simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Phil-Phlm [AB] . ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܕܝܘܬܪܢܐ ܗܘܝ̈ ܠܝ
P:Acts [AB] . ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܆ ܟܕ
P:Job [AB] ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܬܡܠܠ ܗܠܝܢ . ܘܪܘܚܐ ܪܡܬܐ
SevAnt:Epist ܕ ܐܝܬܝܗ̣̇ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕ ܩܕ ܡ
JacSer:memPraisTab ܬܦܪܘܥ ܀ ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܬܗܪܐ̈ ܕܒܪܘܝܘܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܝܟܢ ܙܕܩ̇ ܕܢܬܪܥܘܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈
IsaacAnt:memHom ܐܝܢ ܪܒܐ ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ : ܐܝܕܐ ܚܪܬܐ
IsaacNin:DiscColl ܡܚܝܢܢ ܫܠܡܢܢ ܪܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܕܥܬܐ ܕܣܝܡ ܒܗܘܢ
DidascApost . ܘܬܘܒ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܪܓܙܝܢ ܆ ܘܕܙ̇ܕܩ
ActsMiaphysites ܩܕܝ̣ܫܬܐ ܇ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܐܫܬ̇ܢܕܘ
P:Gal-Eph [AB] ܕܡܪܢ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܟܬܒ ܐܢܐ
JacSer:memJesus'Tempt ܒܪ ܐܠܗܐ ܘܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܐܚܕܢܝ ܬܡܗܐ ܒܡܟܝܟܘܬܟ
JnDalya:Epist ܕܠܝܬ ܠܝ ܕܐܿܦܪܘܥ ܗܠܝܢ ܕܛܝܒܘܬܟ ܣܿܥܪܐ ܠܘܬ
P:Rev [AB] ܘܥܬܝܕܢ̈ ܠܡܗܘܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ . ܐܪܙܐ
Eph:madFaith ܚܕ ܐܝܟ ܕܪܓܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̇ܪܬ ܘܕܫ̇ܒܩܬ ܒܝܕ
Ps-Ath:Virg ܕܥܠܡܐ ܀ 2ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܥܬܝ ܘܚܬܡܬܝ ܘܐܫܬܘܕܝܬܝ
P:Dan [AB] . ܘܠܛܠܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܪܒܥܬܝܗܘܢ̈ : ܝܗܒ
BarEbr:CandSanc ܡܬܚܙܐ ܠܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܫܝܛܝ-ܢ ܘܠܐ ܕܪܘܝܐ
P:Heb&CathEpist [AB] ܪܓܝܓܬܗ̈ ܕܦܓܪܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܥܒܕܢ̈ ܩܪܒܐ ܠܘܩܒܠ
MartStPhokSinop ܟܠ ܗܘܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܢܣܝܢܘܗܝ̈ ܘܐܓܘܢܘܗܝ̈