simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܕܚܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܗ ܕܒܪܐ ܕܡ̇ܒܣܪ ܀ ܟ̇ܠܐ ܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܟܬ̣ܒ ܂ ܢ̇ܨܝܐ ܬܘܒ ܘܠܐ ܡܕܡ ܒܨܝܪ ܗ̣ܝ ܝ- ܂ ܗܦܟܬܐ ܇ ܥܡ
SevAnt:LuqGramm ܂ X Xܝ X ܕܬܪܝܨܐܝܬ ܡܘܕܝܢ ܠܘ ܒܬܪܥܝܬܐ ܒܝ̣ܫܬܐ ܇ ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܐܢܐ ܕܢܐܡܪܘܢ ܇ ܝX ܕܒܟܝܢܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܚܫ ܡܫܝܚܐ ܃ ܐܦܢ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܡܘܕܝܢ ܟܝܢܗ ܕܒܪܐ ܕܡ̇ܒܣܪ ܇ ܘܡܬܚܪܝܢ ܗܠܝܢ ܆ ܚܘܝܒܐ ܕܫ̇ܘܐ ܝܗ̣ܒ ܆ ܝ̈· ܕܐܡ̣ܪ ܕܢܨ̇ܝܢ ܒܝܕ ܗܕܐ ܇ ܥܡ
SevAnt:LuqGramm ܝ ܕܐܡܪ-ܝܢ ܪ-ܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܗ ܕܒܪܐ ܕܡܒܣܪ ܆ ܗܠܝܢ ܡܫܝܚܐ ܆ X XX X ܢܐ ܦܣܩܐ ܝܗ̣ܒ ܆ ܕܢܨ̇ܝܢ ܘܡܩ̣ܪܒܝܢ ܥܡ
SevAnt:LuqGramm ܕܐܡ̇ܪ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܕܡܛܠܬܗܝܢ ܡܫܪܪ ܆ ܣ̇ܒܪ ܕܡܕܡ ܙܪܝܙܐ ܗܠܝܢ ܇ ܘܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܝܟܢܐ ܕܙܒܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐ̇ܡܪܬ ܃ ܘܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܡܛܠܬܗܝܢ ܡܫܪܪ ܆ ܣ̇ܒܪ ܕܡܕܡ ܙܪܝܙܐ ܡ̇ܝܬܐ ܘܐܡ̇ܪ ܆ ܗܠܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܙܒܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐ̇ܡܪܬ ܃ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̇ܪ ܘܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܐܬܝܗܒܘ- ܠܗܘܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܃ ܝܢ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܕܝܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܃ ܘܦܘܠܘܣ ܡ̇ܙܥܩ ܨܝܕ ܗ̇ܢܘܢ ܕܣ̇ܒܪܝܢ ܗܘܘ ܃ ܕܡܘܗܒܬܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܕܪܓܝܓܢ̈ ܠܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܕܐܘܪܫܠܡ ܡܬ̇ܢܒܝܢ ܗܘܘ ܂ ܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܕܓܠܐ̈ ܣܓ̣ܝ ܃ ܡܛܠ ܫܩ̣ܠܐ̈ ܛܢܦܐ̈ ܘܝܘܬܪܢܐ̈ ܕܘܝܐ̈ ܆
SevAnt:LuqGramm ܕܬܪܝܨܐܝܬ ܡܘܙ ܝܢ̈ ܃ ܕܠܐ ܬܪܥܝܬܐ X0ܒܝ̣ܫܬܐ ܡܬܐܡܪܐ ܗܠܝܢ ܇ ܘܠܘ ܚܕ ܡܟܝܠ ܒܪܐ ܕܡܒ̇ܣܪ ܂ ܐܦܢ ܓܝܪ ܂ X XXXX ܐܡ̇ܪ ܡܢX
SevAnt:LuqGramm ܘܠܐ ܫܘ̣̈ ܬX ܒܐܘܣܝܐ ܠܚܕܕܐ̈ ܃ ܘܠܐ ܝ ܡܬܡܠܠܢܐܝܬ ܫܡ̇ܠܝ ܗܠܝܢ ܠܚܕ ܐܠܗܘܬܐ ܘܐܢܫܘܬܐ ܆ ܐܚܪܢܝܬ̈ ܒܐܕܫܐ 1ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܡܦܠܓܝܢ ܠܒܪܢܫܐ ܇ ܘܠܗ̇ܘ ܕܐܬܚܝܕ ܗܠܝܢ ܥܬ̇ܪ ܗܘܐ ܃ ܘܐܝܟܢܐ ܗܢܐ ܐܬ̇ܡܣܟܢ ܡܛܘܠܬܢ ܆ ܢܐܡܪܘܢ ܠܢ
SevAnt:LuqGramm ܓܠܝܐܝܬ ܡܚܘ̈ ܢ ܕܠܘܩܒܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̇ܦܠܓܝܢ ܠܗ ܠܚܕ ܡܫܝܚܐ ܗܠܝܢ ܕܒܚܘܫܒܐ ܠܚܘܕܘܗܝ ܐܝܟ ܕܠܡ̣ܦܩ ܒܪܘܚܐ · ܡܝ̇ܬܝܢ ܀
SevAnt:LuqGramm ܕܬܪܝܨܐܝܬ ܦܣ̇ܩܝܢ X0ܡܠܬܐ ܕܫܪܪܐ ܡܬܚܫܚܝܢ ܐܝܟ ܕܠܡܕܥ ܗܠܝܢ ܩܡ ܘܐܣ̣ܠܝ ܠܗ̇ܝ ܕܣܟ ܠܐ ܢܦܪܫ ܒܚܘܫܒܐ ܇ ܒܗ̇ܝ ܕܡܠܦܢܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܆ ܟܕ ܠܘܬ ܐܘܠܘܓܝܘܣ ܟܬ̇ܒ ܗܘܐ ܐܡ̣ܪ ܂ ܗܠܝܢ X ܂ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܝܢ̣ ܩܢܘܡܐ̈ ܬܪܝܢܐ̈ ܝ ܀ ܡܛܠ ܂ X ܙ Xܝ X
SevAnt:LuqGramm ܕܡܢ ܟܬܒܐ̈ ܆ ܐܬܒ̣ܠܡ ܕܝܢ ܡܢ ܦܪܘܩܢ ܂ ܐܠܘ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܃ ܕܡܢܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܚܕ ܡܫܝܚܐ ܆ ܂ X X Xܝ X ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܡ̇ܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܡܬܪܥܐ ܗܘܐ ܆ ܠܐ ܢ̇ܦܠ ܗܘܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܂ ܗܫܐ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܟܬܒܐ̈ ܆ ܐܬܒ̣ܠܡ ܕܝܢ ܡܢ ܦܪܘܩܢ ܂ ܐܠܘ ܓܝܪ
SevAnt:LuqGramm ܟ̇ܠܐ ܂ ܡܛܠ ܂ X ܝܝX ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܗ̇ܘ ܥܘ̇ܠܐ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܆ ܗܠܝܢ ܗ̇ܝ ܕܒܓܠܛܝܐ ܆ ܘܠܗ̇ܝ ܕܒܚܘܫܒܐ ܢܐܡܪ ܕܡ̇ܦܪܫ ܠܕܐܝܟ
SevAnt:LuqGramm ܕܐܪܝܘܣ ܡܬ̇ܪܥܝܢ ܆ ܐܝܟ ܐ̇ܟܠ ܩܪܨܐ ܗ̇ܘ ܪܫܐ ܕܗܪܣܝܣ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܆ ܐܠܐ ܒܕܡ̣ܘܬ ܠܒܘܫܐ ܕܥܪܒܐ ܒܡܠܐ̈ ܡ̇ܬܟܣܝܢ ܆ ܘܡܢ ܠܓܘ
SevAnt:LuqGramm ܕܚܕ ܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܒܪܐ ܕܡܒܣܪ ܇ ܘܐܝܟ ܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܂ Xܘܝ̇ܝXܣ ܂ ܢܨ̇ܝܐ ܬܘܒ ܝ̇ ܠܐ 1ܡܕܡ ܒܨܝܪ ܗ̣ܝ ܗܦܟܬܐ ܇ ܥܡ
SevAnt:LuqGramm ܕܠܘܩܒܠ ܝ ܚܕܕܐ̈ ܩܝܡܢ̈ ܘܡ̣ܩܪܒܢ̈ ܆ ܕܡܘܕܐ ܐܢܬ ܐܡ̇ܪ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܕܢܨܝܢ̈ ܠܚܕ ܡܕܡ ܡ̇ܝܬܐ ܐܢܬ ܠܢ ܆ ܘܠܬܪܬܝܗܝܢ̈