simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܢ̈ ܘܠܐ ܡܬܕܪܟܢ̈ ܇ ܒܚܕܝܘܬܐ ܕܡܝܬܪܐ ܡܢ ܚܝܠܢ ܗܠܝܢ ܒܗܕܐ ܐܦ ܡܬܚܠܛܝܢܢ ܕܠܐ |ܡܡܠܠܐ ܘܕܠܐ ܡܬܕܪܟܢܘܬܐ ܆ ܥܡ
DionAr:MystWritings ܕܐܠܗܐܝܬ ܐܬ̣ܟܪܙ ܠܢ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܐܠܗܝܐ . ܀ ܠܝܕܥܬܗ̇ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܇ ܥܠ ܐܠܗܘܬܐ ܟܣܝܬܐ ܘܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢܝܢ̈· ܡܢ ¹ܠܒܪ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܕܡܬܝܕܥܢ̈ ܒܗܘܢܐ : ܘܠܐ ܬܘܒ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒܓܒܝܠܬܐ ܘܒܛܒܥܐ ܗܠܝܢ X5ܒܦܩܝܩܬܐ̈ · X1ܡܢ ܘܡܬܚܙܝܢܝܬܐ̈ ܠܪ̈ ܓܫܐ :
DionAr:MystWritings ܕܦܫܝܛܢ̈ ܘܠܐ ܓܒܝܠܢ̈ ܘܠܐ ܛܒܝܥܢ̈ : ܐܦ ܠܐ ܬܘܒ ܠܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܒܗܘܢܐ : ܘܠܐ ܬܘܒ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒܓܒܝܠܬܐ ܘܒܛܒܥܐ : ܓܠܝܢ̈
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܝܗܝܢ . ܘܟܕ ܥܠ̣ܬܐ ܗܘ ܕܗܘܝܐ ܕܟܠ ܆ ܗܘ̣ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܗܠܝܢ ܬܘܒ . ܘܠܐ ܝܕܥܬܐ ܘܠܐ ܟܘ̇ܢܝܐ . ܘܐܝܬܘܗܝ̣ ܘܠܐ ܡܕܡ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܕܐܠܗܐܝܬ ܐܬ̣ܟܪܙ ܠܢ ܡܢ ܡܠܐ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ . ܐܦ ܗ̣ܝ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܠܡ̇Xܚܘ . ܠܐ ܠܡܐܡܪ̣ ܘܠܐ ܠܡܬ̇ܚܫܒܘ ܡܕܡ ܇ ܡܢ ܠܒܪ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܩ . Xܝ̇ܫܐ : ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܠܟܠܗܘܢ ܬ ܓܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܐܘܣܝܣ̈ ܗܠܝܢ ܗ̇ܘ ܕܡܬ̣ܚܡ ܠܗܘܢ . ܀ 3ܟܕ ܗܟܝܠ ܡܫܬܥܒܕܝܢܢ ܠܥܝܕܐ̈
DionAr:MystWritings ܕܝܠܢ . ܟܕܩ̇ܪܝܐ ܠܘܬܗ̇ܘܡܫ̇ܝܡܐ ܘܡܥܠܝܐ . ܗܠܝܢ ܕܐܫܬܘ̣ܬܦܬ ܒܫܪܪܐ ܓܘܢܐܝܬ ܒܚܕܡܢ ܩܢܘܡܝܗ̇ܒܟܠܗܝܢ̈
DionAr:MystWritings ܡܕܝܢ ܥܡ ܢܗܝܪܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܢܚܝܢ̈ ܡܢ ܐܠܗܐ ܝ X42ܩ ܗܠܝܢ ܕܗܠܝܢ ܕܐܝܬܘܬܗ ܕܠܐ ܫܘܚ̇ܠܦܐ̇ ܘܕܠܐ ܒܘܠܒܠܐ ܀
DionAr:MystWritings ܕܡ̇ܬ̇ܝܕܥܢ . ܘܒܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܆ ܗܠܝܢ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ . ܗܠܝܢ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܆ ܠܦܘܬ ܡܫܘܚܬܢ ܡܛܫܝܐ ܠܢ . ܒܗܠܝܢ ܕܡܬܪ̈ ܓܫ̣ܢ
DionAr:MystWritings ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ . ܟܕ ܣܝ̇ܡܐ ܡܛܘܠܬܢ ܇ ܛܒܥܐ̣ ܘܕܡ̣ܘܬܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕܡܬܪ̈ ܓܫ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܡ̇ܬ̇ܝܕܥܢ . ܘܒܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܆
DionAr:MystWritings ܠܦܘܬ ܡܫܘܚܬܢ ܆ ܐܦ ܠܘܬ ܫܪܪܐ ܦܫܝܛܐ ܘܡ̇ܚܝܕܐ ܇ ܕܚܙܘܐ̈ ܗܠܝܢ ܒܦܠܐܬܐ̈ ܕܠܚܡܢ̈ ܠܡܠܐ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ . ܘܡܬܡܬܚܝܢܢ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܒܠܚܘܕ ܐܘ ܡܢ ܒܛܝܠܘܬܐ ܐܚܪܬܐ ܇ ܬܬ̇ܟܢܐ ܗܘܬ ܛܒܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܗܠܝܢ ܥܠ̣ܬ ܐܘܚܕܢܗ ܕܟܠ ܘܕܚܝܘܗܝ̈ ܘܕܫܘܡܠܝܗ ܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܕܡܢ
DionAr:MystWritings |ܐܠܗܝܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܇ ܡܫ̇ܒܚܝܢ X ܠܗ̇ ܩܕܝܫܐ̈ ܡܡܠܠܝ̈ ܗܠܝܢ ܡܫܬ̇ܒܚܐ ܘܡܬ̇ܟܢܝܐ . 8ܘܡܛܠ ܗܢܐ̣ ܠܐ ܗܘܐ ܒܟܘܢܝܐ̈
DionAr:MystWritings ܕ ܓܘܐ ܇ ܐܘ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܗܘܝܢ̈ ܥܠܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܒܛܝ̇ܠܘܬܐ . ܗܠܝܢ ܥܠܝܗ̇ ܇ ܕܢܣ̣ܒܘܢ ܐܢܘܢ ܡܢ ܒܛܝܠܘܬܐ̈ ܡܦܠܓܬܐ̈ ܘܡܢ
DionAr:MystWritings ܒܛܝ̇ܠܘܬܐ . ܐܠܐ ܡ̇ܟܢܝܢ ܠܗ̇ ܒܩܘܕܫܝܗܘܢ̈ ܆ ܐܦ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܦܠܓܬܐ̈ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܕ ܓܘܐ ܇ ܐܘ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܗܘܝܢ̈ ܥܠܝܗܘܢ
DionAr:MystWritings ܇ ܢ̇ܦ̇ܠܛ ܒܝܕ ܗܕܐ ܡܢ ܬܟܬܘܫܐ ܕܥܡ ܐܠܗܐ⬩⬩ . X ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܘ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܠܗܘܢ ܠܗܠܝܢ ܇ ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܐܝܬ ܠܓ̇X ܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܐܝܟ
DionAr:MystWritings . ܘܠܐ ܡ̇Xܚ ܠܡܐܡܪ ܇ ܕܠܘ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܦܐܝܢ̈ ܠܐܠܗܐ ܇ ܗܠܝܢ ²⁵ܬܪܝܨ̈ ܬܐ ܕܒܟܬܒܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܇ ܡܬܚ̣ܪܐ ܡܬܘܡ ܠܘܩܒܠ
DionAr:MystWritings . ܠܥܠ ܡܢ ܛܒܬܐ · ܠܥܠ ܡܢ ܐܠܗܘܬܐ· ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ . ܠܥܠ ܡܢ ܗܠܝܢ : ܒܝܕ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܢ ܟܬ̇ܒܐ ܐܠܗܝܐ̈ ܆ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܐܝܟ
DionAr:MystWritings ³⁰ܕܝܢ ܕܦܪܝܫܢ̈ ܝܚܝܕܐܝܬ ܆ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܫXܗ̣ ܗܠܝܢ ²⁹ܡܥܠܝܬܐ̈ ܇ ܡܫܬܡܗܐ ܒܗܝܢ ܥܠ̣ܬܐ ܕܟܠܝ ܛܒܢ̈ ܀