simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܘܥܒܕ ܠܗܝܢ ܆ ܡܬܕܡܐ ܠܓܒܪܐ ܚܟܝܡܐ ܇ ܗܘ ܕܚܦܪ ܘܥܡܩ ܘܣܡ ܗܠܝܢ ܆ ܚܟܝܡܐ ܐܫܬܡܗ ܡܢ ܡܠܬܗ ܕܦܪܘܩܢ . ܟܘܠ ܡܢ ܠܡ . ܕܫܡܥ ܡܠܝ̈
PhiloxMab:Disc ܟܬܝܒܢ̈ . ‏ ‏ܗܘ ܓܝܪ ܕܐܡܝܢ ܒܩܪܝܢܐ ܘܪܚܝܩ ܡܢ ܥܒܕܐ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܡܪܕܘܬܝ ܇ ܘܫܕܝܬ ܡܠܝ̈ ܠܒܣܬܪܟ . ܥܡ ܫܪܟܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܬܪ
PhiloxMab:Disc ܕܝܠܦܝܢ ܐܘܡܢܘܬܐ ܕܐܬܠܝܛܘܬܐ ܆ ܣܝܡܐ ܗܝ ܠܘܬܗܘܢ ܗܠܝܢ . ܕܐܢ ܓܕܫ ܘܗܘܐ ܣܘܪܚܢܐ ܆ ܢܗܘܐ ܙܥܘܪ ܚܘܣܪܢܐ . ܗܟܢܐ ܐܦ
PhiloxMab:Disc ܕܒܫܒܪܘܬܐ ܘܝܠܘܕܘܬܐ ܡܢܢ ܗܘܝܢ̈ ܇ ܒܙܘܥܐ̈ ܘܪܦܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܩܪܒܝܢ ܇ ܥܕܡܐ ܠܡܦܩܢܢ ܕܡܢ ܥܠܡܐ . ܘܐܝܠܝܢ ܐܢܝܢ̈ ܬܘܒ
PhiloxMab:Disc . ܘܐܝܟܢܐ ܢܕܥ ܡܐ ܕܡܢܢ ܗܘ ܙܘܥܗ̇ ܕܪܓܬܐ . ܘܐܝܟܢܐ ܘܐܡܬܝ ܗܠܝܢ ܕܪܘܚ ܇ ܘܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ ܡܬܡܬܚ ܩܪܒܐ ܒܟܠ ܚܕ ܡܢ ܛܟܣܐ̈
PhiloxMab:Disc ܕܚܫܒܢ ܚܢܢ ܆ ܢܣܝܡ ܠܗ ܣܡܐ ܣܩܘܒܠܗ . ܗܐ ܓܝܪ ܥܠ ܓܒܗ ܕܟܐܒܐ ܗܠܝܢ ܕܢܕܥ ܟܘܪܗܢܗ . ܘܢܗܘܐ ܐܣܝܐ ܠܩܢܘܡܗ . ܘܠܟܠ ܚܕ ܡܢ ܟܐܒܐ̈
PhiloxMab:Disc ܆ ܐܝܟ ܕܐܝܬ ܒܚܝܠܢ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܡܦܪܢܣܐ ܛܝܒܘܬܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ ܆ ܘܒܡܠܐ̈ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܢܪܫܘܡ ܥܠ ܟܘܠ ܚܕ ܡܢ ܚܫܐ̈
PhiloxMab:Disc ܐܢܘܢ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܘܬܘܒ ܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܐܡܪ . ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܛܠܝܐ̈ ܐܬܝܢ ܠܘܬܝ ܘܠܐ ܬܟܠܘܢ ܐܢܘܢ . ܕܕܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܐܝܟ
PhiloxMab:Disc ܪܘܚܢܐ̈ ܒܚܘܫܒܝܟ̈ . ܘܠܐ ܬܣܒ ܥܠܝܟ ܬܪܥܝܬܐ ܕܦܓܪܐ ܇ ܡܐ ܗܠܝܢ ܕܐܝܟܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ . ܐܦܠܐ ܬܒܨܐ ܐܬܪܘܬܐ̈
PhiloxMab:Disc ܐܘܢܐ̈ ܫܒܝܚܐ̈ ܕܛܝܒܬ ܡܣܩܬܗ ܕܒܪܐ . ܘܐܦ ܠܐ ܬܛܟܣ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܦܓܪ ܫܡܥ ܐܢܬ . ܘܠܐ ܬܒܕܐ ܕܡܘܬܐ̈ ܡܢ ܠܒܟ ܇ ܥܠ
PhiloxMab:Disc ܕܡܥܩܒܢ̈ ܇ ܕܐܝܟܢܐ ܘܟܡܐ ܇ ܘܠܡܢܐ ܕܡܝܐ ܡܠܟܘܬܐ . ܐܠܐ ܗܠܝܢ . ܡܬܩܪܒܢܘܬܐ ܕܝܢ ܕܠܘܬܗ̇ ܆ ܠܘ ܒܬܒܥܬܐ̈ ܕܡܠܐ̈ ܗܘܝܐ
PhiloxMab:Disc ܘܕܐܟܘܬܗܝܢ . ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܡܬܩܒܠܢ̈ ܆ ܘܕܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܢܫ ܗܠܝܢ ܥܠܡ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܐܝܬܘܬܐ ܆ ܬܠܬܐ ܐܝܬܝܝܢ̈ ܠܐ ܡܬܐܡܪܝܢ̈ ܆
PhiloxMab:Disc ܟܝܢܐ̈ ܪܘܚܢܐ̈ ܆ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܆ ܟܠܗ ܥܡ ܟܠܗ ܐܝܬܘܗܝ . ܗܠܝܢ ܆ ܡܦܠܓܐ ܐܦ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܕܚܫܘܗܝ̈ . ܠܥܠ ܕܝܢ ܠܘܬ
PhiloxMab:Disc ܚܡܫܐ ܪܓܫܝܢ̈ . ܕܐܡܪܬ ܆ ܠܝܬ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܕܢܛܥܡ ܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܢܛܥܡܝܘܗܝ ܠܥܠܡܐ ܒܣܓܝܐܘܬ ܫܘܚܠܦܘܗܝ̈ . ܘܡܟܝܠ ܠܒܪ ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܐܝܬܘܗܝ . ܫܪܟܐ ܕܝܢ ܟܘܠܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܘܚܢܐ ܆ ܐܢ ܗܠܝܢ ܐܢܫܐ ܕܢܛܥܡ ܡܕܡ ܡܢ ܥܠܡܐ ܦܓܪܢܐ . ܐܦܠܐ ܗܘ ܥܠܡܐ ܠܒܪ ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܚܡܫܐ ܐܣܟܡܝܢ̈ ܡܫܬܥܒܕ ܆ ܘܠܐ ܒܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܚܡܫܐ ܪܓܫܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܘܚܢܐ ܆ ܐܢ ܐܝܬܘܬܐ ܘܐܢ ܒܪܝܬܐ : ܠܐ ܠܚܕ ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܚܡܫܐ ܪܓܫܝܢ̈ ܡܬܛܥܡ ܆ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܡܪܢ ܟܕ ܝܗܒ ܠܢ ܗܠܝܢ : ܠܐ ܠܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܚܡܫܐ ܐܣܟܡܝܢ̈ ܡܫܬܥܒܕ ܆ ܘܠܐ ܒܚܕ ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܗܟܝܠ ܥܠ ܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܠ ܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܕܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܗܠܝܢ ܐܫܥܝܐ ܐܡܪ . ܕܟܘܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܐܝܟ ܕܠܐ ܡܕܡ ܚܫܝܒܝܢ ܠܗ .
PhiloxMab:Disc ܐܘܢܐ̈ ܕܒܝܬ ܐܒܐ ܆ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܡܢ ܟܕܘ ܒܗܘܢ ܫܪܝܐ . ܢܘܗܪܐ ܗܠܝܢ ܘܥܝܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܒܗ̇ ܡܬܒܩܝܐ . ܪܚܝܩܝܢ̈ ܡܢܢ ܦܓܪܢܐܝܬ
PhiloxMab:Disc ܇ ܐܝܟܐ ܕܠܗ ܠܟܝܢܐ ܐܝܬܝܝܐ ܐܠܗܐ ܇ ܗܘ ܕܡܢ ܟܘܠ ܡܒܥܕ ܗܠܝܢ ܆ ܡܐ ܕܗܘܝܢ ܚܢܢ ܕܪܘܚ ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܕܐܬܪܗܘܢ . ܡܢܐ ܢܐܡܪ ܥܠ