simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom . ̇ܪܥܢܝܬܐ̈ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܫܡܝܢܝܬܐ̈ . X0
Ps-Ath:Virg ܕܥܠܡܐ ܀ 2ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܥܬܝ ܘܚܬܡܬܝ ܘܐܫܬܘܕܝܬܝ
JacSer:memNativ ܐܘܪܝܐ ܥܪܣܗ ܘܒܝܕ ܗܠܝܢ ܬܗܪ ܗܘܢܐ ܡܐ
P:Gen [AB] ܠܡܥܒܕ . ܗܠܝܢ ܬܘܠܕܬܐ̈ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ
IšoMerv:ComOT ܩܒܠܘܗܝ . ܐܫܬܥܒܕܘ ܗܠܝܢ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ .
Chron1234 ܂ ܘܐ̣ܙܠܘ ܠܘܬܗܘܢ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܕܐܘܪܗܝ̇ ܕܐܕܟܪܢܢ
P:ApocBar [AB] . ܒܝܫܬܐ̈ ܕܥܒܕܘ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܫܒܛܝܢ̈ ܕܦܫܘ
BarEbr:CandSanc . ܘܟܕ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܬܪܥܝܬܐ̈ . ܟܐܡܬ
Eph:madParad&LuqJul ܢܚܙܝܢ ܦܘܪܣܝ ܦܓܪܗܘܢ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܝܕܥܢ̈ ܛܡܪ
ActsStAnth ܕܗܘܓܝܐ XܕXܫܪܒܐ̈ X ܗܠܝܢ ܬܬܢܬܦ ܬܪܥܝܬܗܘܢ ⁶ܠܓܡܝܪܘܬܐ