simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
MiaphysiteDocs ܕܟܬܝܒܐܝܬ ܐܘ ܠܐ ܟܬܝܒܐ ܬ ܐܡܪܘ ܠܘܩܒܠ ܬܪܥܣܪ̈ ܩܦܠܐܐ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܘܠܒܪܨܘܡܐ ܦܪܣܝܐ ܝ ܥܡ ܩܢܘܢܘܗܝ̈ ܛܡܐܐ̈ ܂ ܘܠܟܠܗܘܢ
MiaphysiteDocs [ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܕܠܐ ܝ̇ܕ]ܥX ܗܘ̣ܐ [ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܝ ܠܝܘܡܐ ܗܠܝܢ ܩܘܪܝܠܘܣ ܂ ܐܘ ܠܘܩܒܠ ܡܟܬܒܢܘܬ ܐ ܕܝܠܗ [ܐܚܪܬܐ ܂ 3] ܘܥܡ
MiaphysiteDocs ܕܐ ܬ ܂ ܗܝܢ [ܐܘ ܕܗܘ̣ܝ̈ ܐܘ X]ܕܥܬ ܂ ܕܢ̈ [ܕܢܗܘ̈ ܢX ܂ ܗܠܝܢ [ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܝ ܠܝܘܡܐ [ܕܫܘܠܡܐ ]ܐܘ ܠܡܕܡ [ܐܚܪܢܐ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܕܝܢ [ܐܦ ܡ]ܚܪܡܝܢܢ ܠܣܘܢܗܕܣ [ܕܟܠܩܕܘܢܐ ܂ ] ܘܠܛܘܡܣܗ ܗܠܝܢ ܂ ܡܫܝܚ1ܐ ܓܝܪ [ܚܝܠܐ 3]ܕܐܠܗܐ ܘܚܟܡܬܐ [ܕܐܠܗܐ]ܝ ܂ ܥܡ
MiaphysiteDocs ܓܝܪ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܟܕ ܐܦ ܒܩܝܡܬܐ ܕܦܓܪܐ̈ ܡܘܕ ܢܢ ܥܡ̇ܕ ܢܢ ܂ ܗܠܝܢ ܂ ܂ ܝXܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܃ ܝܝܝܝX XX X ܗ̇ܝ ܕܡܢܢ ܡܣܬܟܝܐ ܂ ܥܡ
MiaphysiteDocs ܝܬܝܪܬ ܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܗܫܐ ܙ̇ܕܩ ܕܝܢ ܠܡܥܗܕܘ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܗܠܝܢ ܕܒܚܠܡܐ ܂ ܐܠܐ ܕ ܢ ܗ̇ܝ ܕܢܦܝܣ ܠܬܪܥܝܬܐ̈ ܫܟܝܪܬܐ̈ ܕܕܐܝܟ
MiaphysiteDocs ܕܡܣܠܝܢ ܠܩܝܡܬܐ ܕܦܓܪܐ ܟܕ ܠܗ ܠܣܒܪܐ ܕܠܢ ܪܒܐ ܡܡܪܝܢ ܗܠܝܢ ܥܐ ܕܟܕ ܡܫܚܠܦ ܠܘܬ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܡܕ ܢ ܢܒܗܬܘܢ ܟܠܗܘܢ
MiaphysiteDocs ܕܗܫܐ ܚ̣ܠܕ ܃ ܕܡܣܛܝܢ̈ ܠܘܬ ܫܟܝܪܘܬܐ ܚܢܦܝܬܐ ܂ ܡܢܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܢܬܡܢܘܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܕ ܢ ܦܠܓܘܬ̈ ܐ ܐܝܬ̇ܝܗܝܢ ܕܪܘܫܥܐ ܗܢܐ
MiaphysiteDocs ܐ̇ܡܪܝܢ ܬܒ̇ܥܝܢ ܕܒܪܝܫܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܢܬܡܢܘܢ ܂ ܓܘܢܝܘܬ ܐ ܕ ܢ ܗܠܝܢ ܣܓܝܐܢ̈ [ܡܬܚܙܝܢ̈ 1 ]ܠܐܢܫܝܢ̈ ܐܦ [ܒܗܠܝܢ ]ܚܝܐ̈ ܂ ܘܟܕ
MiaphysiteDocs ܡܠܐ̈ ܕܗܠܝܢ ܠܒܝܫܝ̈ ܠܐܠܗܐ ܕܓܠܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ̈ ܂ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܠܡܠܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܂ ܝܝ ܐܝܟ ܕܡܢ ܕܝܠܟ ܓܝܪ ܟܠܗܝܢ
MiaphysiteDocs ܫܟܚܬܐ̈ ܕܡܠܐ̈ ܟܐܢܐܝܬ ܕܚ̇ܩܝܢܢ ܂ ܥ̇ܪܩܝܢ ܚܢܢ̣ ܠܐ ܗܠܝܢ ܠܗܠܝܢ ܐܚܪܝܬܐ̈ ܡܥܕܝܢ ܕܢܫܬܘܫܛܘܢ ܟܕ ܗܟܝܠ ܟܠܗܝܢ
MiaphysiteDocs ܕܐܡܝܪܢ̈ ܠܐܒܗܬܐ̈ ܩܕ̈ ܫܐ ܕܐܦ ܟܕ ܒܒܣܪ ܝ̇ܕܥ ܗܘ̣ܐ ܡܪܢ ܗܠܝܢ ܗܘܢܐ ܚ̣ܫܟ ܫܪܝܪܐܝܬ ܗܘܢܗܘܢ ܠܐ ܐܣ̇ܬܟܠܘ ܒܝܕ ܪܒܘܢ̈
MiaphysiteDocs ܓܝܪ ܂ ܝ ܡܢ ܥܣܣܐ ܕܡܪܩܝܘܢ ܘܕܘܠܢܛܝܢܐ ܂ ܐܠܐ ܕܝܢ ܘܕܡܐܢܝ ܗܠܝܢ ܙܢܝܢ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܦܓܪܐ ܩܕܝܫܐ ܒܟܠ ܘܡܢܦܫܐ ܕܡܫܝܚܐ ܂
MiaphysiteDocs ܕܡܢܗܝܢ ܐܣܬ̣ܥܪܬ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܟܕ ܚ̇ܙܝܢ ܐܝܟ ܕܒܦܢܛܣܝܣ̈ ܩܛܝܢܬܐ̈ ܕܗܘܢܐ ܬܪܬܝܢ̈
MiaphysiteDocs ܕܡܥܕܪܝܢ ܠܗ̇ ܃ ܝ ܡܡܪܝܢܘܬ ܐ ܓܝܪ ܕܕܐ ܟ ܗܕܐ ܚܪܝܢܐ ܐܚܪܝܐ ܗܠܝܢ ܠܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܕܗ̇ܝ ܂ X ܝܝ ܕܪܫܝܥܐ ܬ ܐܬܓܒ̣ܝܬ ܡܢܗ̇ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܕܡܦܠܓܝܢ ܠܗ̇ܘ ܚܕ ܒܝܕ ܥܘܗܕܢܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܘܕܡܣܪܚܝܢ ܝX ܗܠܝܢ ܗ̇ܝ ܬ ܐܘܪܝܐ ܕܒܚ̇ܝܪ ܗܘܢܐ ܒܠܚܘܕ ܡ̇ܦܠܓܐ ܡܕܝܢ ܢܫܠܘܢ
MiaphysiteDocs ܃ ܘܐܦܠܐ ܠܗ̇ ܠܣܘܢܗܕܣ ܗ̇ܝ ܕܐܬ ܐܡܪܬ ܂ ܙ̇ܕܩ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܗܠܝܢ ܠܗܘܢ ܕܡܬܚܫܚܝܢ ܒܗ̇ ܂ ܘܠܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܫ ܕܛܥܝܢ̈ ܝ ܂ ܗܘ̣ܝ̈
MiaphysiteDocs ܦܫܝܛܬܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܡܬܐܡܪܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܗ̇ܝ ܕܚܕ ܐܠܐ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܣܘܥܪܢܐܝܬ ܘܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ X ܡܪܟܒܐ ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܥܠ
MiaphysiteDocs ܕܒܪܘܟܒܐ ܫܪܝܪܐ ܡܟܢܫܝܢ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘ ܒܪܢܫܐ ܗܠܝܢ ܦܫܝܛܬܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܡܬܐܡܪܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܗ̇ܝ ܕܚܕ ܐܠܐ ܘܥܠ
MiaphysiteDocs ܕܓܠܝܐܝܬ ܥܩܪܢ̈ ܠܗ̇ ܠܒܪܬ ܩܠܐ ܗܕܐ ܘܠܗܠܝܢ ܕܟܕ ܗܝ̣ܢ̈ ܗܠܝܢ ܗ̇ܝ ܕܐܢܫ ܢܣ̇ܒ ܠܘܬ ܦܘܫܩܐ ܝ ܝ̤ ܕܒܪܬ ܩܠܐ ܕܕܐܝܟ ܗܕܐ