simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memElish ܘܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܐܡܪ ܗܠܝܢ ܥܠ ܐܠܝܐ ܢܐܡܪ
JacSer:memEstabCreat ܟܠ ܣܓܕܬܐ̈ ܘܕܢܬܦܪܣܘܢ ܗܠܝܢ ܕܚܛܦܘ ܫܡ ܐܠܗܐ̈
ActsPaulQenṭ&JnEdes ‏ ‎[5]‎‏ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܪ . ܫܟܒ
JacSer:memZacchTaxColl ܥܒܪ ܘܐܪܦܝ ܥܝܕܘܗܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܗܘܢ ܡܬܗܦܟ ܗܘܐ
P:Heb&CathEpist [AB] ܪܓܝܓܬܗ̈ ܕܦܓܪܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܥܒܕܢ̈ ܩܪܒܐ ܠܘܩܒܠ
P:Isa [AB] : ܡܢܘ ܒܥܐ ܗܠܝܢ ܡܢ ܐܝܕܝܟܘܢ̈ ܠܡܕܫ
P:Jer [AB] ܡܢ ܒܬܪ ܕܥܒܕܬ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ : ܕܬܘܒܝ
P:Job [AB] ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܬܡܠܠ ܗܠܝܢ . ܘܪܘܚܐ ܪܡܬܐ
P:John [AB] ܕܡܣܢܘܗܝ̈ ܀ ܗܠܝܢ ܒܒܝܬ ܥܢܝܐ ܗܘܝ̈
P:Josh [AB] ܡܢܐ ܐܢܝܢ ܟܐܦܐ̈ ܗܠܝܢ . ܐܡܪܘ
P:Judg [AB] ܡܠܐܟܗ ܕܡܪܝܐ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܠܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܪܝܡܘ
P:Kings [AB] ܘܠܫܠܝܡܘܢ ܬܪܥܣܪ̈ ܩܝܘܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܥܠ ܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ
P:Lam,PrJer,EpistJer,EpistBar [AB] ܥ ܥܠ ܗܠܝܢ ܒܟܝܐ ܐܢܐ ܘܥܝܢܝ̈
P:Lev [AB] ܣܡܝܕܐ ܕܡܬܥܒܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܡܪܝܐ : ܘܬܩܪܒܝܘܗܝ
P:Luke [AB] ܥܡܟ ܂ ܘܐܣܒܪܟ ܗܠܝܢ . ܡܟܝܠ
P:Mark [AB] ܡܢܐ ܡܬܪܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗܠܝܢ ܒܠܒܟܘܢ .
P:Matt [AB] . ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܬܪܥܝ ܆
SynOr ܫܠܡܘ . ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܗܢܘ̇ܢ ܡܢ
P:Neh [AB] ܘܐܡܪܝܢ ܠܝ ܗܠܝܢ ܐܢܫܐ̈ ܕܫܐܠܬ ܐܢܘܢ
P:Num [AB] ܥܝܢܢ . ܗܠܝܢ ܩܪܝܚܐ̈ ܕܟܢܘܫܬܐ :