simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:ScholUrm ܕܐܡܪܢܢ . ܕܠܐ ܢܒܪܐ ܐܢܘ ܡܢܗܘ ܘܠܗܘܢ : ܕܠܐ X ܢܬܚܬܪܘܢ ܢ ܢ ܗܠܝܢ ܛܒ ܘܒܝܫ . ܨܒܐ ܗ̇ܘ ܚܟܝܡ ܒܟܠ ܡܪܢ ܐܠܗܐX ⁰ܕܡܛܠ ܟܠܗܝܢ
BarKoni:ScholUrm ܕܠܐ ܡܬܬܙܝܥܢ̈ . ܢܩܒܠܘܢ ܛܝܒܘܬܗ ܕܗ̇ܘ ܕܥܒܕ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ X X--XXܢܦܢܚܝܢ X--Xܒܝ̇Xܘ ܓܝܪ X--Xܕܝܢ X--X X X
BarKoni:ScholUrm ܩܠܝܠ ܡ̣ܢ ܣܓܝ ܒܪܫ ܓܢܣܢ ܐܬ̣ܒܕܩ : ܫܪܪܐ ܕܝܢ ܒܡܪܢ ܝܫܘܥX ܗܠܝܢ . ܘܗܐ ܡܩܪܒܐ ܒܐܝܕܗ ܣܓܕܬܐ ܠܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܐܡܝܢܐܝܬ .
BarKoni:ScholUrm ܐܚܪܢܐ̈ : ⁶ܡܛܠ ܕܒܓܘ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܚܒܝܫ ܗܘܝܐ ܕܟܠ ܡܕܡ : ܗܠܝܢ X ܡ̇ܢ ܕܐܚܘܕܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܟܠ ܡܕܡ ܪܢܐ ܕܠܐ ⁵ܐܠܨܐ ܕܢܫܬܥܐ ܥܠ
BarKoni:ScholUrm ܓܝܪX ܢܒܝܐ ܘܠܐX ܐܘܕܥ ܥܠ ⁹ܗܘܝܗܘܢ : ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ XX ܗܠܝܢ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܚܒܝܫ ܗܘܝܐ ܕܟܠ ܡܕܡ : ܘܠܒܪ ܡܢܗܘܢ ܡܕܡ ܠܝܬ .
BarKoni:ScholUrm XX ܡܠܐܟܐ̈ ܘܛܘܪܐ̈ ܘܪܡܬܐ̈ : ܘܡܝܐ̈ ܘܢܘܪܐ ܘܐܐܪ ܗܠܝܢ . ܗܠܝܢ ܓܝܪX ܢܒܝܐ ܘܠܐX ܐܘܕܥ ܥܠ ⁹ܗܘܝܗܘܢ : ܐܝܬܝܗܘܢ
BarKoni:ScholUrm ܕܥܒܕܐ Xܐܢܘܢ ܕܒܪܘܝܐX : ⁹ܘܝܕܝܥܐ ܕܒܪܝܐ̈ ܐܢܘܢ . ܗܠܝܢ X ܒܟܠܗܘܢ ܟܝܢܐ̈ ܆ ܘܐܐܪ ܗܘܝܘ ܬܘܪܣܝܐ ܕܟܠܗܘܢ ܓܫܝܡܐ̈ .
BarKoni:ScholUrm ܟܝܢܐ̈ X ܕܢܫܡܫܘܢ ܗܘܘ ܠܥܒܕܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ . ܗܠܝܢ : ⁹ܘܝܕܝܥܐ ܕܒܪܝܐ̈ ܐܢܘܢ . X⁰ܘܐܢ ܠܘ X ܥܒܕܐ ܗܘܘ
BarKoni:ScholUrm ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܢܣܬܟܠ ܠܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܥܠܡܐ ܗܠܝܢ . ܘܕܬܪܬܝܢ̈ ܡܛܠ ܢܘܦܩܐ ܘܝܘܠܦܢܐ ܘܕܘܪܫܐ ܆ ܘܡܢ X
BarKoni:ScholUrm ܕܚܝܠܐ ܘܛܥܡܐ ܘܓܫܬܐ ܕܐܪܥܐ ܩܢܝܢܢ . ܘܐܦ ܐܣܛܘܟܣܐ ܗܠܝܢ ܥܡܗ Xܐܦ ܚܫܘܟܐ XX . ܒܝܕ ܬܕܣܝܬܐ̈ ܕܟܠܝܘܡ ܡܩܒܠܝܢܢ .
BarKoni:ScholUrm Xܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢXX ܟܝܢܐ XX ܕܡܠܐܟܐ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ X⁶ܠܐ ܪܓܘܫܐ̈ ܐܝܟ Xܡܝܐ̈ ܘܢܘܪܐXX ܘܐܪܥܐ ܘܐܐܪ . ܘܐܦ
BarKoni:ScholUrm X⁹ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܡܪܢܢXX ܥܠܝܗܘܢ . ܐܦ X Xܘܐܝ X--XܐXܪ ܚܝܢ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ Xܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢXX ܟܝܢܐ XX ܕܡܠܐܟܐ̈ ܆
BarKoni:ScholUrm ⁶ܕܦܝܫܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܐܡܪܢ̈ : ܐܟܙܢܐ ܕܡܝܐ̈ ܕܝܡܐ ܐܡܬܝ ܗܠܝܢ ܕܙܕܩ : ܘܐܦܠܐ ܡܕܡ ܐܬܚܙܝ ܥܕܟܝܠ ܕܐܡܪ ܇ ܘܗܟܢܐ ܣܓܝܐܝܢ
BarKoni:ScholUrm ܕܡܬܐܡܪܢ̈ : ܐܟܙܢܐ ܕܡܝܐ̈ ܕܝܡܐ ܐܡܬܝ X ܕܚܕܐ 20ܛܘܦܬܐ ܗܠܝܢ ܐܬܚܙܝ ܥܕܟܝܠ ܕܐܡܪ ܇ ܘܗܟܢܐ ܣܓܝܐܝܢ ܗܠܝܢ ⁶ܕܦܝܫܢ̈ ܡܢ
BarKoni:ScholUrm ܕܫܘܦܪܐ Xܕܥܒܕܝܗܝܢ X ܒܟܝܢܗܝܢ X ⁵ܗ̣ܘ ܡܬܩܢ : ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܒܟܝܢܐ . ܘܐܦ X ܏ܠܐ ܡܫܚܠܦܝܢ ܗܘܝܢ ܡ̣ܢ ܕܒܘܪܝܬܐ̈
BarKoni:ScholUrm ܕܐܬܐܡܪ XX ܕܣܛܢܐ Xܠܘ ܟܝܢܐXX ܗ̣ܘ ܡܕܡ ܘܩܢܘܡܐ ܒܪܝܐ ܆ ܗܠܝܢ ܕܙܢܐ ܇ ܕܛܒܐ ܚܠܦ ܣܛܢܐ ܢܬܐܡܪ . ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܐܬܚܙܝܬ ܡ̣ܢ
BarKoni:ScholUrm ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܟܢܐ ܠܦܘܬ ܡܕܡ ܕܐܬܒܚܢ : ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐ ܗܠܝܢ ܘܒܒܢܝܢܫܐ̈ XX . ܨܒܝܢܐ ܗ̣ܘ ܥܒܕ ܘܠܐ ܗ̣ܘܐ ܐܠܗܐ . ⁰⁵
BarKoni:ScholUrm ܕܕܝܘܐXẌ ܘܫܐܪܐ̈ ܡܬܩܪܝܢ : ܫܐܕܐXẌ ܗܟܝܠ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܠܘܬXX ܐܪܥܐ ܣܚܦܗ : ܢܦܠܘ ܕܝܢ ܥܡܗ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܠܐ ܡܬܡܢܝܢ :
BarKoni:ScholUrm ܠܘܚܫܬܐ̈ ܘܢܚܫܐ̈ 0 ܘܚܪܫܘܬܐ : ܒܝܘܠܦܢܐ ܩܢܘ ܐܘ ܒܐܘܣܝܐ ܗܠܝܢ . ܘܐܢ ܗ̣ܘ ܕܡܢ ܪܡܙܐ ܘܨܒܝܢܐ ܕܝܠܗܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ
BarKoni:ScholUrm : ܘܐܝܟܢܐ ܬܘܒ ܕܡܗܝܡܢܝܢX ܕܠܒܪ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܘܣܛܪX ܡ̣ܢ ܟܠ ܗܠܝܢ ܡܬܬܘܕܝܐ Xܕܪܡ ܗ̣ܘX ܟܝܢܗܘܢ ܡ̣ܢ ܢܣܝܢܐ ܕܢܟܝܐ̈ ܕܕܐܝܟ