simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܗܘܘܘܐܦ ܩܘܪܒܢܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܡܣܠܝܐ̈ ܕܒܢܝܐܝܣܪܐܝܠ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܇ ܕܐܬܐܡܪ ܠܗ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܗܐ ܐܢ ܬܫܦܪ ܩ̇ܒܠܬ . ܕܐܝܟ XX
P:Rom [AB] ܣܥܪܝܢ ܠܡܘܬܐ ܡܚܝܒ ܆ ܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܥܒܕܝܢ ܠܗܝܢ ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܗܠܝܢ ܒܗܘܢ . ܐܝܠܝܢ ܕܟܕ ܝܕܥܝܢ ܕܝܢܗ ܕܐܠܗܐ : ܕܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ
BarḤadbš:FoundSch : ܘܐܦܠܐ ܗܠܝܢ ܕܡܫܬܘܕܐ ܫܪܝܪܢ̈ . ܠܛܒܘܬܗ ܓܝܪ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܐܦܢ ܐܫܬܘܝ ܠܪܒܘܬܐ ܕܛܝܒܘܬܐ : ܐܠܐ ܠܐ ܡܫܡܠܝܪܐ ܐܝܝܢ ܠܗ
Nars:memCreat . 375ܠܘ ܒܐܝܠܢܐ ܟܣܐ ܗܘ̣ܐ ܡܘܬܐ ܕܫܥܒܕ ܠܐܕܡ ܘܠܘ ܗܠܝܢ ܗܘ̣ܐ ܚܝܠܐ ܕܦܪܘܫܘܬܐ ܘܠܘ ܫܬܝܩܐ ܥܒ̣ܕ ܠܡܠܝܠܐ ܕܢܕܥ
JacSer:memSolit ܐܝܬܐ ܥܠ ܪܥܝܢܟ ܐܘ ܦܪܘܫܐ ܘܗܐ ܐܬܪܚܩܬ̣ ܡܐܝܢܘܬܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܒܗ ܬܡܐܢ ܠܟ ܒܐܝܢܐ ܥܡܠܐ ܩܢܝܬ ܫܘܒܚܐ ܘܫܡܐ ܛܒܐ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ . ܐܟ̣ܠ ܕܝܢ ܡܪܢ ܠܥܝܢ ܗܠܝܢ ܕܣܓܝ ܘܕܠܐ ܣܟܐX ܚܣܝܪܝܢ ܚܢܢ ܡܢ ܕܠܡܕܪܟܘ ܨܒܘܬܐ̈ ܕܐܝܟ
BarḤadbš:Acts ܙܟ̣ܐ ܚܘܒܐ ܘܪܚܡܬܐ ܕܕܘܒܪܝܗܘܢ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܆ ܘܙܢܐ ܗܠܝܢ ܠܪܥܝܢܐ ܘܡܦ̣ܕܝܢ ܡܦܩ̣ܝܢ ܠܗ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܆ ܐܠܐ ܠܟܠܗܘܢ
P:TweProph [AB] ܗܐ ܣܐܓ ܐܢܐ ܐܘܪܚܬܗ̇̈ ܒܕܪܕܪܐ̈ : ܘܐܣܘܓ ܫܒܝܠܝܗ̇̈ : ܗܠܝܢ ܘܡܝ̈ ܘܢܚܬܝ̈ ܘܟܬܢܝ̈ : ܘܡܫܚܝ ܘܟܠ ܕܡܬܒܥܐ ܠܝ . ܡܛܠ
GeorgArabs:HomMarSevAnt X ܆ ⁴ ܡܛܠ ܡ̇ܢܐ ܗܐ ܫܬܝܩ ܐܢܬ ܡܢ ܩܘܠܣܘܗܝ̈ X0 ܐܦܢ ܗܠܝܢ ܗܘ̇ ܚܟܝܡܐ . XX X2ܘܓܒܪܐ ܗܢܐ ܘܐܦ] ⁴⁴ܡܠܦܢܐ ܕܟܠܗܝܢ
Sahd:BookPerf ܆ ܥܠ ܡܝܬܪܘܬܗ̇ ܦܐܝܬܐ ܘܫܒܝܚܬܐ ܕܐܘ ܪܚ ܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ . ܗܠܝܢ ܒܥ̇ܒܕܐ̈ ܓܠܝܐ̈ ܒܠܚܘܕ . Xܢ X18]ܐܘܕܥܢܢ ܬܘܒ ܒܬܪ
AbbaIs:Ascet ܟܠܗܝܢ ܕܟܝܐܝܬ̣ ܕܠܐ ܠܐܘܬܐ ܘܕܠܐ ܥܨܬܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܗܠܝܢ ⁷ܠܗ ⁸ܗ̣ܘ ܠܗ ܟܘܠܗ̣ ܟܕ ܗ̣ܘ ⁹ XX ܡܪܝܐ ¹0ܥܒ̇ܕ ܒܗ ܒܫܪܪܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܒܣܪܐ ܫܡܗ ܐܢܘܢ ܟܬܒܐ ܟܕ ܐ̇ܡܪ ܂ ܕܠܐ ܬܥܡܪ ܪܘܚܝ ܒܐܢܫܐ̣ ܗܠܝܢ ܕܚܫܐ̈ ܘܒܚܘܒܠܐ ܕܒܣܪܐ ܘܒܐܪܓܝܓܬܐ̈ ܛܢܦܬܐ̈ ܕܦܓܪܐ ܂
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܐܡܪܬ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܢܫ ܟܕ ܡܗܡܐ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܢܐܠܦ . ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܐܝܢܐ ܕܩ̇ܪܐ ܦܐܝܐܝܬ . ܐܦ ܠܗ̇ ܠܥܠܬܐ ܕܟܠܗ̇ ܬܫܥܝܬܐ .
ChronMin ܦܛܪܝܪܟܐX[ 1ܠܒܪ ]ܡܢ ܚܬܝܬܘܬ ܐ ܕܒܗܕܐ̣ ܂ ܟܕ ܥܒ̇ܕ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܂ ܘܕܠܐ ܢܚܪܡܘܢ ܠܝܘܠܝܢܐ ܒܫܡܗ ܦܪܝܫܐ ܂ ܬ ܂ Xܘܐܗܡܝ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܫܪܟܐ ܕܡܚܡܣܢܢܘܬܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܩ̇ܕܝܡܘܬ ܗܠܝܢ ܠܨܘܡܐ ܐܝܟ ܢܨܚܢܐ̈ ܕܣܗܕܐ̈ ܘܠܝܬ ܡܐܟܠܬܐ̈ ܇ ܘܥܡ̣ܠܐ̈
SynOr ܕܐܦ ܗܢܘ̇ܢ ܡܢ ܕܝܠܗܘܢ ܣܡܘ ܘܬܚܡܘ ܆ ܥܠ ܛܟܣܐ̈ ܗܠܝܢ : ܕܠܗܘܢ ܐܦ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܒܐܪܥܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܫܠܡܘ . ܘܥܠ
SevAnt:CathHom ܫܚܝܡܬܐ̈ ܘܠܐ ܢܗܝܪܬܐ̈ ܩ̇ܪܡܝܢ ܗܘܘ ܐܬܚ̇ܡܬܘ ܗܠܝܢ ¹ܕܡܝܐ̈ ܐܢ ܬܓ̣ܕܫ ܇ ܒܐܒܪܐ ܫ̣ܝܛܐ ܘܒܡܕܡ ܡܢ ܗܘܠܘܣ̈
ApocPs-Meth ܐܘܡܢܐ̈ ܕܚܛܝܬܐ ܕܗܘܘ ⁴ܒܢܝ̈ ܥܘܠܐ Xܒܓܘ ܡܫܪܝܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܗܠܝܢ ܬܠܬܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܕܝܪܕ ¹ܒܬܠܬܡܐܐ ²ܒܐܠܦܐ³ ܕܬܪܝܢ ܗܘܘ
BarKoni:ScholUrm ܕܐܡܪܢܢ . ܕܠܐ ܢܒܪܐ ܐܢܘ ܡܢܗܘ ܘܠܗܘܢ : ܕܠܐ X ܢܬܚܬܪܘܢ ܢ ܢ ܗܠܝܢ ܛܒ ܘܒܝܫ . ܨܒܐ ܗ̇ܘ ܚܟܝܡ ܒܟܠ ܡܪܢ ܐܠܗܐX ⁰ܕܡܛܠ ܟܠܗܝܢ
AbbaIs:Ascet ܕܩܕܡܬ ܐ̇ܡܪܬ . ܩܢܝܗ̇ ³ܗܟܝܠ ܠܗܕܐ̣ ܘܬܥܒܕ ܟܠܗ ܙܒܢܟ ܗܠܝܢ ܠܗܕܐ̣ ܝܠܕܐ ܠܗ ܠܡܝܬܪܬܐ̣̈ ܘܦܣܩܐ ܠܣܘܟܐ̈ ܕܒܝܫܘܬܐ