simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܕܐܦ ܗܢܘ̇ܢ ܡܢ ܕܝܠܗܘܢ ܣܡܘ ܘܬܚܡܘ ܆ ܥܠ ܛܟܣܐ̈ ܗܠܝܢ : ܕܠܗܘܢ ܐܦ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܒܐܪܥܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܫܠܡܘ . ܘܥܠ
SynOr ܕܩܒܠܘ ܘܫܠܡܘ ܘܚܬܡܘ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܕܫܪܟܐ ܕܩܢܘܢܐ̈ ܕܣܝܡܝܢ ܗܠܝܢ ܘܬܡܢܬܥܣܪ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܆ ܕܠܗ̇ ܐܩܦܘ ܐܢܘܢ ܐܦ ܠܫܪܒܐ̈
SynOr ܕܝܢ ܗܘܝ̈ ܒܝܘܡܬܗ̈ ܘܒܓܒܝܘܬܐ ܕܪܫܢܘܬܗ ܕܡܝܩܪܐ ܘܪܒܐ ܗܠܝܢ ܩܝܡܐ ܩܕܝܫܐ ܆ ܒܦܪܗܣܝܐ ܕܠܐ ܩܢܛܐ ܘܣܠܐ ܕܚܠܬܐ ܢܗܠܟܘܢ .
SynOr ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܢܩܒܠܘܢ ܬܚܘܡܐ ܕܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ . ܘܒܐܝܪܚ ܗܠܝܢ ܕܦܪܣ ܘܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܪܚܝܩܝܢ ܡܢ ܓܙܪܕܝܢܐ ܕܗ̇ܘܐ ܥܠ
SynOr ܬܬܩܪܐ . ܘܟܕ ܐܝܬܝܘ ܘܩܪܐܘܗ̇ : ܘܙܘܗܪܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܆ ܐܝܠܝܢ ܗܠܝܢ ܒܗ̇ ܩܢܘܢܐ̈ . ܘܩܕܡ ܟܠܗ̇ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ̈
SynOr ܡܬܟܬܒܘ ܢܬܟܬܒܘܢ . ܘܟܠܢ ܐܝܕܐ ܪܡܝܢ ܚܢܢ ܒܫܘܠܡ ܗܠܝܢ ܡܪܘܬܐ ܐܡܪ ܠܟܠܢ : ܕܟܠܗܘܢ ܙܩܗܪܐ̈ ܘܢܡܘܣܐ̈ ܘܩܢܘܢܐ̈
SynOr ܟܠܗܘܢ ܘܣܥܘܪܝܗܘܢ̈ ܆ ܒܚܪܡܐ ܘܠܘܛܬܐ ܢܗܘܘܢ . ܘܡـܢ 9 ܗܠܝܢ : ܘܩܛܪܐ̈ ܘܩܡܝܥܐ̈ ܘܚܪܫܘܬܐ ܘܦܘܠܚܢܐ ܕܫܐܕܐ̈ :
SynOr : ܕܠܐ ܪܚܡܐ̈ ܢܫܬܕܐ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܥܕܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܆ ܘܥܕܡܐ ܠܥܠܡ ܗܠܝܢ ܘܒܢܝ̈ ܗܝܡܢܘܬܢ ܢܬܢܟܪܘܢ . ܘܐܝܢܐ ܕܡܫܬܟܚ ܒܚܕܐ ܡܢ
SynOr : ܩܒܠܢ ܕܟܠ ܓܒܪܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܫܠܝܛ ܥܠ ܗܠܝܢ ܢܛܘܪܬܗܘܢ ܀ ܘܡܛܠ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܡܡܠܠܐ ܕܐܝܬ ܒܩܢܘܢܐ̈
SynOr . ܘܩܕܡܘܗܝ ܢܗܘܘܢ ܐܡܝܢܐܝܬ . ܘܡܢܗܘܢ ܢܩܝܡ ܘܠܝܬܐ ܗܠܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܘܚܡܫܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ : ܢܟܬܘܒ ܐܢܘܢ ܠܩܢܘܢܐ̈
SynOr ܢܡܘܣܐ̈ ܫܒܝܚܐ̈ ܘܛܟܣܐ̈ ܢܗܝܪܐ̈ ܆ ܠܓܡܪ ܠܐ ܥ̇ܒܪܝܢܢ . ܗܠܝܢ . ܘܐܣܗܕܢ ܒܢܦܫܢ ܩܕܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܆ ܕܡܢ
SynOr ܘܠܝܬܐ̈ ܒ̇ܣܐ : ܡܫܠܛ ܗܘ ܐܪܟܕܝܩܘܢ ܕܕܝܢܐ ܐܝܟ ܙܕܩܗ ܗܠܝܢ ܒܣܕܪܐ ܢܩܘܡ ܆ ܥܕܡܐ ܕܡܘܬܪܐ ܥܕܢܐ . ܡܫܡܫܢܐ ܕܝܢ ܕܥܠ
SynOr ܘܠܝܬܐ̈ ܆ ܕܢܫܐܠ ܘܢܥܩܒ ܥܠ ܐܢܫ ܐܢܫ . ܘܕܠܐ ܒܡܠܟܗ ܐܢܫ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܚܒܠ ܀ ܐܪܟܝܕܝܩܘܢ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܗ̇ܘܐ : ܕܝܠܗ ܐܢܝܢ̈
SynOr . ܩܕܡܐܝܬ ܐܒܘܢ ܘܪܫܢ ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܗܠܝܢ ܝܙܕܓܪܕ ܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܆ ܘܩܒܠܢ ܟܠܢ ܚܕܝܐܝܬ ܟܠܗܘܢ ܙܘܗܪܐ̈
SynOr ܟܠܗܘܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܆ ܢܘܪܐ ܕܐܠܗܐ ܬܚܘܬ ܥܠܘܗܝ ܘܪܘܓܙܗ ܗܠܝܢ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܘܟܠܢ ܫܘܝܐܝܬ . ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܢܡܪܚ ܘܢܥܒܪ ܥܠ
SynOr ܆ ܘܫܘܠܛܢܐ ܕܡܬܝܗܒ ܠܗܘܢ . ܘܒܦܘܩܕܢܐ ܕܡܢ ܣܘܢܗܕܘܣ ܗܠܝܢ ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ ܠܐ ܬܗܘܐ . ܐܬܟܬܒܘ ܕܝܢ ܫܡܗܐ̈ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ̈
SynOr ܕܡܢ ܠܥܠ ܟܬܝܒܝܢ : ܢܗܘܐ ܠܗ ܕܘܟܪܢܐ ܛܒܐ ܒܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܫܬܘܐ ܠܫܠܡܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܘܡܬܕܒܪ ܒܗܘܢ ܒܩܢܘܢܐ̈
SynOr ܐܦــܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܣܝܡ ܥــܠـܝـܗܘܢ ܆ ܘܢـܟܬܘܒ ܘܢܬܒܥ ܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܕܒܩܛܝܪܐ ܡܫܠܛܐܝܬ ܢܥܘܠ ܠܫܘܠܛܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܚܕ ܡܢ
SynOr ܕܝܢ : ܠܐ ܫܠܝܛ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܝܣ ܥܠ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܗܠܝܢ ܒܐܓܪܬܐ ܠܘܬ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܝܣ ܪܒܐ ܕܢܫܬܡܠܐ ܡܢܗ . ܠܒܪ ܡܢ
SynOr ܕܡܬܚܡܝܢ ܥܢ̇ܕܝܢ ܆ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܡܬܥܒܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܘ ܕܒܝܬ ܗܘܙܝܐ̈ . ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ̈