simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܢܗܘܐ . ܗܫܐ ܕܝܢ ܥܠ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܢ : ܡܢ ܒܣܪܐ ܘܕܡܐ ܐܝܕܝܥܐX ܗܠܝܢ ܡܢ ܒܣܪܐ ܘܕܡܐ XX XXX ܗܘܝܢ ܗܘܘ ܆ ܐܦܠܐ ܠܗ ܐܠܨܐ ܗܘܬ ܕܡܢ
BarEbr:CandSanc ܡ̣̇ܗ̈ ܥܡ ܟܪܘܟܝܗ ܣ̣ܒܝܣܐ ܕܪܩܝܥܐ ܘܟܕ ܡܠܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܗܠܝܢ ܟܠܘܝܬܐ̈ ܢܗܘܝܢ̈ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܗ̇̈ . ܘܐܦܠܐ ܬܘܒ ܐܣܐ̈ ܕܐܝܟ
sugAngel&Mary ܕܐܡܪܬ ܠܝ . ܘܕܚܠܐ ܐܢܐ ܡܪܝ ܕܐܩܒܠܟ ܕܕܠܡܐ ܢܟܠܐ ܒܓܘ ܗܠܝܢ ܡܠܝ̈ ܟܕ ܡܘܕܝܐ ܐܢܬܝ ܡܪܝܡ ܝܘܡܢ ܬܡܗܬ ܘܐܬܕܡܪܬ ܒܟܠܗܝܢ
ChalcedWrit . ܐܢ ܐ̇ܡܪ ܕܥܒܝܕܐ ܠܗ ܫܡܝܐ̈ ܘܐܪܥܐ ܆ ܕܪܘܫܥܐ ܗܝ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܘܐܪܥܐ ܠܐ ܥܒܕܘ : ܢܐܒܕܘܢ ܡܢ ܐܪܥܐ ܘܡܢ ܬܚܬ ܫܡܝܐ̈
P:Deut [AB] ܕܪܐ ܗܢܐ ܒܝܫܐ : ܐܪܥܐ ܛܒܬܐ ܕܝܡܝܬ ܠܡܬܠ ܠܐܒܗܝܟܘܢ̈ . ܗܠܝܢ ܕܡܠܝܟܘܢ̈ : ܘܪܓܙ ܘܝܡܐ ܘܐܡܪ . ܕܠܐ ܢܚܙܘܢ ܚܕ ܡܢ ܓܒܪܐ̈
JacSer:memSimPetGetBehMe ܕܐܬܡܠܝ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܡܨܝܕܬܐ̈ ܗܐ ܟܦܝܦ ܥܘܫܢܗ ܕܥܠܡܐ ܗܠܝܢ ܘܗܘܘ ܣܟܠܐ̈ 70 ܕܠܗܕܝܘܛܐ̈ ܚܙܘ ܟܕ ܡܠܦܝܢ ܚܟܝܡܘܬܐ
Eph:madCarNis ܕܒܥܠܬܟܝ ܗܠܝܢ ܐܬܟܬܒ ܘܐܬܡܠܠ ܐܦ ܠܟܝ ܐܦ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܗܘܝܬ ܗܠܝܢ ܕܢܦܩ ܡܢܗ ܕܛܒܝܥ ܒܕܡܘܬܗ²̈⁵ [35] ² 4ܢܨܝܒܝܢ ܫܡ̣ܥ
SevAnt:LuqJul ܕܐܬܟܬܒ ⁵ܡܢܗ . ܘܗܕܐ ܡ̇ܢ ܠܐ ܥܒ̣ܕ : ܐܫܬܓܫ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܗܠܝܢ ܕܗ̣ܘ ܢܬܪܨ ܢܦܫܗ . ܘܢܒܚܢ ܠܗܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܠܐܒܗܬܐ̈ . ܥܡ
Eph:madFaith ܕܥܩܒܘ ܠܐ ܝܗܒ ܢܦܫܗ ܡܫܝܚܐ ܐܝܟ ܕܝܗܒ ܠܫܒܪܐ̈ dddd 8ܩܡ ܗܠܝܢ ܥܡ ܗܪܘܕܣ ܕܫܐܠܗ ܣܛܢܐ ܢܣܝܗ ܨܒ̣ܐ ܕܢܥܩܒ ܕܡܢܘ ܠܟܠܗܘܢ
SebBrock:IntroMaryDialogPoems ܐܬܢܣܒܘ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܡܢ ܟܬܒܝ̈ ܩܘܕܫܐ ܆ ܐܝܟ ܐܝܟܢܐ ܩܐܝܢ ܗܠܝܢ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܒܒܬܐ̈ ܕܡܫܬܚܠܦܝܢ . ܒܣܘܓܐܐ ܕܣܘܓܝܬܐ̈
JacSer:Epist ܝ ܚܝ̣ܐ̈ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܟ ܐXܡ̣ܠ ܂ ܟܪܝܗ̇ ܓܝܪ ܠܡܫܘܚ̣ܬܐ ܂ ܗܠܝܢ ܚܝܝ̣ܟ̈ ܠܡܘ̣ܦܝܘ̣ ܂ ܘܠܐ ܦܪܫ ܐܢܬ ܂ ܠܝܬ ܠܟ ܘܡܢ
Eph:madCarNis ܪܚܡܬ ܚܠܦ ܡܘܬܢܐ̈ ܕܟܐܢܘܬܐ ܥܒ̣ܕ ܒܒܪܗ ܚܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܦܘܡܐ ܕܒܝܬ ܣܢܚܝܪܝܒ ܘܦܬ̣ܚ ܕܫܝܘܠ X ³ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ
BarEbr:CandSanc . ܙܓܪ ܐܡ̣ܕ̇ ܠܐ ܗ̣ܘܬ ܕܝܠܟܘܢ ܗܕܐ ܠܡܕܥ . ܙܒܢܐ ܐܘ ܙܒܢܐ̈ ܗܠܝܢ X X 232 ܦ ܓܝܪ ܘܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܟܕ ܨܒ̣ܘ ܠܡܬܐܪܙܘ ܡܢܗ ܕܐܝܟ
Eph:madCrucifix ܝܬܝܪܬܐ̈ ܫܥܐ̈ ܐܢܝܢ ܕܫܦܥܢ̈ ܡܢ ܦܘܡ ܟܝܠܐ ܠܘ ܬܘܪܨܐ ܗܘ ܗܠܝܢ XX ܘܩܕܡ ܗܘܐ ܫܡܫܐ ܟܪܘܙܗ X ܠܘ ܚܘܣܪܢܐ̈ ܡܡܠܝܢ ܗܢܝܢ
PhiloxMab:epPatricius ܝX . - ²⁷ܒܝܕ XXX -- ² . ⁶ܢ . -- ²⁵ XXXX1ܬܬܦܢܐX . -- ܗܠܝܢ . --²⁰ܡܬܬܒܥ ܐܢܐXX . XXXXX . -- ¹⁹¹ . ⁹ܐܝXܝ