simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܬܘܢ ܟܝ ܕܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܟܠܝܘܡ ܩ̇ܛܠܝXܢ Xܗܘܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܚܝܘܗܝ ܀ 3̈ ܗܠܝܢ ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ
SevAnt:LuqGramm ܗܦܟܬܐ ܇ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܚܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ
BarṢal:ComGosp ܡܟܬܒܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܗܠܝܢ ܟܕ ܠܐ ܡܦ̇ܣܝܢ
SevAnt:CathHom ܠ̣ܒܫܘ ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܗܢܝܬܐ̈ ܕܦܘܠܘܣ ܇
SevAnt:LuqGramm ܕܝXܥܬܒܘܬܐ ܂ X ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܇ ܐܝܠܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܟܘܟܒܐ ܕܐܬܚܙܝ ܩܕܡ ܗܠܝܢ ܆ ܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ̈
JnEph:EccHist ܠܡܓ̣ܒܐ ܛܝܪܘܢܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܕܪܕ ܝ ܢܦܩ̣ܘ
SevAnt:CathHom ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܐܪܡܝܐ ܗܠܝܢ ܕܡ̣ܠܝܢ̈ ܐܘܠܝܬܐ̈ ܇
BarEbr:CandSanc ܡܬܚܙܐ ܠܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܫܝܛܝ-ܢ ܘܠܐ ܕܪܘܝܐ
JacSer:Epist ܠܝܬ ܠܟ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܝ ܚܝ̣ܐ̈ ܕܐܝܬ
SevAnt:LuqGramm ܕܡܛܠ ܒܪܐ ܟܬ̣ܒ ܗܠܝܢ ܂ XXܘXܝܘܣ ܂
SevAnt:CathHom ܬܐ ܠܘܬܢ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܡܬܥܗܕ ܘܡܒ̇ܪܟ ܠܢ
BarṢal:ComGosp ܘܫܬܩܬܗ ܠܩܠܟ ܂ ܗܠܝܢ ܕܡܬܡܠܝܢ̈ ܒܙܒܢܗܝܢ ܃
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡܬܟܬܒܝܢ ܗܘ̣ܘ ܀ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܡ̣ܢ
BarEbr:CandSanc ܬܘܒ ܐܣܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡ̣̇ܗ̈ ܥܡ ܟܪܘܟܝܗ
SevAnt:CathHom ܙܥܩ ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܠܐ̈ ܐܠܘܝܬܐ̈ ܇
SevAnt:CathHom ܒܡܐ̈ ܕܝܢ ܘܒܫܡܗܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܗܘܢ ܐܬܝ̇ܩܪܘ :
SevAnt:CathHom ܘܒܡܕܡ ܡܢ ܗܘܠܘܣ̈ ܗܠܝܢ ܫܚܝܡܬܐ̈ ܘܠܐ ܢܗܝܪܬܐ̈
BarEbr:CandSanc ܐܡ̇ܪܝܢ ܐܠܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ . ܗܘܢ