simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܕܒܦܪܟܣܝܣ ܡܫܬܡܗܝܢ : ܐܓܒܘܣ ܘܚܒܪܘܗܝ̈ . ܠܐ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܘܕܒܪ ܬܓܡܐ ܗܘ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܘܚܒܪܐ ܗܘܐ ܕܢܒܝܐ̈ ܐܝܟ
LiberGrad ܒܐܝܕܗ . ܐܡܪ ܓܝܪ ܥܠ ܢܦܫܗ ܕܢܒܝܐ ܗܘ ܗܟܢܐ : ܐܢ ܐܢܫ ܠܡ ܐܡܪ ܗܠܝܢ ܘܗܝܡܢܢ ܕܒܠܚܘܕ ܡܢ ܚܝܠܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܐܬܦܪܢܣ̈
LiberGrad ܕܒܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ ܘܒܦܣܘܩܐ ܗܢܐ ܓܠܝܐܝܬ ܕܢܚܝܢ . ܗܢܐ ܗܠܝܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܕܡܬܢܒܝܢ ܘܡܫܬܥܝܢ ܥܠ ܐܠܗܐ : ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܐܝܟ
LiberGrad ܕܢܟܦܢ̈ ܘܡܟܝܟܢ̈ ܘܝܐܝܢ̈ ܘܠܗܝܢ ܩܦܘ . ܘܬܘܒ ܐܡܪ : ܗܠܝܢ ܡܩܒܠܐ ܘܓܡܝܪܐ . ܘܬܘܒ ܐܡܪ : ܕܗܘܝܬܘܢ ܦܪܫܝܢ ܘܝܕܥܝܢ
LiberGrad ܕܒܢܝ̈ ܥܠܡܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢܥܒܕܘܢ ܐܢܝܢ ܘܢܐܚܘܢ ܒܗܝܢ . ܗܠܝܢ ܒܐܪܥܐ . ܐܠܐ ܟܫܝܪܐ ܕܐܝܬ ܒܢ : ܙܕܩܬܐ̈ ܥܒܕ ܡܢ ܩܢܝܢܗ :
LiberGrad ܕܡܚܘܝܢܢ ܐܝܟܢܐ ܐܢܘܢ . ܐܠܐ ܩܝܡܝܢܢ ܒܦܘܩܕܢܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܪܢ ܘܒܡܣܪܩܘܬܗ : ܕܐܝܬܝܗ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ :
LiberGrad ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܝܪܩܐ ܘܚܠܒܐ : ܘܠܐ ܒܪܘܪܒܐ̈ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܐܝܟܢܐ ܐܢܘܢ . ܐܠܐ ܩܝܡܝܢܢ ܒܦܘܩܕܢܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ :
LiberGrad ܕܠܟܠܢܫ ܐܡܝܪܝܢ . ܘܠܐ ܕܐܝܟܢܐ ܐܢܫ ܡܫܡܫ ܠܗ ܠܡܪܢ ܗܠܝܢ ܒܚܠܒܐ : ܘܠܐ ܐܝܟܢ ܝܪܒ ܒܪܝܟܐ ܡܢ ܒܪܝܟܐ ܒܦܘܩܕܢܐ̈
LiberGrad ܡܐܟܠܬܐ̈ ܘܬܫܡܫܬܐ̈ : ܘܠܐ ܟܡܐ ܪܡ ܕܪܓܐ ܥܠܝܐ : ܘܠܐ ܟܡܐ ܗܠܝܢ : ܕܐܝܟܢܐ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܟܡܐ ܕܪܓܝܢ̈ ܐܝܬ ܒܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢ
LiberGrad ܐܢܘܢ : ܠܐܒܪܗܡ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܐܡܪ ܐܠܗܐ : ܕܕܒܚ ܠܝ ܒܪܟ ܕܪܚܡ ܗܠܝܢ ܕܡܚܘܐ ܠܢ ܡܪܢ ܀ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܓܝܪ ܕܠܚܕ ܚܕ ܐܢܫ ܐܡܝܪܝܢ
LiberGrad ܕܡܪܢ ܘܫܠܝܚܘܗܝ̈ ܝܗܒ ܐܢܘܢ ܠܓܡܝܪܐ̈ ܘܠܐ ܟܬܒ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܪܘܪܒܐ̈ ܕܒܗܘܢ ܡܬܓܡܪ ܐܢܫ ܘܢܦܩ ܐܢܘܢ ܡܢ ܝܪܩܐ ܘܚܠܒܐ :
LiberGrad ܦܘܩܕܢܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܘܡܟܝܟܐ̈ ܘܡܣܪܩܐ̈ ܘܢܚܬ ܠܗ ܠܙܥܘܪܐ̈ ܗܠܝܢ . ܡܢ ܕܚܐܪ ܠܡ ܠܒܣܬܪܗ ܠܐ ܚܫܚ ܠܝ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܢ ܕܡܪܦܐ
LiberGrad ܦܘܩܕܢܐ̈ ܘܡܬܝܠܕܝܢ ܡܢ ܕܪܝܫ : ܠܪܘܚܐ ܠܡ ܕܡܝܢ ܕܠܐܬܪ ܗܠܝܢ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܡ ܠܐ ܬܦܠܚܘܢ ܡܛܠ ܟܪܣܟܘܢ . ܐܝܠܝܢ ܕܢܛܪܝܢ ܠܡ
LiberGrad ܐܢܘܢ : ܗܝܡܢܘܬܐ : ܥܢܘܝܘܬܐ : ܡܟܝܟܘܬܐ : ܚܘܒܐ : ܣܒܪܐ : ܗܠܝܢ ܪܘܚܢܐ ܕܐܟܠܝܢ ܡܢܗܘܢ ܢܛܪܝ̈ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈
LiberGrad ܦܘܩܕܢܐ̈ ܐܬܝܗܒܘ ܠܡܢ ܕܨܒܐ ܕܢܗܘܐ ܓܡܝܪܐ ܘܐܝܠܝܢ ܗܠܝܢ : ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܕܐܪܡܝ ܐܘ ܕܡܣܝܒ : ܐܝܟ ܕܐܬܐܡܪ ܠܫܡܥܘܢ .
LiberGrad ܦܘܩܕܢܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܣܓܝ ܛܒ ܠܗܘܢ ܀ ( 8 ) ܐܢ ܨܒܐ ܓܝܪ ܐܢܫ ܠܐ ܗܠܝܢ ܚܛܝܢ ܠܗܘܢ . ܘܠܐ ܝܕܥܝܢ ܕܐܢ ܡܬܥܠܝܢ ܒܚܘܒܐ ܐܦ ܡܢ
LiberGrad ܦܘܩܕܢܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܝܪܒ ܒܚܘܒܐ : ܐܠܐ ܐܦ ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܪܘܪܒܐ̈ ܣܓܝ ܛܒ ܠܗܘܢ ܀ ( 8 ) ܐܢ ܨܒܐ ܓܝܪ ܐܢܫ ܠܐ ܗܘܐ ܡܢ
LiberGrad ܪܘܪܒܐ̈ . ܐܡܪ ܠܗ ܓܝܪ ܡܪܢ : ܕܡܢ ܕܡܚܐ ܠܟ ܥܠ ܦܟܟ : ܩܪܒ ܠܗ ܗܠܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܝܪܒ ܒܚܘܒܐ : ܐܠܐ ܐܦ ܡܢ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܒܘܨܪܐ ܕܡܕܡ ܡܕܡ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܬܘ ܠܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܓܡܝܪܐ̈ ܡܢ ܡܢܬܐ ܕܝܪܬܝܢ ܟܐܢܐ̈ ܕܒܬܪ ܓܡܝܪܐ̈ . ܟܐܢܐ̈
LiberGrad ܕܒܫܩܠܐ ܘܒܫܪܝܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ؟ ܐܘ ܐܝܢܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܢܐ ܠܡ ܬܘ ܝܪܬܘ ܡܠܟܘܬܐ . ܕܠܡܐ ܗܟܝܠ ܡܬܓܡܪܘ ܐܬܓܡܪܘ :