simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ZachSch:ActsSev ܕܨܒܐ ܐܢܐ ܕܐܫܐܠܟ . ܫܓܫܗܿ ܓܝܪ ܠܢܦܫܝ ܟܬܒܘܢܐ ܕܗܘܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܘ ܬܡܝܗܐ ܐܬܝܬ ܕܝܢ ܥܕܡܐ ܠܘܬܟ ܟܕ ܒܥܐ ܐܢܐ ܕܐܠܦ ܡܛܠ
ZachSch:ActsSev ܐܢܫ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܬܒܝܢ ܘܡܙܒܢܝܢ ܟܬܒܐ̈ ܝܗܒ ܠܝ ܟܬܒܘܢܐ ܗܘ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܒܐܣܛܘܐ ܡܠܟܝܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܗܘ ܓܝܪ ܪܚܡܬܐ ܕܐܝܬ ܠܝ ܡܛܠ
ZachSch:ActsSev ܕܝܬܒܝܢ ܘܡܙܒܢܝܢ ܟܬܒܐ̈ ܝܗܒ ܠܝ ܟܬܒܘܢܐ ܗܘ ܕܐܬܐܡܪ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܠܟܝܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܗܘ ܓܝܪ ܪܚܡܬܐ ܕܐܝܬ ܠܝ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܐܢܫ ܡܢ
ZachSch:ActsSev ܕܐܡܪ ܐܢܬ ܕܒܐܣܟܝܡܐ ܘܒܡܣܒ ܒܐܦܐ̈ ܐܚܝܕ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܗܘ ܡܨܥܪܢܐ ܘܣܬܘܪܐ ܡܢ ܕܗܘ ܐܝܬܘܗܝ . ܡܬܕܡܐ ܓܝܪ ܡܢ
ZachSch:ActsSev ܕܟܖܝܣܛܝܢܐ̈ ܝܨܦ ܕܝܢ ܡܠܘܢ ܕܗܠܝܢ ܕܚܢܦܐ̈ ܢܟܢܟ ܘܠܘܬ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪ ܐܢܬ ܕܒܐܣܟܝܡܐ ܘܒܡܣܒ ܒܐܦܐ̈ ܐܚܝܕ
ZachSch:ActsSev ܕܒܦܫܝܛܘܬܐ ܩܪܝܢ ܥܬܝܕܝܢ ܟܒܪ ܕܢܣܒܘܢ ܡܣܒܪܢܘܬܐ̈ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܐܬܝܬ ܠܘܬܟ ܐܠܐ ܢܦܫܝ ܡܥܩܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ ܕܕܠܡܐ ܐܢܫܝܢ̈ ܡܢ
ZachSch:ActsSev ܕܟܗܢܘܬܐ ܘܗܠܝܢ ܕܦܝܠܣܘܦܝܐ ܥܒܕܘ ܦܝܠܣܦܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ . ܗܠܝܢ ܠܬܫܒܘܚܬܐ ܕܐܠܗܐ ܪܒܐ ܘܦܪܘܩܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܒܗ ܣܝܡܝܢ̈
ZachSch:ActsSev ܕܓܒܪܐ . ܩܕܡ ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܐܝܟܢܐ ܐܬܕܒܪ ܘܐܝܟܢܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܘܕܡܢ ܐܝܢܐ ܥܡܐ ܘܡܢ ܐܝܢܐ ܓܢܣܐ ܐܢ ܗܘ ܕܝܕܥ ܐܢܬ
ZachSch:ActsSev ܕܗܢܘܢ ܕܒܡܝܬܪܘܬܐ ܚܝܘ . ܘܠܐ ܙܕܩ ܕܢܬܕܡܪ ܐܢ ܗܘ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܝܢ ܠܫܐܕܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܘܠܖܚܡܝܗܘܢ̈ ܕܗܢܘܢ
ZachSch:ActsSev ܕܝܠܗ ܡܬܢܐ ܐܢܐ ܟܕ ܡܢ ܩܘܡܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܥܡܗ ܐܝܬܝ ܗܘܝܬ ܗܠܝܢ ܢܣܬܓܦܘܢ ܡܢ ܗܘ ܟܬܒܘܢܐ ܟܕ ܠܫܪܪܐ ܘܠܚܘܒܟ ܡܝܩܪ ܐܢܐ
ZachSch:ActsSev ܬܠܬܐ ܐܚܐ̈ ܠܘܩܕܡ ܡܢ ܠܘܬ ܝܘܚܢܢ ܣܘܦܣܛܐ ܗܘ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܕܥܠܬܐ ܕܥܒܕ ܐܢܐ ܕܘܝܖܐ̈ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ . ܐܬܘ ܗܟܝܠ
ZachSch:ActsSev ܕܒܐܣܝܠܝܘܣ ܘܓܪܝܓܪܝܘܣ ܛܒܝܒܐ̈ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܢܣܝܡ ܗܠܝܢ ܕܠܝܒܢܝܘܣ ܣܘܦܝܣܛܐ ܕܥܡ ܖܗܛܪܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܡܬܕܡܪ ܗܘܐ ܒܗ
ZachSch:ActsSev ܛܥܡ ܟܠܗ ܕܬܪܥܝܬܐ ܕܗܢܘܢ ܗܘܐ . ܘܕܫܥܬܐ ܐܓܖܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܠܘܬ ܫܘܒܚܐ ܘܦܝܠܣܦܘܬܐ ܕܗܢܘܢ ܢܡܬܘܚ . ܘܟܕ ܡܠܐ̈ ܕܐܝܟ
ZachSch:ActsSev ܡܢ ܗܟܝܠ ܡܛܠ ܣܐܘܝܪܐ ܟܕ ܛܠܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܬܘܒ ܒܝܕ ܢܦܫܐ ܗܠܝܢ ܕܐܬܗܝܡܢ ܣܘܟܢܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܩܘܢܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ .
ZachSch:ActsSev ܕܥܬܝܕܢ̈ ܩܕܡ ܝܕܥ ܓܠܐ ܗܘܐ ܠܘ ܒܬܪ ܣܓܝ ܓܝܪܓܕܫܬ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܒܝܕ ܢܦܫܐ ܪܚܡܬ ܐܠܗܐ ܗܘ ܐܠܗܐ ܗܘ ܕܒܠܚܘܕܘܗܝ
ZachSch:ActsSev ܐܚܘܗܝ̈ ܐܚܖܢܐ̈ ܐܬܪܒܝ ܒܐܬܪܗ ܐܬܐ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܟܕ ܒܥܐ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܒܡܝܬܖܬܐ̈ ܕܕܝܪܝܘܬܐ . ܟܕ ܗܟܝܠ ܦܪܠܝܣ ܚܢܦܐܝܬ ܡܢ
ZachSch:ActsSev ܢܝܒܠ ܘܕܝܢܐ ܬܪܝܨܐ ܢܗܘܐ ܕܗܠܝܢ ܕܡܢ ܬܖܝܗܘܢ̈ ܓܒܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܫܪܟܐ ܕܦܝܠܣܘܦܐ̈ ܕܠܘܬܗܘܢ ܦܘܫܟܐ̈ ܕܐܝܟ
ZachSch:ActsSev ܡܫܡܫ ܗܘܐ ܐܫܟܚ ܐܢܝܢ̈ ܠܗܠܝܢ ܕܚܢܦܐ̈ ܡܚܝܠܬܐ̈ ܘܕܠܐ ܗܠܝܢ . ܟܕ ܗܟܝܠ ܝܘܡܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܗܘ ܦܪܠܝܘܣ ܥܢܝܢܐ̈ ܕܕܐܝܟ
ZachSch:ActsSev ܙܒܢܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܕܗܠܝܢ ܕܐܚܝܕܝܢ ܒܫܢܝܘܬܐ ܕܚܢܦܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܬܐ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܟܕ ܡܫܬܒܗܪ ܕܝܠܕܬ ܥܩܪܬܐ ܒܬܪ ܟܠܗܘܢ
ZachSch:ActsSev ܠܚܒܖܝܗܘ[ܢ̈] ܒܗ̇ ܒܐܣܟܘܠܐ ܕܗܘܪܦܘܠܘܢ ܐܘ[ܕܥ] ܗܠܝܢ [ܒܫܘܘܕܝܐ] ܐܡܪ . ܟܕ ܗܟܝܠ ܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܚܙܘܐ̈ ܕܐܝܟ