simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:Inc ܡ̇ܢ ܒܐܝܠܝܢ ܕܩܕܡ ܗܠܝܢ ܡܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܙܥܘܪܝܬܐ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܩܢܝ ܐܢܬ ܩܕܡ ܗܠܝܢ ܕܝܬܒܝܢ : ܘܐܢܐ
BarḤadbš:FoundSch ܡܫܡܠܝܪܐ ܐܝܝܢ ܠܗ ܗܠܝܢ : ܘܐܦܠܐ ܗܠܝܢ
Nars:memCreat ܥܒ̣ܕ ܠܡܠܝܠܐ ܕܢܕܥ ܗܠܝܢ . 375ܠܘ ܒܐܝܠܢܐ
JacSer:memPraisTab ܬܦܪܘܥ ܀ ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܬܗܪܐ̈ ܕܒܪܘܝܘܬܐ
ChalcedWrit ܘܡܢ ܬܚܬ ܫܡܝܐ̈ ܗܠܝܢ . ܐܢ ܐ̇ܡܪ
BarḤadbš:Acts ܆ ܐܠܐ ܠܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܙܟ̣ܐ ܚܘܒܐ ܘܪܚܡܬܐ
Sahd:memSolitar ܒܩܢܘܡܗ ܘܢ̇ܬܪܨ ܫܦܝܪ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܆ ܒܕܓܘܢ
IsaacNin:DiscColl ܡܚܝܢܢ ܫܠܡܢܢ ܪܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܕܥܬܐ ܕܣܝܡ ܒܗܘܢ
Eph:madCarNis ² 4ܢܨܝܒܝܢ ܫܡ̣ܥ ܗܠܝܢ ܕܒܥܠܬܟܝ ܗܠܝܢ ܐܬܟܬܒ
SevAnt:LuqJul ܠܐܒܗܬܐ̈ . ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܐܬܟܬܒ ⁵ܡܢܗ .
Ps-Zach:EccHist ܛܢܦܬܐ̈ ܕܦܓܪܐ ܂ ܗܠܝܢ ܕܒܣܪܐ ܫܡܗ ܐܢܘܢ
Sahd:BookPerf . ܕܐܝܟ XX ܗܠܝܢ ܗܘܘܘܐܦ ܩܘܪܒܢܐ̈ ܟܠܗܘܢ
ChronMin ܂ Xܘܐܗܡܝ ܡܢ ܗܠܝܢ ܦܛܪܝܪܟܐX[ 1ܠܒܪ ]ܡܢ
SevAnt:CathHom ܡܐܟܠܬܐ̈ ܇ ܘܥܡ̣ܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܕܡܚܡܣܢܢܘܬܐ ܇
P:ProvQohSong [AB] ܝܕܥ . ܗܠܝܢ ܠܚܟܝܡܐ̈ ܐܡܪ ܐܢܐ
SevAnt:CathHom ܘܒܡܕܡ ܡܢ ܗܘܠܘܣ̈ ܗܠܝܢ ܫܚܝܡܬܐ̈ ܘܠܐ ܢܗܝܪܬܐ̈
FindCross-JudKyr · ܒܝܘܡܬܐ̈ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܠܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܡܦܠܚܝܢ
AnṭTagr:FifBookRhet ⁶³ܠܝ ܡܐܡܪܐ X18 ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܗܟܝܠ
P:2Chr [AB] ܟܢܦܝܗܘܢ̈ ܕܟܪܘܒܐ̈ ܗܠܝܢ : ܦܪܝܣܢ̈ ܐܡܐ̈