simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:2Macc [AB] ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܗܘܝܢ .
SevAnt:LuqGramm ܕܡܛܠ ܒܪܐ ܟܬ̣ܒ ܗܠܝܢ ܂ XXܘXܝܘܣ ܂
BarḤadbš:FoundSch ܡܫܡܠܝܪܐ ܐܝܝܢ ܠܗ ܗܠܝܢ : ܘܐܦܠܐ ܗܠܝܢ
SevAnt:CathHom ܡܐܟܠܬܐ̈ ܇ ܘܥܡ̣ܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܕܡܚܡܣܢܢܘܬܐ ܇
JacSer:mem6DaysDay4 ܩܠܝܠ ܀ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܗܐ ܡܫܬܥܝܢ ܫܡܝܐ
ThdrMops:ComPs ܢܣܝܒܘܬܐ ܡܬܝܒܠܐ ܨܝܕ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ
BarḤadbš:Acts ܆ ܐܠܐ ܠܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܙܟ̣ܐ ܚܘܒܐ ܘܪܚܡܬܐ
P:2Chr [AB] ܟܢܦܝܗܘܢ̈ ܕܟܪܘܒܐ̈ ܗܠܝܢ : ܦܪܝܣܢ̈ ܐܡܐ̈
P:5Macc [AB] ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܐܢ ܗܠܝܢ ܢܙܟܝܢ̈ ܠܕܝܠܗܘܢ .
Sahd:BookPerf . ܕܐܝܟ XX ܗܠܝܢ ܗܘܘܘܐܦ ܩܘܪܒܢܐ̈ ܟܠܗܘܢ
Eph:memHom XXX ܐܒܗܐ̈ ܕܫܡܥܘ ܗܠܝܢ ܡܢ ܦܘܡܐ ܕܝܠܘܕܝܗܘܢ̈
Ps-Zach:EccHist ܛܢܦܬܐ̈ ܕܦܓܪܐ ܂ ܗܠܝܢ ܕܒܣܪܐ ܫܡܗ ܐܢܘܢ
SevAnt:LuqJul ܠܐܒܗܬܐ̈ . ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܐܬܟܬܒ ⁵ܡܢܗ .
ChronMin ܂ Xܘܐܗܡܝ ܡܢ ܗܠܝܢ ܦܛܪܝܪܟܐX[ 1ܠܒܪ ]ܡܢ
HomEpiph ܟܪܣܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܆ ܗܠܝܢ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܦܓܥܘ ܒܢ
P:Rom [AB] : ܕܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܣܥܪܝܢ ܠܡܘܬܐ ܡܚܝܒ
SevAnt:CathHom ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ : ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܗܘXܝܐ ܘܡܢ
Shub:BookGifts ܘܒܕܘܒܪܟ . ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܙܪ . ܩ
GanBus . ܐܡܝܢX . ܗܠܝܢ ܕܠܗܠ ܡܢܗܘܢ ܢܦܠܝܢ
SevAnt:LuqJul ܐܣܒܪܘ . ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܬܪܝܨܐܝܬ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܡܦܬܠܢ