simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-MaruMayph:Canons 5ܫܦܝܪܬܐ̈ . ܪܚܡܘ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܡܥܘܟܢܐ̈ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܥܒܘܪܐ ܗܠܝܢ ܘܒܣܝܡܘܬܐ . ܕܗܝ ܗܝ ܫܘܒܗܪܐ ܕܪܒܢܐ̈ ܘܡܠܦܢܐ̈ . ܘܚܠܦ
Ps-MaruMayph:Canons ܟܠܗܝܢ 20ܠܥܒܪܝܐ̈ XX . ܝܗܘܕܝܐ̈ ܓܝܪ ܒܟܠܙܒܢ Xܚܢܦܘܬܐ ܗܠܝܢ ܡܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐ ܠܘ ܡܛܠ ܬܫܒܘܚܬܐ X ܕܩܘܠܣܗ ܕܥܡܐ ܗܘܝ̈
Ps-MaruMayph:Canons ⁰⁵ܟܠܗܝܢ ܕܠܐ ܢܬܥܛܐ ܛܘܦܣܗ ܕܦܨܚܐ ܡ̣ܢ ¹⁰⁶ܥܠܡܐ ܥܕܡܐ ܗܠܝܢ ܒܠܒܗܘܢXX ܢܨܝܒܐ ܗܘܬ . ܐܠܐ ܡܛܠܬܢ ܕܝܠܢ X ¹⁰ܗܘܝ̈
Ps-MaruMayph:Canons ܙܥܘܪ܏ܐ̈ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒ . ܘܗ̇ܝ ܬܘܒ ܕܛܘܒܘܗܝ ܠܥܒܕܐ ܗܠܝܢ ܠܥܢܟ̈ ܘܐܣܬܟXܠܓܙܪܟ . ܘܡܪܢ ܐܡ̣ܪ ܆ ܕܠܐ ܬܒܣܘܢ ܒܚܕ ܡ̣ܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܐܬܟܬܒXX ܠܘܬܢ ܆ ܐܢܐ ܕܘܝܐ ܘܡܚܝܠܐ ܟܡܐ ܙܕܩ̇ ܠܝ ܗܠܝܢ ܘܐܣܩܛܐ ܐܬܢܓܕܬ ܒܗ . ܡܛܠ ܕܐܢ ܡ̣ܢ ܐܒܗܐ̈ ܕܐܟܘܬܟܘܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܕܬܢ̇ܝܢ ܚܢܢ . ܕܠܐ ܚܙ̇ܐ ܡܢܐ ܗܝ ܥܠܬܗ ܘܥܠ ܡܢ ܕܣܠܩ ܪܟܘܒܗ ܗܠܝܢ ܘܠܐ ܕܥܝܕܐ ܘܠܐ ܕܚܫܚܬܐ . ܘܠܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܘܠܐ ܕܚܕܐ ܡ̣ܢ
Ps-MaruMayph:Canons XX ܡܚܝܢܝܢ ܐܢܘܢ ܠܚܕܕܐẌ ⁶ܒܝܕ ⁶⁵ܡܛܠ ܕܚܪܝܢܐ ܒܝܘܢܝܐ ܗܠܝܢ ⁶ܪܒܐ ܐܝܬ ܒܝܬ X ⁶ܗܪܣܝܘẌ ܠܗܪܛܝܩܐ̈ . ܫܡܗܐ̈ ܕܝܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܕܝܢ ܠܘ ܣܪܝܩܐܝܬ ܬܢܝܢܢ . ܐܠܐ ܕܢܚܘܐ ܕܡܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܥܠܬܐ ܗܠܝܢ ܐܬܪܟܒܘX ⁵ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܕܡܬܦܫܩܝܢ ⁶ ܣܘܪܝܐܝܬ ܡܫܝܚܝܐ̈ .
Ps-MaruMayph:Canons ܕܗܟܢܐ ܪܘܪܒܝܢ̈ ܘܩܕܝܫܝܢ ܥܠܝܢXX ܕܝܠܢ ܣܢܝܩܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ⁹ܬܘܒX⁹ ܡܣܟܝܬܘܢ ⁹⁹ܠܣܒܪܐ ⁰⁰ܐܟܘܬܗܘܢ . ⁰ܘܐܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܕܬܢܝܢܢ ܒܦܣܝܩܬܐ̈ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܡܚܦܛ XX⁶ܐܢܬ ܠܝ ܪܦܘܡܐ ܗܠܝܢ . ܩܠܝܠ ܡ̣ܢ ܣܓܝܐܐ̈ XXX ܡܛܝܒ ܐܢܐ ܕܐܟܬܘܒ ܠܟܘܢ ܥܠ
Ps-MaruMayph:Canons ܐܡ̇ܪܝܢ X ܕܚܠܦ ܚܕܒܫܒܐ ܒܫܒܬܐ ܘ̇ܠܐ ܕܢܬܩܪܒ X ܩܘܪܒܢܐ . ܗܠܝܢ . ܗܪܣܝܣ ⁵ܕܣܡܒܛܝܢܐ̈ ⁶ܕܡܬܦܫܩܐ ܣܘܪܝܐܝܬ ܫܒܬܝܐ̈ X
Ps-MaruMayph:Canons ܕܐܦ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܥܗ̇ܕXX ܡܛܠܬܗܘܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪ . ܐܙܕܗܪܘ ܗܠܝܢ ܢܡܘܣܐ ܨܒ̇ܝܢ ܕܢܛܪܘܢ ܩܪܝܢ ܢܦܫܗܘܢ ²⁶ܟܪܣܛܝܢܐ̈ .
Ps-MaruMayph:Canons ܕܒܝܬ ܣܝܡܘܢ X ܥܒܕܘ ܠܗܘܢ ܐܘܢܓܠܝܘܢ Xܕܐܪܒܥ ܐܓܪܢ̈ . ܗܠܝܢ ܡܢܗ ܠܫܡܐ ܕܫܡܥܘܢ ܘܟܢܝܘ X⁹ܠܗ ܣܝܡܘܢ ܘܗܢܘܢXX
Ps-MaruMayph:Canons ܡܟܪܙܝܢ ܬܠܬܐ ܐܝܬܝܐ̈ XX ܛܒܐ . ܘܟܐܢܐ . ܘܒܝܫܐ . ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܒܠܘܚܫܬܐ̈ ܘܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܢܘܟܪܝܐ̈ . ܗܪܣܝܣ ܕܡܪܩܝܘܢܐ .
Ps-MaruMayph:Canons ܬܘܒ ܣܪܚܘ X⁸ܟܬܒܐ̈ . ܘܐܘܣܦܘ ܘܒܨܪܘ . ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܗܠܝܢ ܡܟܪܙܝܢ ܬܠܬܐ ܐܝܬܝܐ̈ XX ܛܒܐ . ܘܟܐܢܐ . ܘܒܝܫܐ . ܘܐܦ
Ps-MaruMayph:Canons ܬܘܒXX ܡܟܪܙܝܢ ܬܪܝܢ ܐܝܬܝܐ̈ X ܛܒܐ ܘܒܝܫܐ ܘܛܠܡܝܢ ܗܠܝܢ ܘܩܝܡܬܐ X ⁵ܕܦܓܪܐ̈ ܛܠܡܝܢ . ܗܪܣܝܣ ܕܒܝܬ ܡܐܢܝ .
Ps-MaruMayph:Canons ܆ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܐܫܟܚܘXX ܦܬܓܡܐ̈ ܒܟܬܒܐXX ܕܡܟܪܙܝܢ ܗܠܝܢ ܐܬܩܪܝ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ . ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ X ܒܪܢܫܐ ܫܚܝܡܐ . ܗܢܘܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܕܡܛܠ ܫܟܝܪܘܬܗܘܢ̈ ⁹⁹ ܘܛܡܐܘܬܗܘܢ ܘܦܚܙܘܬܗܘܢ ܪܒܬܐ ܗܠܝܢ ܘܓܚ̇ܟ ܫܪܝܢ ܠܗ ܡ̣ܢ 0 ܡܨܥܬܐ . ⁹⁸ ܗܪܣܝܣ ܕܒܪܒܘܪܝܢܐ̈ .
Ps-MaruMayph:Canons ܒܨܝܪ ܩܠܝܠ ܐܝܟ ܫܡܪܝܐXẌ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܠܡܝܬܐ̈ ܠܐ ܩܪܒܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܕܡ ܡ̣ܢ X ܕܝܠܗܘܢ ܠܐ ܐܟܬܘܒ . ܗܪܣܝܣ ܕܩܘܩܝܐ̈ .
Ps-MaruMayph:Canons ܟܠܗ̇ ܚܕܬܐ X⁹ܣܪܚ ⁰ܘܥܬܝܩܬܐ ¹ ܕܝܢ ܠܐ . ¹¹² ܗܪܣܝܣ ܗܠܝܢ ܬܪܥܣܪ ܫܠܝܚܝܢ̈ ܥܒܕܘXX ܠܗܘܢ ܬܪܥܣܪ ܐܘܢܓܠܣܛܐ̈ ܐܦ