simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܘܠܟܬܒܘܢܐ ܗܢܐ ܕܢܝܐܠ ²⁴ ܒܨܝܪܐ ܘܒܫܡ ܩܫܝ . ܒܪ ܝܘܣܦ ܒܪ ܗܠܝܢ ܘܡܘܨ ܠ . ܘܕܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ . ܣܪܛ ܕܝܢ ܘܚܒܠ ܠܣܘܪܛܐ̈
SynWestSyr ܢܬܩܕܫܘܢ . 10 ܘܒܐܘܘܢܐ̈ ܕܐܒܝ ܢܥܡܪܘܢ . ܘܢܬܦܨܘܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܨܒܝܢܐ ܕܐܒܝ ]ܘܢ̇ܛܪܝܢ [ܠܡܠܝ̈ . ܘܝ̇ܕܥܝܢ ܠܚܫܝ̈ .
SynWestSyr ܕܒܗܘܢ ܢܐܚܘܢ . ܘܥܢܘ ܦܛܪܘܣ ܘܝܘܚܢܢ ܘܐܡ̣ܪܘ ܠܗ . ܡܪܢ ܗܠܝܢ . ܘܐܗ̇ܘܐ ܥܡܗܘܢ . ܘܓ̇ܠܐ ܐܢܐ ܠܗܘܢ ܐܘܪܚܬܐ̈ ܕܝܠܝ .
SynWestSyr ܕܗܘܝܢ̈ ܒܗ̇X1 ܗܝܕܝܢ . ܡܢ ܗܢܘܢ ܕܥ̇ܡܪܝܢ ܒܗ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܗܠܝܢ ܠܗ . ܡܪܢ ܐܡ̣ܪ ܠܢ ܐܬܘܬܐ̈ ܕܚܪܬܐ . ܘܟܠܗܝܢ ܣܥܘܪܘܬܐ̈
SynWestSyr . ܥܢܐ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܘܐܡ̣ܪ ܠܐ ܩܕܡ ܕܐܚ̇ܫ . ܚܠܦ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܒܫܡܟ ܒܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܕܢܛܪܢ̈ ܘܢܚܝܢ̈ ܫܪܒܬܐ̈
SynWestSyr ܕܥ̇ܡܪܝܢ . ܥܠ ܐܪܥܐ ܐܡ̇ܪܬ ܠܟܘܢ . ܡܕܡ ܡܕܡ ܡܛܠ ܚܪܬܐ . X0 ܗܠܝܢ ܫܪܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ . ܥܢܐ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܘܐܡ̣ܪ ܠܐ ܩܕܡ ܕܐܚ̇ܫ . ܚܠܦ
SynWestSyr ܕܐܬܘܬܐ̈ ܕܫܘܠܡܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܢܕܥ . ܐܢܗ̣ܘ ܕܕܐ̇ܢ ܡܪܝܐ ܗܠܝܢ ܦܬܓܡܐ ܘܐܡ̣ܪܢܢ . ܡܪܢ ܠܐ ܗܫܐ ܒ̇ܥܝܢܢ ܕܣܥܘܪܘܬܐ̈
SynWestSyr . ܡܢ ܒܬܪ ܟܦܢܐ̈ ܘܡܘܬܢܐ̈ ܘܒܘܠܒܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܥܡܡܐ̈ . ܗܠܝܢ . Xܢܗܘܝܢ̈ ܗܟܝܠX ܐܬܘܬܐ̈ ܟܕ ܬܩܪܘܒ ܡܠܟܘܬܐ . ܕܐܝܟ
SynWestSyr ܕܒܥܡܡܐ̈ . ܗܝܕܝܢ ܢܫܬܠܛܘܢ ܘܢܩܘܡܘܢ ܒܪܝܫܐ ܪܝܫܢܐ̈ ܗܠܝܢ . ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܡܢ ܒܬܪ ܟܦܢܐ̈ ܘܡܘܬܢܐ̈ ܘܒܘܠܒܠܐ̈
SynWestSyr ܕܣܝܡܢ̈ ܣܩܘܒܠܐܝܬ . ܠܘܩܒܠ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܚܝܐ̈ . ܢܥܪܘܩ ܗܠܝܢ . ܦܚܙܘܬܐ . XX ܫܪܝܚܘܬܐ . ܙܢܝܘܬܐ . ܘܟܠܗܝܢ ܣܥܘܪܘܬܐ̈
SynWestSyr ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܬܪܝܨܐ̈ . ܕܟܝܐ̈ . ܫܚܝܩܐ̈ . ܢܝܚܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܝܠܝ ܘܩܕܝܫܝ̈ . ܘܐܝܟ ܡܣܝܒܐ̈ ܢܫܬܡܗܘܢ ܒܝܢܬܗܘܢ .
SynWestSyr ܕܐܝܬ ܒܗܢܐ ܥܠܡܐ ܟܗܝܢܝܢ . ܘܢܐܚܕܘܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܗܠܝܢ ܘܙܥܘܪܐ̈ . ܕܫܠܝܛܝܢ ܥܠ ܕܗܒܐ ܘܥܠ ܣܐܡܐ . ܘܕܒܟܠܗܝܢ
SynWestSyr . ܡܟܝܠ ܩܪܝܒܐ ܗܝ ܗ̇ܝ ܕܚܒ̇ܠܐ ܠܡܐܠܪ . . ܡܛܠ ܕܐܬܡܠܝ ܠܗ ܗܠܝܢ ܇ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܘܡܣܝܒܪܝܢ . ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܢܗܘܝܢ̈
SynWestSyr ܕܙܕܩ̣ܢ̈ ¹⁵ܘܦ̇ܩܚܢ̈ . ܗܠܝܢ ܕܗ̣ܘ ܝ̇ܕܥ . ܘܒܐܝܕܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܗܢܘܢ ܕܬܟܝܠܝܢ ܥܠ ܫܪܪܐ . ܡܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܡܫܕܪ ܠܗܘܢ
SynWestSyr ܕܗ̣ܘ ܝ̇ܕܥ . ܘܒܐܝܕܝ̈ ܣܠܝܢ ܕܝ̇ܕܥ . ܐܡ̇ܪܬ ܠܟܘܢ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܡܫܕܪ ܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܙܕܩ̣ܢ̈ ¹⁵ܘܦ̇ܩܚܢ̈ .
SynWestSyr ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܟܠ ܐܝܟܐ ܕܬܐܙܠܘܢ ܆ ܬܒܩܘܢ ܢܦܫܬܐ̈ ܚܣܝܬܐ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܕܗ̣ܘ ܝ̇ܕܥ . ܘܒܐܝܕܝ̈ ܣܠܝܢ ܕܝ̇ܕܥ . ܐܡ̇ܪܬ ܠܟܘܢ ܗܟܝܠ
SynWestSyr ܕܦ̇ܩܚܢ̈ ܘܗܠܝܢ ܕܙܕܩܢ̈ . ܘܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܢ̈ . ܘܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܬܐܙܠܘܢ ܆ ܬܒܩܘܢ ܢܦܫܬܐ̈ ܚܣܝܬܐ̈ ܆ ܘܬܡܠܠܘܢ ܠܗܘܢ .
SynWestSyr ܕܩܕܡ ܕܐܫܬܒܚ ܦܩܕܬܟܘܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܡܗܝܡܢܝܢ ܫܪܝܪܐܝܬ ܗܠܝܢ ܕܦ̇ܩܚܢ̈ ܘܗܠܝܢ ܕܙܕܩܢ̈ . ܘܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܢ̈ . ܘܟܠܗܝܢ
SynWestSyr . ܐܡ̣ܪܘ ܦܛܪܘܣXX ܝ . 1ܘXX ܘܝܘܚܢܢ . ܘܬܐܘܡܐ ܘܡܬܝ . ܗܠܝܢ ܕܝܠܝ ܘܠܐܠܗܐ ܕܝܠܟܘܢ· ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܡܠܠ ܝܫܘܥ ܡܠܐ̈
SynWestSyr ܕܟܬܝܒܢ̈ ܒܗ̇ ܆ ܠܡܠܐܟܐ̈ ܡܫܒܚܢܐ̈ ܕܐܒܝ ܢܬܕܡܐ : ܗܠܝܢ ܕܝ̇ܕܥ ܚܝܠܐ ܕܦܘܩܕܐ ܗܢܐ ܇ ܘܕܕܝܐܬܝܩܝ ܗܕܐ ܇ ܘܥ̇ܒܕܐܝܟ