simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܐܡܪܬ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܢܫ ܟܕ ܡܗܡܐ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܢܐܠܦ . ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܐܝܢܐ ܕܩ̇ܪܐ ܦܐܝܐܝܬ . ܐܦ ܠܗ̇ ܠܥܠܬܐ ܕܟܠܗ̇ ܬܫܥܝܬܐ .
SevAnt:LuqJul ܕܡܢ ܫܘܪܝܐ . ܢܬܕܡܪ XXX ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܩܕܡܝܬܐ ]ܣܝܡܐ ܗܠܝܢ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܡܪܬ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܢܫ ܟܕ ܡܗܡܐ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܢܐܠܦ .
SevAnt:LuqJul ܕܐܬܟܬܒ ܡܢ ܠܥܠ . ܐܝܬܝܗ̇ ܠܐ ܚܛܝܬܐ ܀ XXXX ܡܛܠ ܚܒ̇ܠܐ ܗܠܝܢ ]ܕܝܢ ³ [ܗ̇ܝ ܕܡܬܣܝܡܐ ܠܘ]ܩܒܠ ³ [ܚܒ̇ܠܐ ܗ̇ܘ ܕܡܬܝܕܥ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܬܠܬܐ ܛܠܝܐ̈ ܒܐܬܘܢܐ ]ܕܢܘܪ[ܐ . ⁷ܗܐ ܐܢܐ ܚ̇ܙܐ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܘܠܐ ܐܬܚ̇ܒܠ ܦܪܨܘܦܗ . . - . ܡܢ ܕܢܝܐܝܠ ܡܛܠ
SevAnt:LuqJul ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܝܗܒܢ ܠܝ ܦܫܝܩܘܬܐ ܕܒܗܠܝܢ . ܒܪܡ ܟܡܐ ܕܡܨܝܐ ܗܠܝܢ ܟܕ ܕܘܟܬܐ ܡܢ ܕܘܟܬܐ XX ܡܚܠܦ ܐܢܐ . ܘܠܝܬ ܠܝ ܘܠܐ ܙܒܢܐ ܘܠܐ
SevAnt:LuqJul ܕܒܥܘܗܕܢܐ ܡܢ ܡܠܦܢܘܬܐ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܓܒܝܬ . ܘܟܢܫܬ ܡܢ ܗܠܝܢ ܒܪܡ ܟܡܐ ܕܡܨܝܐ ܗܘܬ ܕܗ̇ܘ ܕܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܢܟܬܘܒ X ܟܬܒܬ .
SevAnt:LuqJul . ܕܠܐ ܬܫܪ ܠܐܢܫܝܢ X ¹ܕܠܐ ܡܦܣܝܢ ܒܢܝܫܐ ܕܒܡܕܡ X -- ܗܠܝܢ ܛܒ ¹²ܘܠܐܝܬ ¹³ܕܐܫܕܪ ܠܚܣܝܘܬܟ . ܠܡܥܗܕܢܘܬܝ̈ ¹⁴ ܕܥܠ
SevAnt:LuqJul ܕܡܢܝ . ܘܙܕܩ ܗܘ̣ܐ ܕܡܚܕܐ ܬܣܝܡܘܢ ܐܢܝܢ ܠܗܠܝܢ ܒܐܓܪܬܐ ܗܠܝܢ ܀ ܟܬܒܬܘܢ ]ܕܕܠܩܘܒܠܐ ²[ܐܬܚܙܝ ܠܟܘܢ ܡܕܡ ³ܡܕܡ X XX X ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܓܠܝܐܝܬ ܐܚܘܐ ܠܟ . ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܝܢ ܛܒ ܐܫܟܚܬ . ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܚܕܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܗ ܐܝܟ ܚܝܠܝ ܡܥܩܒ ܐܢܐ . ܠܦܣܩܐ ܕܝܠܝ ܕܥܠ
SevAnt:LuqJul ܕܡܛܠܬܗܝܢ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܐܒܚܢ ܥܡ ܚܣܝܘܬܟ . ܗܕܐ ܚܦܝܛܐܝܬ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܓܠܝܐܝܬ ܐܚܘܐ ܠܟ . ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܝܢ ܛܒ ܐܫܟܚܬ .
SevAnt:LuqJul . ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܚܬܝܬܐܝܬ ܬܬܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬ ܥܠܝܗ̇ ܚܪܝܢܐ . ܗܠܝܢ ⁷ܕܐܘܕܥܬ ܨܒܘܬܐ ܗܕܐ ܕܣܝܡܐ . ܕܡܛܠܬܗ ܐܝܝ ܚܪܝܢܐ ܐܘܣܦܬ
SevAnt:LuqJul ܕܙܕܩ̇ ܕܢܡܘܣܐܝܬ ܢܟܬܫ ³ܐܢܘܢ ܨܝܕ ܒܥܠ ܕܪܐ̈ ⁴ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܣܚܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܥܒܕܐ̈ ܡܬܒܥܝܢ . ܘܕܬܟܬܘܫܐ̈ ܚܝܪܝܢ ܠܢ
SevAnt:LuqJul ܕܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ . ܘܕܡܢ ܒܬܪܟܢ ܕܐܠܗܐ ܡܢܣܐ ܠܐܒܪܗܡ ܗܠܝܢ ܘܐܝܫܡܥܝܠ ܒܪܗ . ܘܝܠܝܕܝ̈ ⁸ ܒܝܬܗ ⁹ܘܙܒܝܢܝ̈ ܟܣܦܗ
SevAnt:LuqJul ܕܐܦ ܝܨܝܦܘܬܐ X ܗܘܬ ܠܝ . ܕܐܫܕܪ ܠܪܚܡܬ ܐܠܗܐ ܕܒܟ . ܒܟܠܗ̇ ܗܠܝܢ ܕܣܟܘܠܬܢܐ̈ ܘܕܬܪܝܨ̈ ܢ ⁴ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܫܟܚܝܢ ܝܕܥܬܐ .
SevAnt:LuqJul X XXX X ܓܝܢ ܡܢ ܟܠܗ ܚܝܠܗܘܢ ܙܕܩ X ܕܢܥܪܩܘܢ . ܐܝܠܝܢ ܗܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܐܟܠܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܚܙܘ ܕܠܡܐ ܚܕ ܡܢ ܚܕ ܬܣܘܦܘܢ . ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܗܟܝܠ ܪܕܝܐ ܐܦ ¹³ܚܣܝܘܬܟ . ܘܠܢܡܘܣܐ ܥܕܬܢܝܐ ܡܫܬܡܥܐ . ܗܠܝܢ ܠܘܬ ܪܒܐ ܕܐܠܗܐ XXXXX ܐܬܢܣܝܣ ܟܬܒ ܗ̣ܘܐ . ܟܕ ܒܬܪ
SevAnt:LuqJul ܐܦܚܡ ܢܦܫܝ . ܕܠܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܠܐ ܩܝܢܕܘܢܣ0 ܠܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܬܣܬܒܪ ܕܦܢܛܣܝܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܡܩܪܒܐ ܠܝ . ܕܐܢܐ ⁵ ܝ ܣܟ ܥܡ
SevAnt:LuqJul ܐܘ̇ܕܥ ܥܒܕܐ ܗ̇ܘ ܕܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܠܗܝܐ ܟܬܝܒ . ܗ̇ܘ ܕܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܒܐܦܣܩܦܐ̈ ܐܬܬܣܝܡܘ ⁷ܕܢܫܬܩܘܢ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܒܕܐܝܟ
SevAnt:LuqJul . ܟܕ ܥܪܝܩܝܢ̈ ܚܢܢ ¹³ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܚܐܦܐ̈ ܕܣܘܟܠܐ̈ ܝܬܝܪܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܡܐ ܕܡܨܝܐ ܢܥܒܕ ܘܢܫܘܕܥ X X--¹ ܡܣܡ ܒܪܥܝܢܐ ܢܗܝܪܐ ܕܥܠ
SevAnt:LuqJul ܕܐܦ ܐܢܫܘܬܢ ܐܬܩܝܡܬ . ܟܕ ܡܒܥܕܐ ܚܛܝܬܐ ܡܢ ܡܨܥܬܐ . ܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܠܒܣܪܐ . ܕܐܝܬ ܠܗ ܢܦܫܐ ܝܕܘܥܬܢܝܬܐ . X ܡܢ