simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:Schol ܐܣܬܕܩܘ ܕܝܢ ܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܠܐܪܒܥ ܗܪܣܝܣ ܥܬܢܝܐ̈
SevAnt:CathHom ܙܥܘܪ ܇ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܐܡܪܢ̈ ܢ̣ܠܒܟܘܢ ܀
SevAnt:Epist ܕ ܐܝܬܝܗ̣̇ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕ ܩܕ ܡ
EliaNis:Chron ܘܡܢܗܘܢ ܥܕܥܕܘ ܥܡ ܗܠܝܢ ܐܚܪܝܐ̈ ܐ ܟ
EliaNis:Chron ܐܘ ܚܕ̣ ܡܢ ܗܠܝܢ ܥܐܕܐ̈ ܘܫܒܘܥܐ̈ ܃
HistChurchEast ܡܬܚܙܝܢ . ܐܬܠܝܛܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܡܐ ܕܚܬܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܫܡܝܐ ܂ ܘܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܆ ܡܢܗܝܢ
SevAnt:Epist XXXXXX ܡܛܠ . ܗܠܝܢ X ܗܟܝܠ ܆
AntiTriThWrit ܐܚܪܝܢ ܣܛܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܆ ܐ ܠܟ
Cyr:ComLuke ܡܫܟܚ ܠܡܬܪܨܘ̇ ܂ ܗܠܝܢ ܕܐܢ ܢܨܒܐ ܒܠܚܘܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܂ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܐܡܪܝܢܢ ܒܗܕܐ
Tim1:Epist ܢܗܘܘܢ ܂ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܝ ܕܡܬܟܢܫܢ̈ ܂
BarṢal:ComGosp ܡܪܢ ܐܡܝܪܝܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܆ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܦܩܝܕܝܢ
Babai:BookUnion ܐܠܐ ܐܢ ܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܂ ܒܪܡ
SevAnt:CathHom ܐܠܗXX ܘXܪXܝXܐ . ܗܠܝܢ ܕ ܐܝXܒܟܝ ܚܕ
Chron1234 ܒܥܠܡܐ ܀ ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܘܒܬܪ ܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ
JnEph:ActsEastSaints ܕܐܒܝ . ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܘܟܝܠ ܆ ܟܕ
Chron1234 ܂ ܘܐ̣ܙܠܘ ܠܘܬܗܘܢ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܕܐܘܪܗܝ̇ ܕܐܕܟܪܢܢ
Ps-Zach:EccHist ܛܢܦܬܐ̈ ܕܦܓܪܐ ܂ ܗܠܝܢ ܕܒܣܪܐ ܫܡܗ ܐܢܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܡܘܕܥ ܆ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܦܪܫܘ ܡܢ ܚܘܠܛܢܗ