simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܒܝܕ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܗܘ̣ܐ ܝX ܚܛܝܬܐ ܐܘܒܕ ܂ ܘܥܠ ܒܣܪܐ ܆ ܗܠܝܢ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܘܢܬܡܨܐ ܕܢܣܒ ܡܢ ܘܐܠܗܐ ܐܬ̣ܐ ܂ ܘܐܝܟ ܕܪܝܫ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܣܬܟܠ ܐܦ ܢܣܛܘܪܝܣ ܂ ܕܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܡܪ ܠܗ ܠܗܘ ܝܝ ܗܠܝܢ ܚܠܦ ܗ̇ܝ ܢܩܦܘܬܐ̣ ܂ ܐܘ ܥ[ܡXܘܪܘܬܐ ܕܒܒܪܢܫܐ ܕܐܬܢܣXܒ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܘܟܠܗ̇ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܒܣܪ ܂ ܘܐܝܕܐ ܐܘ ܕܠܐ ܗܠܝܢ ܂ ܘܐܢ ܗܘܝܐ̇ ܘܡܘܠܕܐ ܕܡܣܒܪܢܘܬܐ ܐܢܘܢ̣ ܐܝܪܝܥܐ ܕܐܦ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܫܬܡܗܘ̣ ܂ ܘ̇ܠܐ ܗܘܐ ܕܢܬܥܠܐ ܝܝ ܠܗܢܐ ܐܝܩܪܐ ܂ ܘܠܘ ܗܠܝܢ ܐܠܗܐ ܘܡܪܝܐ ܒܟܝܢܐ ܃ ܘܒܪ ܡܘܬܒܐ ܕܐܒܐ̣ ܂ ܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܢ ܥܠܬ ܂ X X ܝܝ ܥܡܘܪܝܐ ܕܒܪܐ ܐܘ ܕܪܘܚܐ ܂ ܐܘ ܕܝܠܗ̇ ܗܠܝܢ ܠܗܘܢ ܕܢܗܘܘܢ ܒܢ ܚܕ ܐܝܟܢܐ Xܝ ܕܐܢܐ ܘܐܢܬ ܚܕ ܚܢܢ ܂ ܘܚܕ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܢ ܐܒXܐ̈ ܩXܝܫܐ̈ ܂ ܥܠ ܡܠXܐ ܗ̇ܘ ܕܟX ܐܝXܘܗܝ ܗܘܐ ܠܥܠ ܗܠܝܢ ܘܠܗܕܐ ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܐXܓܫܡ ܂ ܐܠܐ ܐܬXܡܪ ܟܠXܝܢ ܕܐܝܟ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܠܐ̈ ܂ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܫܪܪܐ ܕܝܠܗܝܢ ܡܚܘܐ ܂ ܐܠܐ ܘܠܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܘܥܠ ܕܠܐ ܡܬܓܫܫܝ Xܘܐ ܕܐܬܓܫܡ ܂ ܬܘXܝܬܐ ܡܕܝܢ ܕܒܐܝܟ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܚܪܢܐ ܫܡܗܐ̈ Xܐܡܝܪܢ ܠܐܒXܬܐ̈ ܂ ܐܦ ܗ̇ܘ ܐܚܪܢܐ ܫܡܐ ܝ ܗܠܝܢ ܒܗ̇ ܐܦ ܗ̇ܝ ܕܐܠXܐ ܗܘ ܥXܐ ܠܢ ܕܢܬܪܥܐ ܃ ܗܟܢܐ ܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܫܡܗܐ̣̈ ܡXܪܢܐ Xܗܘ ܐܚܪܢܐ ܂ ܒܗܢܐ XܡXܩܪܐ ܝܫܘܥ ܒܪܢܫܐ̣ ܗܠܝܢ ܩܢܘܡܐ ܆ ܐܠܐ ܕܡܬܝXܥܝܢ ܒܚX ܟܝܢܐ̣ ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܟܠ ܚܕ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܣܬܒܪܢ ܕܠܐ ܠܚܡܢ ܠܗ ܂ ܕܐܝܬ ܒܗܝܢ ܪܡܙܐ ܂ ܕܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܠܝܢ ܕܗ̇ܘ ܕܟܝܢܐܝܬ ܒܪܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܂ X X Xܝ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܐܝܟ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܡܘܠܕܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܢܬܣܝܡ̣ ܠܐ ܡܨܝܐ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܐ ܟܕ ܥܡ̣ܪ ܗܠܝܢ ܢܩܝܦܘܬ ܐ̣ ܐܝܬܘܗܝ ܝ ܣܘܥܪܢܐ ܐܘ ܥܡܘܪܘܬܐ ܂ ܘܒܝܕ ܚܕܐ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܦܓܪܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܬܬܚܫܒ ܠܐ ܡܨܝܐ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦܠܐ ܒܝܕ ܥܡ̇ܪ ܗܠܝܢ ܕܢܣܝܒ ܡܢ ܐܠܗܐ ܆ ܐܘ ܕܥܡ̇ܪ ܒܗ ܐܠܗܐ ܆ ܡܢ ܥܠܬ ܚܕܐ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܬܘ ܠܚܕܝܘܬܐ ܂ ܡܛܠ ܕܕܐܝܟ ܗܢܘ ܢܝܠܗ̇ ܗܠܝܢ ܘܕܐܢܫܢܘܬܐ̇ ܂ ܟܕ ܠܐ ܝܕܝܥ ܒܗ ܠܚܘܕܐܝܬ ܐܘ ܡܬܡܢܐ ܚܕ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܘ̇ܠܐ ܕܢܙܝܥ ܒܢ ܒܟܠܥܕܢ ܂ ܐܡܪܢܐ ܕܝܢ ܕܣܘܪܩܐ ܕܡܠܝܐ ܂ ܗܠܝܢ ܠܡܘܬ ܐ ܂ ܕܠܡܝܘܬܐ̈ ܚܪܪ ܡܢ ܡܘܬܐ ܂ ܥܘܗܕܢܐ ܓܝܪ ܕܥܠ ܕܐܝܟ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܓܝܪ Xܒܥܬ̈ ܐ̣ ܠܘ ܗܝܡܢܘܬ ܐ ܡܫܬܟܚܐ̣ ܂ ܐܠܐ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝܚܐ ܗܠܝܢ ܒܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܬܘܒ ܝ ܘܐܒܐ ܟܘܠܗ ܒܗ ܡܬܝܕܥ ܂ ܒܕܐܝܟ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܡܣܬܥܪܢ ܂ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܝܢ ܬܕܡܘܪܬ ܐ ܗ̇ܝ ܕܠܘ ܗܠܝܢ ܠܐ ܢܬܩܕܡ ܂ ܠܘ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܪܐܙܐ ܗܘ ܂ ܐܠܐ ܒܝܕ ܝ ܕܠܐ ܡܬܕܪܟܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܘܒܕ ܐܕܡ ܪܝܫ ܓܢܣܢ ܂ ܟܠܢ ܗܘ̣ܝܢܢ ܒܢܐ̈ Xܒܪܐ ܕܗܘ̣ܐ ܗܠܝܢ ܂ ܡܢ ܛܪܝܕܐ̈ ܒܝܬܝܐ̈ ܂ ܠܟܠܢ ܓܝܪ ܐܬ̇ܦܢܝ ܐܢ ܚܢܢ ܢܒܥܐ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܝܬܝܗܝܢ ܂ ܘܐܢ ܠܘ ܒܗܢܐ ܙܢܐ ܘ̇ܠܐ ܕܢܣܬܟܠ ܠܐܝܠܝܢ ܗܠܝܢ ܒܪܢܫܐ ܂ ܟܠܢ ܐܬܐܠܗܢܢ ܒܚܕ ܐܠܗܐ ܕܐܬܒܪܢܫ ܂ ܘܐܢ ܠܘ ܗܟܢܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc · ܝ ܐܚܪܝܬܐ̈ ܕܣܝܡܢ ܠܥܠ ܒܣܕܪܐ ܚܕܐ ܒܬܪ ܚܕܐ ܂ ܘܐܢ ܗܠܝܢ ܗܘ̣ܐ ܛܡܐܐ ܘܟܢ Xܐܬܩܕܫ ܂ ܘܒܥܠܕܒܒܐ ܘܟܢ ܐܫܬܝܢ ܂ ܥܡ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܬܪܝXܝẌ ܂ ܘܢܫܠܡܘܢ ܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܚܢܢ ܠܪܥܝܢܐ ܗܠܝܢ ܂ ܐܘ ܕܐܢ ܡܬܚܫܒܝܢ ܕܚܠܝܢ ܠܡܓ̣ܠܐ ܐܢܝ̣ܢ̈ ܂ ܢܘܕܘܢ ܥܡܢ