simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:Inc ܡ̇ܢ ܒܐܝܠܝܢ ܕܩܕܡ ܗܠܝܢ ܡܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܙܥܘܪܝܬܐ̈
P:Tob [AB] ܗܟܝܠ ܡܢ ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ ܦܓܪܐ̈ : ܠܐ
BarḤadbš:FoundSch ܡܫܡܠܝܪܐ ܐܝܝܢ ܠܗ ܗܠܝܢ : ܘܐܦܠܐ ܗܠܝܢ
SevAnt:CathHom ܠܗܕܡܐ̈ ܝ ܝ-XXXXXX ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܆
JacSer:memWomJesusMet ܀ ܟܠܡܢ ܕܢܫܬܐ ܗܠܝܢ ܡܝܐ̈ ܬܘܒ ܠܗܘܢ
P:3Macc [AB] ܕܝܢ ܒܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܗܘܐ
BarḤadbš:Acts ܆ ܐܠܐ ܠܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܙܟ̣ܐ ܚܘܒܐ ܘܪܚܡܬܐ
Sahd:memSolitar ܒܩܢܘܡܗ ܘܢ̇ܬܪܨ ܫܦܝܪ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܆ ܒܕܓܘܢ
ApocPs-Meth ²ܒܐܠܦܐ³ ܕܬܪܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܐܘܡܢܐ̈ ܕܚܛܝܬܐ ܕܗܘܘ
Eph:madVirg ܣ̇ܓܝ 20ܗܐ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ]ܡܠܦܝܢ ¹[ܒܪܙܝܗܘܢ̈ X
SevAnt:LuqJul ܠܐܒܗܬܐ̈ . ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܐܬܟܬܒ ⁵ܡܢܗ .
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܬܘܢ ܟܝ ܕܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܟܠܝܘܡ ܩ̇ܛܠܝXܢ Xܗܘܢ
Sahd:BookPerf . ܕܐܝܟ XX ܗܠܝܢ ܗܘܘܘܐܦ ܩܘܪܒܢܐ̈ ܟܠܗܘܢ
ChronMin ܂ Xܘܐܗܡܝ ܡܢ ܗܠܝܢ ܦܛܪܝܪܟܐX[ 1ܠܒܪ ]ܡܢ
Eph:madParad&LuqJul ܢܚܙܝܢ ܦܘܪܣܝ ܦܓܪܗܘܢ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܝܕܥܢ̈ ܛܡܪ
P:Num [AB] ܥܝܢܢ . ܗܠܝܢ ܩܪܝܚܐ̈ ܕܟܢܘܫܬܐ :
SevAnt:CathHom ܬ ܒܟܬܒܐ ܗܢܐ ܗܠܝܢ ܀ ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܐ
IsaacNin:DiscColl ܡܚܝܢܢ ܫܠܡܢܢ ܪܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܕܥܬܐ ܕܣܝܡ ܒܗܘܢ
SilwQard:ScholUrmApp . ܡܕܝܢ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܚܙܝܢܢ ܒܟܠܡܐ ܕܣܓܝܐܢ̈
P:2Chr [AB] ܟܢܦܝܗܘܢ̈ ܕܟܪܘܒܐ̈ ܗܠܝܢ : ܦܪܝܣܢ̈ ܐܡܐ̈