ ܗܘܘ ܒܐܬܪܐ ܪܡܐ ܡܐ ܕܦܩܕ ܓܝܪ ܐܦ ܒܥܢܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܪܗܒ ܐܢܘܢ ܐܠܘ ܡܛܠ ܥܘܡܩܗ ܕܝܡܐ ܢܚܬܘ ܠܗ ܡܝܐ̈
DidascApost ܕܪܓܙܝܢ ܆ ܘܕܙ̇ܕܩ ܕܢܫܒܘܩ ܣܟܠܘܬܐ̈ ܠܚܕܕܐ̈ . ܐܢܗ̣ܘ ܗܠܝܢ ܘܣܝܡܝܢ ܒܪܝܫܐ ܟܐܢܐܝܬ ܕܗ̇ܘ ܕܡܫܬܟܚ ܡܚܝܒܐ . ܘܬܘܒ ܡܛܠ
BarḤadbš:Acts ܙܟ̣ܐ ܚܘܒܐ ܘܪܚܡܬܐ ܕܕܘܒܪܝܗܘܢ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܆ ܘܙܢܐ ܗܠܝܢ ܠܪܥܝܢܐ ܘܡܦ̣ܕܝܢ ܡܦܩ̣ܝܢ ܠܗ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܆ ܐܠܐ ܠܟܠܗܘܢ
Ath:HomEpist ܡܛܠ ܡܪܢ . ܐܢܐ ܓܒܪܐܝܠ ܕܥܠ ܐ ܣܛܘܢܐ ܕ ܩܪܡܢ ܩ̇ܐܡ ܟܬ ܒܬ ܗܠܝܢ . ܐܘܣܝܐ ܡܬܐܡܪ ܘܟܝܢܐ ܘܝܬܐ ܘܩܢܘܡܐ . ܨ ܠܘ ܥܠ ܡ̇ܢ ܕ ܣܪܛ
EliaAnb:BookExer&Cent ܕܟܢܫܬ : ܘܠܡܒܚܪ ܪܥܝܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܩܗܠܬ : ܕ ܠܐ ܠܪܛܢܐ ܗܠܝܢ : ܠܐܚ̇ܝ ܪܚܝ̣ܡܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܠܡܦܓܥ ܒܣܦܪܐ̈
EliaQarṭ:memPhiloxMab ܡܠܐ̈ ܫܒܚ ܠܡܪܝܐ ܘܠܩܕܝܫܐ ܩܠܣ ܘܝܩܪ X XXX . ¹ܬܡܝܗ ܗܘ ܗܠܝܢ ܩܪܝܬܐ ܕܫܡܗ̇ ܡܕܝܕ X 405ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܫܡܥ ܡܢ ܩܫܝܫܐ
SevAnt:LuqJul ܕܥܫܘܩܐܝܬ ܡܬܒܕܝܢ̈ : ܐܢܫ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܕܚܠܝܢ ܬܪܝܨܐܝܬ ܗܠܝܢ ܗ̇ܝ ܠܡ ܕܠܘ ܡܛܠ ܚܛܗܐ̈ ܕܝܠܗ : ܐܦܠܐ ܠܐ ܨܒܝܢܐܝܬ ܚܫ . ܟܕ
Ps-Zach:EccHist ܕܦܪܫܘ ܡܢ ܚܘܠܛܢܗ ܕܦܛܪܘܣ ܂ ܝ ܥܠ ܕܠܐ ܝܕܝܥܐܝܬ ܐ ܬ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܡܣܟܠ ܕܒܝܘܡܝ̈ ܙܢܘܢ ܂ ܘܬܘܒ ܕܟܡܐ ܚܝܐ ܙܢܘܢ ܀ 5 ܡܘܕܥ ܆ ܥܠ
Eph:memDomNos ܗܘܘ . ܕܥܝܢܐ̈ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܘܠܐ ܚ̇ܙܝܢ ܘܐܕܢܐ̈ ܘܠܐ ܫܡ̇ܥܝܢ ܗܠܝܢ . ܗܝܕܝܢ ܐܬܚܙܝܘ ܡܘܡܐ̈ ܕܩܢܘܡܝܗܘܢ̈ . ܡܘܡܝܗܘܢ̈ ܕܝܢ
ChronMin ܦܛܪܝܪܟܐX[ 1ܠܒܪ ]ܡܢ ܚܬܝܬܘܬ ܐ ܕܒܗܕܐ̣ ܂ ܟܕ ܥܒ̇ܕ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܂ ܘܕܠܐ ܢܚܪܡܘܢ ܠܝܘܠܝܢܐ ܒܫܡܗ ܦܪܝܫܐ ܂ ܬ ܂ Xܘܐܗܡܝ ܡܢ
JacSer:memLuqJews ܫܒܬܐ ܢܝܚܬܐ X ⁵ܒܣ̣ܦܪܐ ܟܬܒܗ̇ . ܠܦܪܘܫܐ̈ X0ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܐܦ ܫܘܠܡܐ . ܚܪ ܗܘܐ ܡܘܫܐ ܒܗܠܝܢ ܥܡܠ̈ ܐ ܕܙ ܩܝܦܘܬܐ ܆ ܘܡܛܠ
P:PsSol [AB] . ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܙܕܩܟ ܡܪܝܐ . ܒܬܪܝܨܘܬܗ ܕܠܒܝ . ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܢܦܫܗܝܢ ܒܚܘܠܛܢܐ ܕܫܪܝܚܘܬܐ . ܟܪܣܝ ܘܪܚܡܝ̈ ܟܝܒܝܢ ܥܠ
BarEbr:CandSanc ܕܐܝܬ . ܗܘܢ ܗܘܐ ܒܪܘܝܐ ܆ ܡܫ̇ܘܬܦܘ ܡܫ̇ܘܬܦ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܗܠܝܢ . ܡX ܣܝܝXܘ̈ ܕ ܣXܘܒܝܐ̈̈ ̈ ܣܝܐ ܩܕ ܡܝܐ . ܐܡ̇ܪܝܢ ܐܠܘ ܡܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܡܠܐ̈ ܗܘ̣ܐ Xܠܢ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܠܒܪX ܡܢ ܢܝܫܐ ܕܣܝܡ ܠܢ Xܐܝܬܘܗܝ ܗܠܝܢ ܕܡܠܐẌ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܘܪܘܪܒܬܐ̈ ܀ ܀ ܀ X 3ܫܘܐܠܐ ܗܟܝܠ ܕXܥܠ
ComGenExod ܗܟܢ ܝܠܦܝܢܢ ܕܡܨ ܛܠܝܢܐ̈ ܘܡܠܐܟܐ̈ ܡܢ ܒܪܝܬܐ ܗܠܝܢ . ܘܡܛܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܡ̣ܪ ܕܒܛܝܠ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܒܥܝܪܐ . ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܕܥܠ ܡܫܝܚܐ ܘܥܠ Xܝܡܕܒܪܢܘܬܗ . ܕܚܡܫ ܕܝܢ ܆ ܕܝ̇ܕܥ ܗܠܝܢ ܐܬܢܦܩܘ ܒܗܠܝܢ ܕܢܒܝܐ̈ ܆ ܕܫܘܥܝܬܐ̈ ܡܬܚܫܒܢ̈ ܠܗܘܢ