simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom : ܐܝܕܐ ܚܪܬܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ . ܘܗܢܐ ܥܡܠܐ ܕܐܚܕܬܢܝ : ܡܢ ܗܠܝܢ . ܘܒܥܬܝܩܬܐ ܘܚܕܬܐ : ܡܢ ܩܪܝܢܐ ܠܐ ܬܫܠܐ ܀ ܐܝܢ ܪܒܐ ܘܒܬܪ
IsaacAnt:memHom ܠܐ ܬܘܣܦ . ܒܛܠܢܐ ܪܡܙ ܠܟ ܗܕܐ : ܕܬܗܦܟ ܒܕܠܐ ܡܫܬܡܥܐ ܀ ܐܢ ܗܠܝܢ : ܐܢ ܫܩܠܐ ܠܗ ܕܠܐ ܟܝܠܐ ܀ ܐܘ ܬܠܡܝܕܐ ܒܝܫ ܡܠܠܬ : ܣܦܩܢ̈
IsaacAnt:memHom ܕܛܥܘ . ܘܡܣܬܒܪܐ ܠܝ ܕܝܘܠܦܢܐ : ܣܓܝܐܐ ܐܚܬ̥ܪ ܐܢܘܢ ܀ ܗܠܝܢ ܕܐܣܓܝܘ ܐܬܕܪܫܘ ܀ ܫܡܥ ܐܢܐ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ : ܪܕܝܐ̈ ܗܘܘ
IsaacAnt:memHom ܀ ܬܠܡܝܕܐ ܩܢܝ ܒܘܝܢܐ : ܠܡܢ ܚܐܪ ܐܢܬ ܫܝܥܐܝܬ . ܕܐܦ ܥܠ ܗܕܐ ܗܠܝܢ ܐܝܟܢ ܐܚܣܪ . ܦܫܩ ܠܝ ܘܫܪܝܢܝ ܡܢܟ : ܘܠܐ ܬܘܒ ܐܠܐܝܟ ܥܠ
IsaacAnt:memHom ܕܐܬܦܩܕ . ܡܢܘ ܪܒ ܒܝܬܐ ܛܒܐ : ܕܢܛܪ ܥܘܬܪܐ ܕܐܬܓܥܠ ܠܗ ܀ ܗܠܝܢ ܠܟ : ܐܝܟ ܕܐܫܬܘܕܝ ܠܫܠܝܚܘܗܝ̈ ܀ ܡܢܘ ܓܒܪܐ ܚܟܝܡܐ : ܕܥܒܕ
IsaacAnt:memHom ܕܐܬܝܒܫܘ : ܡܛܠ ܥܘܠܢ ܐܬܩܫܝ . ܐܪܥܐ ܕܢܚܒܐ ܘܨܥܝܪܐ : ܗܠܝܢ . ܗܐ ܪܡܐ ܟܠܢܫ ܒܬܥܫܐ : ܕܢܩܢܐ ܒܥܘܠܐ ܠܐ ܡܕܡ ܀ ܫܡܝܐ
IsaacAnt:memHom ܐܢܘܢ ܝܘܡܐ̈ ܒܝܫܐ̈ : ܕܠܐ ܐܢܫ ܫܡܥ ܕܟܬܝܒܢ̈ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܒܚܛܝܬܐ . ܗܢܘ ܙܒܢܐ ܕܐܘܠܨܢܐ : ܕܦܪܚܬ ܒܐܪܥܐ ܝܥܢܘܬܐ ܀
IsaacAnt:memHom ܐܢܘܢ ܙܒܢܐ̈ ܩܫܝܐ̈ : ܕܐܦ ܝܕܘܥܐ̈ ܐܫܬܪܓܠܘ ܀ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟ ܗܠܝܢ ܀ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܝܘܡܐ̈ ܒܝܫܐ̈ : ܕܠܐ ܐܢܫ ܫܡܥ ܕܟܬܝܒܢ̈ .
IsaacAnt:memHom ܫܡܥܬ ܡܢܗ : ܠܘܝܢܝܗܝ ܥܕܡܐ ܠܩܒܪܐ . ܘܥܠܬ ܘܚܙܝܬ ܗܠܝܢ ܫܒܘܩ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܟ ܠܐܚܪܢܐ̈ : ܘܬܐ ܐܢܬ ܨܐܕܝ ܘܥܒܕܝܟ̈ ܀ ܟܕ
IsaacAnt:memHom ܕܗܐ ܚܙܐ ܐܢܬ . ܗܠܝܢ ܓܪܡܐ̈ ܕܚܙܐ ܐܢܬ : ܕܗܘ ܥܬܝܪܐ ܗܠܝܢ : ܕܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܥܦܝܘ ܐܢܘܢ ܀ ܕܒܫܢܝܐ̈ ܩܫܝܫܝܢ̈ ܚܢܢ : ܡܢ
IsaacAnt:memHom ܓܪܡܐ̈ ܕܚܙܐ ܐܢܬ : ܕܗܘ ܥܬܝܪܐ ܘܚܛܘܦܐ ܀ ܘܗܠܝܢ ܬܘܒ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܀ ܕܒܫܢܝܐ̈ ܩܫܝܫܝܢ̈ ܚܢܢ : ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܗܐ ܚܙܐ ܐܢܬ .
IsaacAnt:memHom ܫܡܥܬ ܡܢܗ : ܠܘܝܢܝܗܝ ܥܕܡܐ ܠܩܒܪܐ ܀ ܘܐܚܕܢܢ ܟܐܦܐ ܗܠܝܢ ܦܐܫ ܀ ܕܥܕ ܡܠܐ ܫܒܬ ܝܘܡܐ̈ : ܢܐܚ ܫܘܦܪܗ ܘܗܕܡܘܗܝ̈ . ܟܕ
IsaacAnt:memHom ܚܫܐ̈ ܫܘܝܢ : ܠܛܘܒܐ̈ ܕܬܡܢ ܡܬܝܗܒܝܢ . ܗܠܝܢ ܕܬܢܢ ܗܠܝܢ . ܠܐ ܦܚܡܐ ܗܕܐ ܐܪܥܐ : ܠܗܝ ܐܪܥܐ ܕܒܝܬ ܡܠܟܘܬܐ ܀ ܘܠܐ
IsaacAnt:memHom ܕܬܢܢ ܡܬܚܙܝܢ̈ : ܥܬܝܕ ܗܘ ܕܢܗܘܐ ܫܘܠܡܗܝܢ ܀ ܘܟܠ ܕܟܣܐ ܗܠܝܢ ܀ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܚܫܐ̈ ܫܘܝܢ : ܠܛܘܒܐ̈ ܕܬܡܢ ܡܬܝܗܒܝܢ .
IsaacAnt:memHom ܕܬܢܢ : ܕܠܐ ܡܣܝܟ ܦܘܡܐ ܕܢܚܫܘܒ ܀ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܒܗ ܒܗܘ ܝܘܡܐ : ܗܠܝܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܟܘܢ ܚܐܪܘܬܐ : ܫܥܒܕܬܘܢܗ̇ ܠܢܟܝܠܐ . ܘܝܬܝܪ ܡܢ
IsaacAnt:memHom ܚܡܫ : ܡܛܠ ܡܢܐ ܠܐ ܥܠ ܗܘܝ̈ . ܒܬܘܠܬܐ̈ ܗܘܝ̈ ܕܟܝܢܐ : ܐܠܐ ܗܠܝܢ ‏ܬܚܘܝܬܐ ܕܬܪܝܢ ܓܒܝܢ̈ : ܡܝܬܐ ܐܢܐ ܠܡܦܣܘܬܟ ܀ ܒܬܘܠܬܐ̈
IsaacAnt:memHom ܕܬܢܢ : ܕܐܬܬܚܡܘ ܡܢ ܒܪܘܝܐ . ܡܢ ܟܪܣܐ ܠܐܪܥܐ ܠܩܒܪܐ : ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܒܫܝܘܠ ܐܝܟ ܥܒܘܪܐ : ܘܡܢ ܬܡܢ ܩܕܡ ܠܥܕܢ ܀ ܠܡܐܢܐ̈ ܐܢܘܢ
IsaacAnt:memHom ܕܗܘܘ : ܕܐܝܢܐ ܕܠܐ ܥܬܝܕ ܢܬܥܬܕ . ܗܐ ܟܠܐ ܒܐܬܪܗ ܚܢܢܐ : ܗܠܝܢ . ܗܐ ܐܬܐ ܟܕ ܥܡܢ ܗܘ : ܘܡܬܩܪܒ ܟܕ ܨܐܕܝܢ ܗܘ ܀ ܩܠܐ̈ ܐܢܘܢ
IsaacAnt:memHom ܕܐܡܪܬ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܀ ܐܪܙܐ ܡܠܐ ܗܘܐ ܕܦܘܪܫܢܐ : ܘܛܘܦܣܐ̈ ܗܠܝܢ : ܟܐܢܐ̈ ܠܐ ܡܬܟܢܝܢ ܗܘܘ . ‏ ܡܫܬܝܗܘܢ ܕܝܢ ܕܬܪܝܨܐ̈ :
IsaacAnt:memHom ܢܗܘܐ : ܡܟܝܟ ܒܣܝܡ ܪܥܝܢܗ . ܠܘܬ ܐܝܢܐ ܕܒܨܝܪ ܡܢܗ : ܘܡܩܘܐ ܗܠܝܢ ܕܒܗܠܝܢ ܐܒܕܝܢ ܥܡܠܐ̈ : ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܀ ܐܠܐ ܚܠܦ