simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:Inc ܡܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܐܡܪܢܢ . ܡܛܠ ܛܥܝܘܬܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܕܢܚܗ ܕܠܘܬܢ ܕܒܝܕ ܦܓܪܐ . 1ܣܦܩܐܝܬ ܡ̇ܢ ܒܐܝܠܝܢ ܕܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܝܬܒܝܢ : ܘܐܢܐ ܐܢܐ ܕܚܘܝܬ ܢܦܫܝ ܠܡܐܡܪ ܘܠܡܩܢܐ ܩܕܡ ܗܠܝܢ . ܘܐܢܐ ܐܡܪܬ ܕܐܓܠܐ ܘܐܘܕܥܟ : ܘܐܡܪ ܠܟ ܕܩܢܝ ܐܢܬ ܩܕܡ
BarḤadbš:FoundSch : ܘܐܦܠܐ ܗܠܝܢ ܕܡܫܬܘܕܐ ܫܪܝܪܢ̈ . ܠܛܒܘܬܗ ܓܝܪ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܐܦܢ ܐܫܬܘܝ ܠܪܒܘܬܐ ܕܛܝܒܘܬܐ : ܐܠܐ ܠܐ ܡܫܡܠܝܪܐ ܐܝܝܢ ܠܗ
Nars:memCreat . 375ܠܘ ܒܐܝܠܢܐ ܟܣܐ ܗܘ̣ܐ ܡܘܬܐ ܕܫܥܒܕ ܠܐܕܡ ܘܠܘ ܗܠܝܢ ܗܘ̣ܐ ܚܝܠܐ ܕܦܪܘܫܘܬܐ ܘܠܘ ܫܬܝܩܐ ܥܒ̣ܕ ܠܡܠܝܠܐ ܕܢܕܥ
JacSer:memPraisTab ܟܠܗܘܢ ܬܗܪܐ̈ ܕܒܪܘܝܘܬܐ : ܣܒܥܐ ܒܠܚܡܐ ܗܐ ܣܝܡ ܗܫܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝ : ܘܗܘܝܐ ܦܪܝܣܬܐ ܕܠܒܪܘܝܗ̇ ܫܘܒܚܐ ܬܦܪܘܥ ܀ ܘܒܬܪ
ChalcedWrit . ܐܢ ܐ̇ܡܪ ܕܥܒܝܕܐ ܠܗ ܫܡܝܐ̈ ܘܐܪܥܐ ܆ ܕܪܘܫܥܐ ܗܝ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܘܐܪܥܐ ܠܐ ܥܒܕܘ : ܢܐܒܕܘܢ ܡܢ ܐܪܥܐ ܘܡܢ ܬܚܬ ܫܡܝܐ̈
BarḤadbš:Acts ܙܟ̣ܐ ܚܘܒܐ ܘܪܚܡܬܐ ܕܕܘܒܪܝܗܘܢ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܆ ܘܙܢܐ ܗܠܝܢ ܠܪܥܝܢܐ ܘܡܦ̣ܕܝܢ ܡܦܩ̣ܝܢ ܠܗ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܆ ܐܠܐ ܠܟܠܗܘܢ
Sahd:memSolitar ܕܝܠܗ ܆ ܒܕܓܘܢ ܐܦ ܐܢܐ X ܚܠܫܐ ܒܡܠܬܐ-- ܕܦܣܝܩܬܐ̈ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܡܕܥܐ ܕܠܐ ܢܚܙܐ ܗ̣ܘ ܠܗ ܘܢ̇ܬܒܩܐ ܒܩܢܘܡܗ ܘܢ̇ܬܪܨ ܫܦܝܪ
IsaacNin:DiscColl ܕܝܕܥܬܐ ܕܣܝܡ ܒܗܘܢ ܚܝܠܐ ܪܒܐ ܇ ܕܢܗܝܪܐܝܬ ܛܝܒܘܬܐ ܗܘܬ ܗܠܝܢ ܕXܠܝX ܀ X ܗܫܐ ܕܒܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܚܝܢܢ ܫܠܡܢܢ ܪܫܐ̈
Eph:madCarNis ܕܒܥܠܬܟܝ ܗܠܝܢ ܐܬܟܬܒ ܘܐܬܡܠܠ ܐܦ ܠܟܝ ܐܦ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܗܘܝܬ ܗܠܝܢ ܕܢܦܩ ܡܢܗ ܕܛܒܝܥ ܒܕܡܘܬܗ²̈⁵ [35] ² 4ܢܨܝܒܝܢ ܫܡ̣ܥ
SevAnt:LuqJul ܕܐܬܟܬܒ ⁵ܡܢܗ . ܘܗܕܐ ܡ̇ܢ ܠܐ ܥܒ̣ܕ : ܐܫܬܓܫ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܗܠܝܢ ܕܗ̣ܘ ܢܬܪܨ ܢܦܫܗ . ܘܢܒܚܢ ܠܗܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܠܐܒܗܬܐ̈ . ܥܡ
Ps-Zach:EccHist ܕܒܣܪܐ ܫܡܗ ܐܢܘܢ ܟܬܒܐ ܟܕ ܐ̇ܡܪ ܂ ܕܠܐ ܬܥܡܪ ܪܘܚܝ ܒܐܢܫܐ̣ ܗܠܝܢ ܕܚܫܐ̈ ܘܒܚܘܒܠܐ ܕܒܣܪܐ ܘܒܐܪܓܝܓܬܐ̈ ܛܢܦܬܐ̈ ܕܦܓܪܐ ܂
Sahd:BookPerf ܗܘܘܘܐܦ ܩܘܪܒܢܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܡܣܠܝܐ̈ ܕܒܢܝܐܝܣܪܐܝܠ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܇ ܕܐܬܐܡܪ ܠܗ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܗܐ ܐܢ ܬܫܦܪ ܩ̇ܒܠܬ . ܕܐܝܟ XX
ChronMin ܦܛܪܝܪܟܐX[ 1ܠܒܪ ]ܡܢ ܚܬܝܬܘܬ ܐ ܕܒܗܕܐ̣ ܂ ܟܕ ܥܒ̇ܕ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܂ ܘܕܠܐ ܢܚܪܡܘܢ ܠܝܘܠܝܢܐ ܒܫܡܗ ܦܪܝܫܐ ܂ ܬ ܂ Xܘܐܗܡܝ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܫܪܟܐ ܕܡܚܡܣܢܢܘܬܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܩ̇ܕܝܡܘܬ ܗܠܝܢ ܠܨܘܡܐ ܐܝܟ ܢܨܚܢܐ̈ ܕܣܗܕܐ̈ ܘܠܝܬ ܡܐܟܠܬܐ̈ ܇ ܘܥܡ̣ܠܐ̈
P:ProvQohSong [AB] ܠܚܟܝܡܐ̈ ܐܡܪ ܐܢܐ . ܠܡܣܒ ܒܐܦܐ̈ ܒܕܝܢܐ : ܠܐ ܫܦܝܪ . ܐܦܠܐ ܗܠܝܢ . ܡܢ ܫܠܝܐ ܓܝܪ ܐܬܐ ܬܒܪܗܘܢ . ܘܣܘܦܐ ܕܫܢܝܗܘܢ̈ ܡܢܘ ܝܕܥ .
SevAnt:CathHom ܫܚܝܡܬܐ̈ ܘܠܐ ܢܗܝܪܬܐ̈ ܩ̇ܪܡܝܢ ܗܘܘ ܐܬܚ̇ܡܬܘ ܗܠܝܢ ¹ܕܡܝܐ̈ ܐܢ ܬܓ̣ܕܫ ܇ ܒܐܒܪܐ ܫ̣ܝܛܐ ܘܒܡܕܡ ܡܢ ܗܘܠܘܣ̈
FindCross-JudKyr ܠܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܡܦܠܚܝܢ ܗܘܘ ܢܨܪܝܐ̈ ܩ̇ܪܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܘܐ̇ܬܬܒܪܘ . ܘܗܝܟܠܝܗܘܢ̈ ܐܫܬܪܝܘ : · ܒܝܘܡܬܐ̈ ܕܝܢ
AnṭTagr:FifBookRhet ܐܝܬܝܗܝܢ . ܗܟܝܠ ܕܝܢ X ܠܘܬܗ̇ ܕܐܦܘܕܘܣ ܐ̇ܬ̇ܩܪܒ ܟܕ ܗܝ ܗܠܝܢ ⁶¹ܘܥܠܬܐ̈ ⁶²ܐܝܠܝܢ ܕܥܒ̇ܕܢ̈ X ⁶³ܠܝ ܡܐܡܪܐ X18
P:2Chr [AB] : ܦܪܝܣܢ̈ ܐܡܐ̈ ܥܣܪܝܢ . ܘܗܢܘܢ ܩܝܡܝܢ ܥܠ ܪܓܠܝܗܘܢ̈ : ܗܠܝܢ : ܘܕܒܝܩܐ ܠܟܢܦܗ ܕܟܪܘܒܐ ܐܚܪܢܐ . ܟܢܦܝܗܘܢ̈ ܕܟܪܘܒܐ̈