simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ܕ ܩܕ ܡ ܐXܝܩܘXܘܘܘܬܐ̈ ̈ ܐܝܬ ܐܦ ܠܢ ܡܢ ܟܬܒܐ ܢܦܝܚ ܡܢ ܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܩܘܡܝܩܘ . . ܡܘܠ ܕ ܝܝܝܬܐ̈ ܘܡܥܒܕ̈ ܢܘܬܐ ܕ ܐܝܬܝܗ̣̇ ܡܢ
SevAnt:Epist ܕܡܟܝܟܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪܬ : ܕܣܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܙ̇ܟܐ ܐܢܐ ܠܟ ܟܕ ܡ̇ܚܘܐ ܐܢܐ ܆ ܕܠܘ ܦܝܠܣܘܦܝܣܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ
SevAnt:Epist ܕܐܬܚ̇ܝܕܘ ܟܝܢܐܝܬ . ܗܕܐ ܓܝܪ . ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܦܣ̇ܩܝܢ ܗܠܝܢ ܘܡܢܗܘܢ ܘܠܗܘܢ ܢܪܚܩܘܢ ܡܢ ܚܕܕܐ̈ . ܘܢܬ̇ܦܠܓܘܢ
SevAnt:Epist ܕܐܬ̇ܚܝܕܘ . ܐܠܐ ܚܕ ܒܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܘܝܕ ܟܝܢܐ ܕܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܕܒܩܢܘܡܐ ܡܬ̇ܬܘܕܝܐ ܆ ܠܐ ܡܟܝܠ ܡ̇ܬܪܝܩܝܢ ܡܢ ܚܕܕܐ̈
SevAnt:Epist ܘܟܝܠ ܕܡ̇ܘܕܝܢ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܡ̇ܒܣܪ : ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܕܝܢ̣ ܚܕ ܒܪܐ ܘܡܫܝܚܐ ܘܡܪܝܐ ܘܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬ̇ܒܣܪ ܀
SevAnt:Epist ܝ X ܠܗܘܬܐ ܡܦܠܓܐܝܬ ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܢܚܫܘܒX . ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܗܠܝܢ ܕܗܠܝܢ ܕܐܢܫܘܬܐ ܠܚܘܕܐܝܬ ܠܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܢܟܬܘܒ ܇ ܘܬܘܒ
SevAnt:Epist ܕܐܝܪܝܗܝܢ ܕܦܓܪܐ . X ܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ ܫܦܝܪܐ ܝܪ ܢܣ̣ܝܡ ܆ ܗܠܝܢ ܡܠܪܐ ܣ̇ܥܪ ܆ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܕܡܠܬܐ . ܕܝܢ ܦܓܪܐ ܡ̇ܫܡܐ̣
SevAnt:Epist ܫܦܝܪܐ ܝܪ ܢܣ̣ܝܡ ܆ ܒܢܪ̈ ܩܠܐ̈ ܕܩܕܝܫܐ ¹ܩܘܪܝܠܝܘܣ ܗܠܝܢ . ܕܝܢ ܦܓܪܐ ܡ̇ܫܡܐ̣ ܗܠܝܢ ܕܐܝܪܝܗܝܢ ܕܦܓܪܐ . X ܠܘܩܒܠ
SevAnt:Epist ܕܝܠܗ̇ ܡܥܒܕܐ ܒܗ : ܘܐܝܟ ܚܕ ܡܢ ܟܕܘ ܚܫܝܒܐ ܥܡܗ ܆ ܗܟܢܐ ܗܠܝܢ : ܡ̇ܫܚܠܦܐ ܠܗ ܕܝܢ ܡܠܘܢ ܠܚܙܬܐ ܘܠܝܠܐ ܕܢܘܪܐ : ܘܟܠܗܝܢ
SevAnt:Epist ܕܝܠܗ̇ . ܠܡ̣ܚܪܡܘ ܕܝܢ ܙܕ̇ ܩ ܆ ܠܗܠܝܢ ܕܒܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܠܬܐ ܆ ܐ . ܝܟܢܐ ܟܠܚܕܐ ܡܢ ܕܡ̣ܘܬܐ̈ ܝܗ̇ܒܝܢܢ ܕܡܥܒܕܐ
SevAnt:Epist ܕܐܬܥܒܕ ܇ ܡܛܠ ܕܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܡܥܒܕܝܢ ܐܘܟܝܬ ܗܠܝܢ ܡ̇ܝܢ - X ܇ ܗܕܐ ܕܝܢ ܟܝܢܐ ܗ̇ܘ . ܘܠܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܡܫܚܠܦܢ̈
SevAnt:Epist ܕܝܠܗ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܡܒܨܪܐܝܬ ܬܬ̣ܢܛܪ ܕܝܠܝܬܗ ܇ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܀ ܠܘ ܕܝܢ ܒܟܠܗܝܢ ܫܒ̇ܩ ܐ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܠܒܣܪܗ ܕܢܚ̣ܫ
SevAnt:Epist ܕܝܠܗ ܆ ܕܠܢ̣ ܚܝܠܬܢܐ̈ ܢܥܒܕ ܀ ܐܢ ܕܝܢ ܡܕܒܪܢܐܝܬ ܫ̇ܒܩ ܗܠܝܢ . ܕܚ̣ܠ ܡܕܒܪܢܐܝܬ ܆ ܟܕ ܫܒ̇ܩ ܗܘܐ ܠܒܣܪܗ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܢܚ̣ܫ
SevAnt:Epist ܕܝܠܗ ܆ ܠܘ ܠܐ ܡ̇ܒܨܪܐܝܬ ܢ̇ܛܪ ܗܘܐ ܕܝܠܝܬܗ . ܡܬ̣ܚܙܐ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܀ ܐܢ ܕܝܢ ܡܕܒܪܢܐܝܬ ܫ̇ܒܩ ܘܘܐ ܠܒܣܪܗ ܕܢܚ̣ܫ ܐܝܬ ܐܡܬܝ
SevAnt:Epist ܕܝܕܝܥܐܝܬ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܟܝܢܗ . ܡܚ̣ܝܕ ܗܘܐ ܓܝܪ ܠܡܠܬܐ ܗܠܝܢ ܢ̇ܛܪ ܗܘܐ ܕܝܠܝܬܗ . ܡܬ̣ܚܙܐ ܓܝܪ ܒܣܝܓܝܐܬܐ̈ ܆ ܕܠܐ ܚܫ
SevAnt:Epist ܕܝܢ ܡܗ̇ܝܡܢܝܢ ܕܟܕ ܩܢܘܡܐܝܬ ܐ . ܬܚܝܕ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܠܒܣܪܐ ܗܠܝܢ ܇ ܢ̇ܛܪ ܓܝܪ ܟܠܚܕ ܡܝܢ ܟܝܢܐ̈ ¹ܠܐ ܡ̇ܒܨܪܐܝܬ ܕܝܠܝܬܗ .
SevAnt:Epist ܕܝܠܗ ܐܥܒܕ ܒܗ : ܘܫܚܠܦܗ ܠܘ ܠܟܝܢܗ̇ ܠܐ ܬܗܘܐ ܇ ܠܐ ܠܫܘܒܚܗ ܗܠܝܢ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܠܒܣܪܐ ܇ ܕܐܝܬ ܠܗ ܢܦܫܐ ܥ . ܬܢܝܬܐ : ܟܠܗܝܢ
SevAnt:Epist ܕܝܕܝܥܐܝܬ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܒܣܪܐ ܠܐ ܪܐܝܬ ܒ̇ܥܝܢ ܇ ܗ̇ܘ ܕܕܝܠܗ ܗܠܝܢ ܠܘ ܠܟܝܢܗ̇ ܠܐ ܬܗܘܐ ܇ ܠܐ ܠܫܘܒܚܗ ܘܠܡܥܒܕܢܘܬܗ ܆ ܠܐ ܡܟܝܠ
SevAnt:Epist ܕܝܕܝܥܐܝܬ ܟܝܢܐܝܬ ܝܬܝܗܝܢ ܕܐܠܗܘܬܐ . ܐܢܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܒܣܪܐ ܠܐ ܪܐܝܬ ܒ̇ܥܝܢ ܇ ܗ̇ܘ ܕܕܝܠܗ ܗܘ̣ܝ̈ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܇
SevAnt:Epist ܓܕܫܢ̈ ܗܘܝ̈ ܠܗ . ܐܠܐ ܗ̣ܘ ܨܒܝܢܐܝܬ ܫ̇ܒܩ ܗܘܐ ܠܒܣܪܗ ܗܠܝܢ ܠܐ ܨܒܝܢܐܝܬ ܐܝܟ ܬܚܘܡܐ̈̈ ܐܠܨܝܐ ܟܝܢܐ ܇ ) ܐܝܟ ( ³ܕܐܦ ܠܢ