simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܂ ܘܒܪܕܝܢ ܘܒܘܠܝܕX ܗܠܝܢ ܕܗܢܘܢ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ
ChronMin ܬ ܂ ܗܘܢ ܗܠܝܢ ܂ ܡܢ ܫܒܛܐ
ChronMin ܂ Xܘܐܗܡܝ ܡܢ ܗܠܝܢ ܦܛܪܝܪܟܐX[ 1ܠܒܪ ]ܡܢ
ActsMiaphysites ܩܕܝ̣ܫܬܐ ܇ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܐܫܬ̇ܢܕܘ
BarAphton:ActsSev ܬܪܥܝܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܆ ܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܘܟܢ ܪܘܚܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘܐܝܟ ܕܪܝܫ ܗܠܝܢ ܕܒܝܕ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܕܐܕܡ ܥܝܦܪܢܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܦܘܡܐ
IšoAdiab:Epist ܘܗܟܢܐ ܡܣ̇ܪܩܝܢ ܠܢ ܗܠܝܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܕܓܠܐ̈ ܡ̣ܢ
BarṢal:ComLiturg ܗܕܐ ܕܢܨܘܪ ܠܨܠܝܒܐ̈ ܗܠܝܢ 10ܕܢܣܝ̣ܡ ܝܝ ܝܡܝܢܗ
BarṢal:ComGosp ܂ ܠܗ ܕܨXܝܢXܝܬ ܗܠܝܢ ܩܒ̣ܠ ܀ ܚܢܢ
MiaphysiteDocs ܛܡܐܐ̈ ܂ ܘܠܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܟܬܝܒܐܝܬ ܐܘ ܠܐ
BarḤadbš:FoundSch ܡܫܡܠܝܪܐ ܐܝܝܢ ܠܗ ܗܠܝܢ : ܘܐܦܠܐ ܗܠܝܢ
SevAnt:madHym ܒܡܢܐ ܢܬܕܡܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܡܥܠܬܟ . ܢܓ
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܘܙܕܝܩܘܬܘ ܆ ܘܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܡܬܬܘܣܩܢ̈ Xܢ .
SevAnt:madHym ܆ ܠܝܟ ܒܡܨܥܬ ܗܠܝܢ ܚ̇ܙܐ ܐ .
JnRufus:Pleroph ܫܘܬܦܘܬܗ . ܝܬܝܪܐܝܬ ܗܠܝܢ ܕܒܦܠܛܝܢ . ܘܐܦ
SevAnt:CathHom ܐܬܟ̣ܪܟ ܟܝܬ ܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܒܝܐܐ ܐܢܘܢ ܒܡܠܬܐ
BarḤadbš:Acts ܆ ܐܠܐ ܠܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܙܟ̣ܐ ܚܘܒܐ ܘܪܚܡܬܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡܥܩܡܬܐ̈ ܡܒܙܢܢܐ̈ ܘܫܪܟܐ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܦܪܫܝܢ
Ammonas:Epist ܕ ܝ ܒܝܫܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕ ܐܝܬ ܒܒܝ-ܬX