simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ ܐܝܟ ܕܐܬܡ̇ܨܝܬ ܟ̇ܬܒܬ ܠܚܘܒܟ ܂ ܟܕ ܠܐ ܨ̇ܒܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܫܠܝܡܘܢ 1ܐܣܬܥܪܘ2 ܒܙܒܢܐ ܕܫܘܠܡܐ ܕܚܝܘܗܝ ܀ 3̈
Ps-Dion:ChronZuq ܕܩ̇ܒܠ ܂ ܘܒܬܪܟܝܢ ܢܬܩܪܒܘܢ ܒܚܘܒܐ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܓܒܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܨ̇ܒܐ ܕܢܥܒܕ ܃ ܙ̇ܕܩ ܠܗ ܕܢܫܕܪ ܐܦ ܂ ܗܘ̣ ܗܡܝܪܐ̈ 2ܚܠܦ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܚܪܢܐ̈ ܡ̇ܟܬܒܝܢ ܂ ܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܫܡܐ ܕܦܪܘܩܐ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܕܟܬܒܐ ܪܒܐ ܠܐ ܣܦ̣ܩ ܗܘܐ ܠܗܝܢ̈ ܂ ܘܐܝܬ ܠܟ ܕܬܕܥ̣ ܡܢ ܆ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܕܒܥܠܬ ܣܘܓܐܐ ܕܫܠܕܐ̈ ܕܢܦ̣ܠ ܗܘܝ̈ ܒܩܪܒܐ̈ ܗܢ̇ܘܢ̣ ܂ ܗܠܝܢ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕܫܠ̣ܐ ܩܪܒܐ̣ ܂ ܚܝܘܬܐ̈ ܒܝܫܬܐ̈ ܐܬܓܪܝ ܒܢ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܕܗܘܝ̣̈ ܂ ܦܩ̣ܕ ܕܢܬܬܣܝܡ ܐܦܬܛܢ ܒܟܠܗܝܢ ܡܕܝܢܬܐ̣̈ ܂ ܗܠܝܢ ܩ̇ܝܡ [ 1ܠ]ܗܘܢ 2ܩܪܒܐ ܂ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܕܪܗܘܡܝܐ̣̈ ܟܕ ܝܠ̣ܦ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܩ̇ܝܡܝܢ ܠܥܠ ܡܢ ܫܘܪܐ ܟܐܦܐ ܚܕܐ ܪܒܬܐ ܘܦ̣ܥܘܗ· ܗܠܝܢ ܦܪܣܝܐ ܕܢܩܛܠܝܘܗܝ ܂ ܘܡܛܠ ܕܡ̇ܢܥ ܗܘܐ ܠܗ ܠܘܬ ܫܘܪܐ ܃ ܫܕܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܟܬܒܝܢܝ ܕܝܪܝܐ̈ ܥܠ ܦܬܕܪܐ̈ 7 ܕܒܘܪܟܬܐ ܂ ܘܡܬܪܓܫܐ ܗܠܝܢ ܘܪܡܢ̈ ܒܚܙܘܗܝܢX ܘܒܓܫܬܗܝܢ̣ ܂ 5ܒܕܡܘܬ ܟܬܝܒܬܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܐܢܝܢ̈ ܡܠܐ̈ ܕܐܝܓܪܬܐ ܗܝ̇ ܕܙܘܓܡܛܝܐ̈ ܂ ܠ̣ܗ̇ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܫܦܝܪܢ̈ ܂ ܝX ܟܠ ܡܢ ܗܟܝܠ ܕܫ̇ܡܥ ܬܫܪ ܠܗ ܕܠܐ ܦܘܠܓܐ ܂ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܕܠܒܟܬܘܢ ܐܬܡܠܝ̣ ܘܕܗܒܐ ܗܘ̇ ܕܐܫܬܘ̣ܕܝܬ̇ ܂ ܘܡ̇ܪܚܩ ܗܠܝܢ ܐܢXܘܢ ܒܬܪܝX ܝ ܡܐ ܕܫܩ̇ܠܬ ܕܐܙܠ̣ ܂ ܘܫܕܪ ܠܝ ܐܢܫܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܩܠܝܠܐܝܬ ܐܫܩ̣ܠ ܠܐܦܝ̈ ܐܘܪܗܝ ܂ ܘܫܪܐ ܥܠ ܢܗܪܐ ܕܓܠܒ ܗܠܝܢ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܚܕ ܠܘܬ ܚܕ̣ ܂ ܝ ܘܢܐܬܘܢ ܥܠܘܗܝ ܐܟܚܕܐ ܂ ܘܡܛܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܒܓܘ ܡܕܝܢܬܐ ܆ ܝ ܦܩܕ ܥܠܘܗܝ̣ ܐܣܛܪܛܠܛܣ 2ܕܢܙܕܩܦ ܂ ܀ ܗܠܝܢ ܐܫܟܚ ܡܪܙܒܢܐ ܗܘ̇ ܕܢܫܡܠܐ ܫܘܘܕܝܗ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܬܬܦܝܣ ܠܗ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܒܝܬ ܐܪܒܝܢܕܐ̣ ܂ ܫܕܪ ܥܠܝܗܘܢ ܚܝܠܐ ܕܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܠܘܬܗ ܗܠܝܢ ܟܕ ܐܣܝܪ ܆ ܘܠܪܗܘܡܝܐ̈ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ ܕܙܥܘܪܝܢ ܐܢܘܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܒܝܬ ܐܪܒܝܢܕܐ̣ ܂ ܠܐ ܐܫܟܚ ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡܗܘܢ ܂ ܐܠܐ ܫܒܩ ܗܠܝܢ ܥܠ ܕܘܟܝܬܗܘܢ̈ ܩ̇ܘ ܘ ܠܘܬ ܐܡܕ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܘ ܦܘܪܣܝܐ̈ ܥܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܬ̇ܢܐ ܗܘܐ ܂ ܘܡܢX ܗܠܝܢ ܛܒܐ̈ ܐܬܪܗܒ̈ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܗܠܝܢ Xܡܠܟܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪܘ ܂ 5ܗܘ̣ ܕܝܢ ܒܟܠܕܘܟ ܥܠ ܚܘܒܠܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܛܒܐ̈ ܐܬܪܗܒ̈ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܒܡܕܢܚܝ̈ ܦܪܬ ܂ ܘܐܬܛܝܒ̇ ܗܠܝܢ ܂ 5ܗܘ̣ ܕܝܢ ܒܟܠܕܘܟ ܥܠ ܚܘܒܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܬ̇ܢܐ ܗܘܐ ܂ ܘܡܢX
Ps-Dion:ChronZuq ܪܘܪܒܬܐ̈ ܕܡܢ ܝ· ܛܘܒܚܐ ܡܫܬܕܝܢ ܗܘܝ̈ ܂ ܠܬܟܣܝܬܐ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܥܒܝܘܬܗ̇ ܂ ܘܠܐ ܡܢ ܢܘܪܐ ܡܛܠ ܪܛܝܒܘܬܗ̇ ܂ ܟܐܦܐ̈ ܕܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܬܬܚܕܬ̇ ܐܘܪܗܝ ܘܡܬܢܛܪܐ ܗܘܬ ܂ ܝ ܘܐܬܚܦܪܘ 2ܦܣܐ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܐܠܐ ܣܓܝܐܐ̈ ܚܪܢܝܐ̈ ܘܐܘܪܗܝܐ̈ ܢܦܩܘ 2ܘܐܫܬܒܝ ܂ ܘܡܛܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܫܪ ܢ ܗܘܘ ܒܬܠܒܡܫܝ ܝ ܩܪ ܬܐ ܂ ܟܕ ܚ̣ܙܘ ܙܗܪX ܕܢܘܪܐ ܝ ܗܠܝܢ ܠܘܬܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܦܠܗܕܘ · ܂ ܡܪܙܒܢܐ̈ ܕ ܢ ܕܦܘܪܣܝܐ̈ ܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܟܝܠ ܡܠܐ̈ ܕܡܪܢ ܘܕܫܠܝܚܗ ܐܣܬܟܠܢ̣ ܂ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܗܘܐ ܫܘܠܡܐ ܥܕܡܐ ܕܡܬܓܠܐ ܡܫܝܚܐ ܕܓܠܐ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܠܡܗܘܐ ܃ ܐܠܐ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܡ̣ܠܬ̇ 0ܝ ܚܪܬ ܐ ܂ ܡܡܪܚܝܢ ܗܘܝܢ ܗܠܝܢ ܩܪܒܐ̈ ܘܫܓܘܫܝܐ̈ ܠܐ ܬܕܚܠܘܢ ܆ ܥܬܝܕܢ̈ ܐܢܝܢ ܓܝܪ ܠܘܩܕܡ