simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ܬܪܥܝܬܐ̈ . ܟܐܡܬ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̇ܪܐ ܕܟܠܡܕܡ ܬ . ܐ ܐܠܗܝܬܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܪܓܐ ܣܛܢܝܐ . ܢܘܗ̇ܪܐ . ܘܟܕ ܬܪܬܝܗܝܢ̈
JacSer:Epist ܝ ܚܝ̣ܐ̈ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܟ ܐXܡ̣ܠ ܂ ܟܪܝܗ̇ ܓܝܪ ܠܡܫܘܚ̣ܬܐ ܂ ܗܠܝܢ ܚܝܝ̣ܟ̈ ܠܡܘ̣ܦܝܘ̣ ܂ ܘܠܐ ܦܪܫ ܐܢܬ ܂ ܠܝܬ ܠܟ ܘܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܒܣܪܐ ܫܡܗ ܐܢܘܢ ܟܬܒܐ ܟܕ ܐ̇ܡܪ ܂ ܕܠܐ ܬܥܡܪ ܪܘܚܝ ܒܐܢܫܐ̣ ܗܠܝܢ ܕܚܫܐ̈ ܘܒܚܘܒܠܐ ܕܒܣܪܐ ܘܒܐܪܓܝܓܬܐ̈ ܛܢܦܬܐ̈ ܕܦܓܪܐ ܂
JnRufus:Pleroph ܕܒܦܠܛܝܢ . ܘܐܦ ܐܢܐ ܡܢ ܩܕܡ ܟܠܗܘܢ . ܘܟܕ ܛܒ ܪܚܝܡ ܗܘܝܬ ܗܠܝܢ ܣܘܓܐܗ ܕܥܡܐ ܕܡܕܝܢܬܐ . ܫܢܝ ܡܝܢ o ܫܘܬܦܘܬܗ . ܝܬܝܪܐܝܬ
P:Rev [AB] . ܐܪܙܐ ܕܫܒܥܐ ܟܘܟܒܝܢ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܚܙܝܬ ܥܠ ܝܡܝܢܝ ܘܫܒܥ ܗܠܝܢ ܡܐ ܕܚܙܝܬ . ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܘܥܬܝܕܢ̈ ܠܡܗܘܐ ܒܬܪ
DionAr:MystWritings ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܢ̈ ܘܠܐ ܡܬܕܪܟܢ̈ ܇ ܒܚܕܝܘܬܐ ܕܡܝܬܪܐ ܡܢ ܚܝܠܢ ܗܠܝܢ ܒܗܕܐ ܐܦ ܡܬܚܠܛܝܢܢ ܕܠܐ |ܡܡܠܠܐ ܘܕܠܐ ܡܬܕܪܟܢܘܬܐ ܆ ܥܡ
ApocPs-Meth ܐܘܡܢܐ̈ ܕܚܛܝܬܐ ܕܗܘܘ ⁴ܒܢܝ̈ ܥܘܠܐ Xܒܓܘ ܡܫܪܝܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܗܠܝܢ ܬܠܬܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܕܝܪܕ ¹ܒܬܠܬܡܐܐ ²ܒܐܠܦܐ³ ܕܬܪܝܢ ܗܘܘ
Eph:madCrucifix ܝܬܝܪܬܐ̈ ܫܥܐ̈ ܐܢܝܢ ܕܫܦܥܢ̈ ܡܢ ܦܘܡ ܟܝܠܐ ܠܘ ܬܘܪܨܐ ܗܘ ܗܠܝܢ XX ܘܩܕܡ ܗܘܐ ܫܡܫܐ ܟܪܘܙܗ X ܠܘ ܚܘܣܪܢܐ̈ ܡܡܠܝܢ ܗܢܝܢ
JacSer:memWomJesusMet ܡܝܐ̈ ܬܘܒ ܠܗܘܢ ܢܨܗܐ : ܘܐܝܢܐ ܕܢܫܬܐ ܡܢ ܡܝܐ̈ ܕܝܠܝ ܬܘܒ ܗܠܝܢ ܐܝܟܢ : ܘܫܪܝ ܡܪܢ ܕܢܡܠܠ ܠܗ̇ ܪܘܚܢܐܝܬ ܀ ܟܠܡܢ ܕܢܫܬܐ
JacSer:memEpiph ܠܘ ܕܬ݂ܩܕܫܢܝ ܡܥܡܘܕ݂ܝܬ݂ܐ ܐܬܝܬ݂ ܨܐܕܝܗ̇ ܐܦ ܠܐ ܐܠ̇ܨܐ ܗܠܝܢ ܘܗܘܝ ܒܫܠܝܐ 183 320 ܒܥܬ݂ܐ ܗܪܟܐ ܠܐ ܬܗܘܐ ܠܟ݂ ܡܛܠ
Eph:ComGen&Exd ܦܩܕܗ ܥܠ ܬܘܩܢ ܡܫܟܢܐ . ܘܕܡܢ ܐܝܟܐ ܘܐܝܟܢܐ ܢܥܒܕܗ ܗܘܐ . ܗܠܝܢ ܕܡܪܝܐ ܟܠܗܘܢ ܕܒܝܬܐܝܣܪܝܠ . [1]ܒܗܘܢ ܕܝܢ ܒܝܘܡܬܐ̈
P:Matt [AB] ܕܝܢ ܐܬܪܥܝ ܆ ܐܬܚܙܝ ܠܗ ܡܠܐܟܐ ܕܡܪܝܐ ܒܚܠܡܐ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܗܠܝܢ ܨܒܐ ܕܢܦܪܣܝܗ̇ . ܘܐܬܪܥܝ ܗܘܐ ܂ ܕܡܛܫܝܐܝܬ ܢܫܪܝܗ̇ . ܟܕ
sugDeath&Satan ܟܠܗܘܢ ܐܘ ܡܘܬܐ ܠܝ ܗܘ ܩܛܝܠܝܢ . ܐܢܐ ܐܢܐ ܕܐܚܛܝܬ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܘܐܬܘܪܝܐ̈ . ܘܓܢܒܪܐ̈ ܕܒܛܘܦܢܐ ܡܢܘ ܕܐܟܘܬܝ ܤܛܢܐ
BarḤadbš:FoundSch : ܘܐܦܠܐ ܗܠܝܢ ܕܡܫܬܘܕܐ ܫܪܝܪܢ̈ . ܠܛܒܘܬܗ ܓܝܪ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܐܦܢ ܐܫܬܘܝ ܠܪܒܘܬܐ ܕܛܝܒܘܬܐ : ܐܠܐ ܠܐ ܡܫܡܠܝܪܐ ܐܝܝܢ ܠܗ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܢܘܢ ܙܢܝ̈ ܥܢܝܢܐ ܕܬܪܝܢ ܡܢܗܘܢ ܕܪܝܫܐ̈ ܗܢܘܢ ܕܥܡܠܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܓܢ ܥܠ ܩܪܝܬܐ ܗܕܐ ܘܐܦܪܩܝܗ̇ ܡܛܠܬܝ ܘܡܛܠ ܕܘܝܕ ܥܒܕܝ 5
BarEbr:CandSanc ܡ̣̇ܗ̈ ܥܡ ܟܪܘܟܝܗ ܣ̣ܒܝܣܐ ܕܪܩܝܥܐ ܘܟܕ ܡܠܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܗܠܝܢ ܟܠܘܝܬܐ̈ ܢܗܘܝܢ̈ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܗ̇̈ . ܘܐܦܠܐ ܬܘܒ ܐܣܐ̈ ܕܐܝܟ
DadQaṭ:ComAscet ܐܦ ¹⁹ܠܗܘܢܐ X ܡܣܓܦܢ̈ . ܗܢܘ ܝܘܠܦܢܐ ܕܗܠܝܢ ²0ܬܪܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܒܝܫܐ̣̈ ܢܩܛܪܢ̈ ¹⁸ ܒܪܥܝܢܗ ܘܥܩܬܐ̈ ܕܡܬܓܒܠܢ̈ ܡܢ
P:Lam,PrJer,EpistJer,EpistBar [AB] ܒܟܝܐ ܐܢܐ ܘܥܝܢܝ̈ ܡܪܕܝܢ̈ ܡܝܐ̈ : ܕܐܪܚܩ ܡܢܝ ܡܒܝܐܢܐ ܗܠܝܢ ܓܕܘܕܝ̈ : ܡܥܨܪܬܐ ܕܫ ܡܪܝܐ ܠܒܬܘܠܬܐ ܒܪܬ ܝܗܘܕܐ . ܥ ܥܠ
PhiloxMab:TenMem ܕܡܬܐܓܪܝܢ ܠܦܨܝܚܘܬܐ ܝܕ : ܕ ܝܕ ܕܢܚܘ ܡܢܗܝܢ ܕܟܬܝܒܬܟ̈ . ܗܠܝܢ ܛܥܡܝܢܘܬܐ X ܛ-ܒ ܡܢܟ ܝܟܝܡܝܢ̈ : ܘܣܪܝ . . . ܩܐ X ܘܩܗܝܐ̈
JacSer:memElishCapSam ܟܠܗܝܢ ܝܗܒܬ ܐܢܝܢ ܠܢ ܐܝܟ ܕܨܒܝܢ ܚܢܢ ܠܐ ܡܪܝ ܬܗܡܐ ܐܢ ܗܠܝܢ ܒܗ̇ ܥܬܝܪܐܝܬ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܦܬܝܚ ܬܪܥܐ ܕܐܕܢܢ ܠܣܪܝܩܬܐ̈ 35