simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComPs ܕܫܪܟܐ ܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ : ܒܝܕ ܟܗܢܐ̈ ܕܒܙܒܢ X : ܘܡܟܪܙܐ ܠܟܠ ܗܠܝܢ ܘܐܬܝܗܒ ܠܫܠܝܚܐ̈ : ܘܗܟܢܐ ܒܝܕ ܢܣܝܒܘܬܐ ܡܬܝܒܠܐ ܨܝܕ
ThdrMops:ComPs ܕܐܡ̇ܕ̇ ܐܠܐ ܥܠ ܓܒܪܐ̈ ܘܢܫܐ̈ . ܟܕ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܇ ܡܛܠ ܕܣܓܝ ܗܠܝܢ ܠܟܠ ܆ ܕܠܘܐܝܟ ܡ̇ܢ XXX 84 ܕܥܠ ܡܪܢ ܘܥܕܬܐ ܐܡܝܪܢ̈ ܗܘܝ̈
ThdrMops:ComPs X ܕܡܫܝܚܐ ܢܠܦ ܐܢܘܢ : ܕܗܘܘ ܡܚܡܣܢܝܢ ܘܐܘܝܢ ܒܢܩܝܦܘܬܗ ܗܠܝܢ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܇ ܡܛܠ ܕܣܓܝ ܐ̇ܠܨܐ ܗܘܬ ܆ ܐܬܪܥܝ ܕܒܝܕ ܬܚܘܝܬܐ
ThdrMops:ComPs ܗܟܝܠ ܐܬܐܡܪ̈ ܡܢܢ : ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܒܘܚܢܐ ܕܡܠܘܗܝ̈ ܕܫܠܝܚܐ . ܗܠܝܢ ܕܠܘܬ ܢܫܝܗܘܢ̈ : ܐܟܙܢܐ ܕܚܘܒܗ ܕܡܫܝܚܐ ܠܘܬ ܥܕܬܐ .
ThdrMops:ComPs ܕܡܩܪܒܝܢ ܠܢ ܡܢ ܟܬܒܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܗܠܝܢ ܕܡܠܘܗܝ̈ ܕܫܠܝܚܐ . XXX ܐܝܬܐ ܬܘܒ ܡܟܝܠ ܕܢܐܡܪ : ܘܐܦ ܥܠ
ThdrMops:ComPs ܕܐܝܬܝܗ̇ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ : ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܐܝܕܐ ܕܟܠܒܐ̈ ܝܚܝܕܘܬܝ . ܗܠܝܢ ܒܗܠܝܢ ܥܠܝܬܐ̈ : ܠܡܐܡܪܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܙܕܩܢ̈ ܐܫܬܘܕܝܢܢ .
ThdrMops:ComPs . ܕܠܐ ܟܕ ܠܟܠܗܝܢ ܢܟܢܫ . ܢܘܪܟܝܘܗܝ ܠܡܐܡܪܢ ܕܠܐ ܝܘܬܪܢ . ܗܠܝܢ ܥܡ ܐܡܪܐ . ܘܢܡܪܐ ܥܡ ܓܕܝܐ ܢܪܒܥ . ܘܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ
ThdrMops:ComPs . ܒܥܘ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܠܡܐܡܪ ܐܢܝܢ ܣܘXܢܐܗܝܢ ܒܕܡܘܬܐ̈ ܆ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܆ ܗ̇ܘ ܕܡܢܗ ܡܫܬܟܚܐ ܒܗܘܢ ܚܫܚܬܐ ܕܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܐܝܟ
ThdrMops:ComPs ܠܘ ܐܘܚܕܬܢܐܝܬ ܐܡ̇ܪ ܠܗܝܢ ܠܕܡܘܬܗܝܢ̈ ܒܠܚܘܪ . . ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܕܪܥܝ̈ ܆ ܐܘ ܗ̇ܝ ܕܠܡܫܕܐ ܒܛܘܫܝܐ ܒܬܡܝܡܐ : ܘܕܫܪܟܐ ܪܐܝܟ
ThdrMops:ComPs . ܠܦܘܬ ܥܝܕܐ ܗܟܝܠ ܗܢܐ ܐܢ ܐܢܫ ܢܦܫܩ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܟܬܒܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܠܐ̈ ܆ ܝܕܝܥ ܗܘ ܕܓܠܐ ܘܐܘܚܕܬܢܐܝܬ ܐܡ̇ܪ ܠܗܝܢ ܠܟܠܗܝܢ
ThdrMops:ComPs ܕܟܬܒܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ : ܕܐ ܗܠܝܢ ܕܡܩܪܒܝܢ ܠܢ ܗ̇ܢܘܢ ܇ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܠܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ . ܠܦܘܬ ܥܝܕܐ ܗܟܝܠ ܗܢܐ ܐܢ ܐܢܫ ܢܦܫܩ ܟܠܗܝܢ
ThdrMops:ComPs ܕܡܩܪܒܝܢ ܠܢ ܗ̇ܢܘܢ ܇ ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܣXܟܠ ܐܢܝܢ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܗܢܐ ܐܢ ܐܢܫ ܢܦܫܩ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܟܬܒܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ : ܕܐ
ThdrMops:ComPs ܪܦܪܘܩܝܢܝ ܡܢ ܦܘܡܗ ܕܐܪܝܐ : ܘܡܢ ܩܪܢܐ ܕܪܝܡܐ ܠܡܟܝܟܘܬܝ ܗܠܝܢ . ܚܠܦ ܕܢܐܡܪ ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܐܝܕܐ ܕܟܠܒܐ̈ . ܘܠܗ̇ܝ ܕܡܢ ܒܬܪ
ThdrMops:ComPs ܕܗܘܝܢ̈ . ܗܟܢܐ ܠܡ ܬܐܚܘܕ ܚܕܘܬܐ ܒܟܠ ܕܘܟ . ܘܐܝܬ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܢܗܪܘܬܐ̈ ܒܐܣܟܝܡܐ ܕܐܢܫܐ ܥܒܕܗ̇ ܠܕܡܘܬܐ . ܢܣܬܒܪܢ̈
ThdrMops:ComPs ܕܝܕܥܬܗ ܕܒܪܘܝܐ . ܘܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ Xܐܦ ܗ̇ܝ ܕܐܪܟܢ ܫܡܝܐ ܗܠܝܢ ܠܠܠܝܐ ܡܚܘܐ ܡܕܥܐ . ܕܢܐܡܪ : ܕܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡܡܠܠܘ ܡܡܠܠܝܢ
ThdrMops:ComPs ܒܟܠܗܘܢ ܟܬܒܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܆ ܐܝ̣ܟ ܕܠܡܐܡܪ : ܟܠܗܝܢ ܠܦܘܬ ܗܠܝܢ . ܘܕܠܐ ܟܕ ⁵ܠܟܠܗܝܢ ܢܟܢܫ ܆ ܙܪܝܩܬܐ̈ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܝܢ
ThdrMops:ComPs ܕܡܢܗܝܢ ܡܫܘܕܥܢ̈ ܥܠ ܚܪܝܦܘܬܐ ܕܥܘܕܪܢܗ . ܡܢܗܝܢ ܕܝܢ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܚܫܘܟܐ ܕܡܝܐ̈ ܒܥܢܢܐ̈ ܕܐܐܪ . ܘܒܪܕܐ ܘܓܘܡܪܐ̈ ܕܢܘܪܐ .
ThdrMops:ComPs ܥܝܕܐ̈ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܕܟܬܒܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܆ ܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܠܝܢ ܗܠܝܢ ܠܘܬ ܒܝܬܝܘܗܝ̈ . X X3ܒܗܕܐ ܗܟܝܠ ܕܡܘܬܐ ܟܕ ܢܬܦܫܩܘܢ
ThdrMops:ComPs ܕܟܬܝܒܢ̈ : ܐܠܨܐܝܬ ܐܦ ܗܕܐ ܐܡܬܝ ܕܢܬܚܙܐ ܗܘܐ ܦܘܫܩܐ ܗܠܝܢ ܆ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܝܢ ܘܕܗܘܬ ܡܬܚܙܝܐ ܫܠܡܘܬܗ ܕܦܘܫܩܐ ܠܘܬ
ThdrMops:ComPs ܕܟܬܝܒܢ̈ . ܘܫܝܥܐܝܬ ܡܬܚܫܚܝܢ ܒܗܝܢ ܒܡܠܐ̈ ܕܟܬܒܐ̈ ܗܠܝܢ ܆ ⁴[ . . . ]ܘܡܥܠܝܢ ܆ ܕܠܐ ܩܢܝܢ̈ ܘܠܐ ܚܕܐ ܫܠܡܘܬܐ ܠܘܬ