simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Phil-Phlm [AB] ܕܝܘܬܪܢܐ ܗܘܝ̈ ܠܝ ܆ ܚܘܣܪܢܐ ܚܫܒܬ ܐܢܝܢ̈ ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ . ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܥܕܬܐ . ܘܒܙܕܝܩܘܬܐ ܕܢܡܘܣܐ ܕܠܐ ܪܫܝܢ ܗܘܝܬ . ܐܠܐ
P:ProvQohSong [AB] ܠܚܟܝܡܐ̈ ܐܡܪ ܐܢܐ . ܠܡܣܒ ܒܐܦܐ̈ ܒܕܝܢܐ : ܠܐ ܫܦܝܪ . ܐܦܠܐ ܗܠܝܢ . ܡܢ ܫܠܝܐ ܓܝܪ ܐܬܐ ܬܒܪܗܘܢ . ܘܣܘܦܐ ܕܫܢܝܗܘܢ̈ ܡܢܘ ܝܕܥ .
P:PsSol [AB] . ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܙܕܩܟ ܡܪܝܐ . ܒܬܪܝܨܘܬܗ ܕܠܒܝ . ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܢܦܫܗܝܢ ܒܚܘܠܛܢܐ ܕܫܪܝܚܘܬܐ . ܟܪܣܝ ܘܪܚܡܝ̈ ܟܝܒܝܢ ܥܠ
P:Ps [AB] ܟܐܝܢ ܗܘ : ܘܠܐ ܡܬܬܙܝܥ ܠܥܠܡ . ܡܚܘܐ ܕܒܐܝܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܙܕܩ ܗܠܝܢ ܒܪܒܝܬܐ ܠܐ ܝܗܒ : ܘܫܘܚܕܐ ܥܠ ܙܟܝܐ ܠܐ ܢܣܒ : ܡܢ ܕܥܒܕ
PhiloxMab:Disc ܘܥܒܕ ܠܗܝܢ ܆ ܡܬܕܡܐ ܠܓܒܪܐ ܚܟܝܡܐ ܇ ܗܘ ܕܚܦܪ ܘܥܡܩ ܘܣܡ ܗܠܝܢ ܆ ܚܟܝܡܐ ܐܫܬܡܗ ܡܢ ܡܠܬܗ ܕܦܪܘܩܢ . ܟܘܠ ܡܢ ܠܡ . ܕܫܡܥ ܡܠܝ̈
P:Rev [AB] . ܐܪܙܐ ܕܫܒܥܐ ܟܘܟܒܝܢ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܚܙܝܬ ܥܠ ܝܡܝܢܝ ܘܫܒܥ ܗܠܝܢ ܡܐ ܕܚܙܝܬ . ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܘܥܬܝܕܢ̈ ܠܡܗܘܐ ܒܬܪ
P:Rom [AB] ܣܥܪܝܢ ܠܡܘܬܐ ܡܚܝܒ ܆ ܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܥܒܕܝܢ ܠܗܝܢ ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܗܠܝܢ ܒܗܘܢ . ܐܝܠܝܢ ܕܟܕ ܝܕܥܝܢ ܕܝܢܗ ܕܐܠܗܐ : ܕܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ
P:Sam [AB] : ܕܫܡܥ ܐܢܐ ܛܒܟܘܢ ܒܝܫܐ ܡܢ ܟܠܗ ܥܡܐ ܗܢܐ . ܠܐ ܒܢܝ̈ : ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܒܡܫܟܢ ܙܒܢܐ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ : ܠܡܢܐ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܝܟ ܡܠܐ̈
P:Tob [AB] ܦܓܪܐ̈ : ܠܐ ܐܫܬܟܚܘ . ܟܕ ܐܙܠ ܕܝܢ ܚܕ ܡܢ ܗܢܘܢ ܕܒܢܝܢܘܐ : ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܩܛܠ ܒܚܡܬܐ ܕܝܠܗ . ܐܬܒܥܝܘ ܗܘܘ ܗܟܝܠ ܡܢ ܡܠܟܐ
P:TweProph [AB] ܗܐ ܣܐܓ ܐܢܐ ܐܘܪܚܬܗ̇̈ ܒܕܪܕܪܐ̈ : ܘܐܣܘܓ ܫܒܝܠܝܗ̇̈ : ܗܠܝܢ ܘܡܝ̈ ܘܢܚܬܝ̈ ܘܟܬܢܝ̈ : ܘܡܫܚܝ ܘܟܠ ܕܡܬܒܥܐ ܠܝ . ܡܛܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܝܬܒܝܢ : ܘܐܢܐ ܐܢܐ ܕܚܘܝܬ ܢܦܫܝ ܠܡܐܡܪ ܘܠܡܩܢܐ ܩܕܡ ܗܠܝܢ . ܘܐܢܐ ܐܡܪܬ ܕܐܓܠܐ ܘܐܘܕܥܟ : ܘܐܡܪ ܠܟ ܕܩܢܝ ܐܢܬ ܩܕܡ