simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܝ ܕܡܬܟܢܫܢ̈ ܂ ܕܐܢܗ̤ܘ ܐܪܐ ܡ̇ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܝܬ ܃ ܗܠܝܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܬ ܃ ܐܠܨܐ ܕܐܦ ܡܪܝܐ̈ ܣܓ ܐܐ ܢܗܘܘܢ ܂ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܙܢܝܐ̈ ܟܪܝܗܝܢ ܐܬܥܡܕܘ ܕܠܘ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܗ̣ܝ ܂ ܠܘ ܗܠܝܢ ܝ ܝܗܘܕܝܬܐ ܟܪܝܗܝܢ ܂ ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܚܕ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܂ ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܡ̇ܘܕܝܢ ܒܐܠܗܘܬܗ ܘܒܐܢܫܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܃ · ܝܝ ܂ ܗܠܝܢ ܗܢܐ ܕܢ̣ܟܦܘܪ ܒܗܠܝܢ ܙ̇ܕܩ ܂ ܐܘ ܕܢܘܕܐ ܒܐܚܪܢܐ̈ ܣܛܪ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܘܒܣܡܡܢܐ̈ ܃ ܂ ܝ ܂ ܠܟܘܪܗܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܚܫܘܫܘܬ ܗܠܝܢ ܂ ܠܘ ܕܝܢ ܬܪܝܢ ܒܢܝܐ̈ ܘܡܫܚܝܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܂ ܒܡܠܐ̈ ܗܟܝܠ
Tim1:Epist ܘܒܣܡܡܢܐ̈ ܃ ܂ ܝ ܂ ܠܟܘܪܗܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܚܫܘܫܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܗܠܝܢ ܒܢܝܐ̈ ܘܡܫܚܝܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܂ ܒܡܠܐ̈ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ
Tim1:Epist ܡ̣ܢ ܥܕܬ ܐ ܃ ܐܝܟ ܠܐ ܡܪܚܡܢܐ̈ ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܠܐܝܠܝܢ ܗܠܝܢ ܬܝܒܘܬܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܓܙܪܘ ܂ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܬܦܣܩܘ
Tim1:Epist ܒܟܬܒܐ̈ ܕܪܘܚ ܃ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܚܢܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܡ̇ܪ ܢܢ ܃ ܒܪܐ ܗܠܝܢ ܥܠ ܡܠܐ̈ ܕܟܬܒܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܠܝܬ ܠܓܡܪ ܠܡܫܟܚܘ ܡܠܐ̈ ܕܐܝܟ
Tim1:Epist ܟܝܬ ܝ ܂ ܝ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܃ ܠܘ ܠܢ ܡ̇ܢ ܨܐܕܝܗܘܢ̈ ܙ̇ܕܩ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܂ ܠܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܕܝܢ ܫܓ̣ܫܘ ܘܒܠ̣ܒܠܘ ܂ ܕܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܃ ܠܘ ܠܢ ܡ̇ܢ ܨܐܕܝܗܘܢ̈ ܙ̇ܕܩ ܠܡܬܦܢܝܘ ܃ ܂ ܝܝX· ܂ ܝ ܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܫܓ̣ܫܘ ܘܒܠ̣ܒܠܘ ܂ ܕܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܟܝܬ ܝ ܂ ܝ ܘܕܐܝܟ
Tim1:Epist ܘܙܢܝܐ̈ ܕܗܪܛܝܩܘ̈ ܘܕܗܪܣܝܘܛܐ̈ ܂ ܕܓܘܐ ܗ̣ܘ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܐ ܗܠܝܢ ܒܟܢܘܫܝܐ ܗ̇ܘ ܣܘܢܗܕܝܩܘܣ ܕܒܠܕܝܩܝܐ ܚܕ ܡ̣ܢ ܐܕܫܐ̈ ܝܝ
Tim1:Epist ܡ̇ܢ ܘܕܐ ܟ ܗܠܝܢ ܗܪܛܝܩܘ̈ ܠܘ ܠܐ ܟܐܢܐ ܬ ܬ̇ܚܡܘ ܐܒܗܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܐܡܝܪܐ ܇ · X X ܂ ܝ ܟܕ ܘܐܦ ܠܟܬܒܐ̈ ܫ̇ܚܛܘ ܘܒܠܒܠܘ ܂ ܘܥܠ
Tim1:Epist ܗܪܛܝܩܘ̈ ܠܘ ܠܐ ܟܐܢܐ ܬ ܬ̇ܚܡܘ ܐܒܗܝܢ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܃ ܕܠܐ ܗܠܝܢ X ܂ ܝ ܟܕ ܘܐܦ ܠܟܬܒܐ̈ ܫ̇ܚܛܘ ܘܒܠܒܠܘ ܂ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܘܕܐ ܟ
Tim1:Epist ܣ̣ܡ 1ܩܢܘܢܐ ܕܒܥܡܕܐ ܢܬܕܟܘܢ ܂ ܐܠܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܐܘ ܣܟ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܝܝ ܘܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܃ ܐ ܟ ܦܘܩܕܢܗ ܕܡܪܢ ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܥܠ
Tim1:Epist ܕܐܘ ܣܟ ܡ̇ܢ ܠܐ ܩ̇ܒܠܘ ܥܡܕܐ ܃ ܂ ܙ ܂ ܐܘ ܩ̇ܒܠܘ ܡ̇ܢ ܃ ܒܫܡܐ ܗܠܝܢ ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܥܠ ܗܠܝܢ ܣ̣ܡ 1ܩܢܘܢܐ ܕܒܥܡܕܐ ܢܬܕܟܘܢ ܂ ܐܠܐ ܥܠ
Tim1:Epist ܡܛܠ ܬܝܒܘܬܐ ܘܕܡܥܐ̈ ܂ ܡܠܦ ܕ ܢ ܘܐܦ ܦܛܪܝܪܟܐ ܚܢܢܝܫܘܥ ܗܠܝܢ ܕ·ܠܝ ܘܢܡܘܣܐ ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܕܐܬ̇ܐ ܂ ܐܡ̇ܪ ܕܝܢ
Tim1:Epist ܡܟܢ̈ ܃ ܕܡܢܗܝܢ ܚܪܝܢܐ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܐܬܒܪܝ ܂ ܡܛܠ ܟܝܬ ܗܠܝܢ ܃ ܗܕܐ ܚܕܝܘܬܐ ܢܬܪܥܐ ܃ ܘܡܛܠ 1ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܂ ܐܚܐ̈ ܚܢܢ ܘܠܐ ܗܘ̣ܐ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܂ ܚܕܐ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܝܠܕܬܢ ܗܠܝܢ ܐܪܝܢܘ̈ ܂ ܒܡܐܡܪܐ ܕܥܠ ܗ̇ܝ ܕܐܒܝ ܕܫܕܪܢܝ ܪܒ ܗ̣ܘ ܡܢܝ ܆
Tim1:Epist ܂ ܫܘܚܠܦܐ ܕܡܥܡܘܪ̈ ܬܐ ܘܫܘܓܢܝܐ ܘܠܐ ܂ Xܝ ܂ ܡܬܘܡ ܥ̇ܒܕ ܂ ܗܠܝܢ ܘܡܫ̇ܒܚܝܢ ܂ ܫܘܚܠܦܐ ܓܝܪ ܕܕܝܠܝܬܐ̈ ܘܕܘܓܡܛܐ̈ ܝܝ ܕܐܝܟ
Tim1:Epist ܡ̇ܢ ܗܪܟܐ ܢܬܚܡ ܂ ܟܒܪ ܓܝܪ ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܕܝܘܩܪܐ ܡܬܚܫܒܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܥܡܘܪ̈ ܬܐ ܘܫܘܓܢܝܐ ܘܠܐ ܂ Xܝ ܂ ܡܬܘܡ ܥ̇ܒܕ ܂ ܐܠܐ
Tim1:Epist ܕܝܘܩܪܐ ܡܬܚܫܒܢ̈ ܠܩܪܘܝܐ̈ ܂ ܚܣܝܘܬܟ ܂ XܝX ܂ ܝ ܕܝܢ ܕܝܠܟ ܗܠܝܢ Xܝ ܂ ܡܬܘܡ ܥ̇ܒܕ ܂ ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܗܪܟܐ ܢܬܚܡ ܂ ܟܒܪ ܓܝܪ ܘܐܦ