simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ܕܫܝܛܝ-ܢ ܘܠܐ ܕܪܘܝܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܢ̣ܬܠ ܒܙܒܢܐ ܠܟܠܢܫ ܗܠܝܢ ܢܨ ܠܐ ܐܕܢܗ ܕܐ̇ ܡܪ . ⁵ܠܝ ܕܝܢ ܣܘܥܪܢܐ ܡܕܡ ܡܬܚܙܐ ܠܘ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܗ̣ܝ ܣܢܝܩܘܬܐ ܪܒܬܐ ܘܥܪܝܨܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܗܘܢܐ ܕܡܫܝܚܐ ܗܠܝܢ ܕܗܐ ܗܫܐ ܬܬܝܬܝܝܢ̈ ܘܕܥܠܝܗܝܢ‹X ܕܒܥܬܐ̈
BarEbr:CandSanc ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܕܠܩܘܒܐX ܢ̇ܣܝܬ . ܕܐ . ܒܛܠ ܘܟܠܗܝܢ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܒܟܠ ܪܝܫܐ ܘܩܣܘܩܐ ⁸ܟܕ ܗܠܢ ܕܝܠܢ ܩ̇ܕܡܬ̇ ܣ̇ܡܬ̇ ܐܝܛܐ
BarEbr:CandSanc . X X X X ܕܡܬܒ̣̇ܝܢ ܢܫܬ̣̇ܘܕܥ ܐܢܝܢ . ܕܬܪܝẌ ܐܘܪܚܬܗ̈ ܗܠܝܢ ܀ ܣXܕ ܘܬܐ ܕ ܐXܒ̈ . ܗܘܫܥ . ܡ̣̇ܢܘ ܕܚ̣̇ܟܝܡ ܢܣܬ . ܟܠ
BarEbr:CandSanc ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐ ܠܡܫܬܘܕܥܘ ܕܬ̣ܩܢܐܝܬ ܡܕܩ ܗܘܐ ܗ̣ܘ ܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ⁵ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ⁶ܬܡܝܗܬܐ̈ ܕܙܒܢܐ ܗ̇ܘ . ܘܡܢ
BarEbr:CandSanc ܐ ܠܡܫܬܘܕܥܘ ܕܬ̣ܩܢܐܝܬ ܡܕܩ ܗܘܐ ܗ̣ܘ ⁷ܩܕܝܫܐ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ⁶ܬܡܝܗܬܐ̈ ܕܙܒܢܐ ܗ̇ܘ . ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ
BarEbr:CandSanc ܝܘܠܦܢܐ̈ ܡܕܪܫܝܢ ܗܘܘ ܬܡ̣ܝܗܐܝܬ ܡܠ̣̇ܦܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܕ ܗ̇ܘ ܡܚܕܐ ܢܬܡܢܐ ܘܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܡܫ̣̇ܘܕܥܢ̈ ܕܒܟܠܗܘܢ
BarEbr:CandSanc ¹ܩܕܝܫܐ̈ ܀ ܕ ܘܬܐ ܕ ܬܠܬ . ܩܕܝܫܐ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܢܘܣܐ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܡܕܪܫܝܢ ܗܘܘ ܬܡ̣ܝܗܐܝܬ ܡܠ̣̇ܦܢܐ̈
BarEbr:CandSanc ܝܕܝ̣ܥܐ ܡܗ̣ܝܪܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܕ ܘܬܐ ܕ ܐXܒ̈ . ܟܬܒ ܀ ܐẌ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܢ . ܕܡܫ̣̇ܢܩܝXܢ ܬܘܒ ܐܚܪܢܐ̈ . ܘܡܢ
BarEbr:CandSanc ܪܓܫܢܝܬܐ̈ ܟܠܗܝܢ ܘܠܐX ¹ܡܫܬܣܬܐ ܀ ¹¹̈ ܣܝܐ ܬܠܝܬܐ . ܗܠܝܢ . ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܛܠܢܝܬܐ̈ ܡܣܬܒܪܢ̈ ܡܕܪܟܢܘܬܐ̈
BarEbr:CandSanc ܝܬܝܗܝܢ ܗ̣ܘ . ܐܦܠܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܠܘ ܡܕܝܢ ܗܠܝܢ ܡܫܪܪ ܩܕܝܫܐ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣX ܟܕ ⁷ܐܡ̇ܪ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܠܘ ܡܕܝܢ ܟܠܡܕܡ ܐܘ̇ X ܘܗܝ ܐܘ̇ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܠܝܢ ܟܕ ⁷ܐܡ̇ܪ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܝܬܝܗܝܢ ܗ̣ܘ . ܐܦܠܐ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܕܐܠܨ ܐܝܬ ܡ̣̇ܕܪܟ ܠܗܝܢ ܗܘܢܐ . ܒܝܕ ܥ̇ܝܕܐ ܡܕܡ ܓܘܢܝܐ ܗܠܝܢ ܟ̇ܬܐ ܠܘܘܢܐ ܡܢ ܡܕܪܟܢܘܬܗ̈ ⁴ܡܪܐܢܝܬܐ̈ . ܡ̣̇ܨܝܐ ܕܟܠܗ
BarEbr:CandSanc ܝܗܝܢ ܕܘܟܝܐ ܕܗܘܢܐ . ܕܒܝܕ ⁵ܢܙܝܪܘܬܐ . ܘܬܟܝܒ̣ܘܬ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ⁴ܙ ܕܩ ܠܡܬܬ̣ܟܠܘ ܥܠ ܡܪ̣ܪܟܢܘܬܗ ܕܗܘܢܐ ܘܕܥܠܬܐ̈
BarEbr:CandSanc ܫ̣̇ܒܚ . ܟܕ ܠܐܘܩܝܢܘܢ ܘܛܝܬܐܘܣ ²ܠܝܡ ܘܪܛܝܒܘܬܐ . ܗܠܝܢ ܘܟܘܟܒܐ̈ ܡܬܪܒܝܐ . ܐܦ ¹ܓܝ̇ ܐܘܡܝܪܘܣ ܦܘܐܝܛܐ ܕܐܝܟ
BarEbr:CandSanc ܡ̇ܢ ܐܝܬ ܕܠܐ ܡܣܝܟܐ̈ ܕܡܝܝ̈ ܡܢܘܬܐ̈ ܐܡ̣ܪ ¹ܐܟܙܢܐ ܗܠܝܢ ܐܡ̣ܪܗ . ܘܡܢXܘܘܢ ܬܘܒ ܪܝܫܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܡ̣ܪܘ . ܘܡܢ
BarEbr:CandSanc ܒܪܝܐ̈ ܡܬܘܡܝܐ ܘܠܐ ܗܘܝܐ ܡ̣̇ܘܕܝܢ ܠܗ ܠܥܠܡܐ ܗܢܐ ܗܠܝܢ . ܡܐܢܝ ܕܢ ܬܪܝܢ̈ ܒܠܘܕ ܛܒܐ ܘܒ̣ܝܫܐ . ܘܡܛܠ ܕܟܠܗܘܢ-
BarEbr:CandSanc ܓܘܫܡܐ̈ ܐܢ ܡܬܘܡܝܝܢẌ ܗܘܘ . ܐܘ̇ ܫܠܝܐ̈ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܗܢܐ ܓܘܫܡܢܝܐ - ܘܫܡܐ̈ ⁵ܙ ܪ̣ܩ ܕܢܗ̣ܘܘܢ . ܒܕܓܘܢ ܗ̣ܢܘܢ
BarEbr:CandSanc ܙܒܢܐ ܐܘܟܝܬ ܫ̣ܘܝܬܐ ܕܙܘܥܗ ܕܓܘܫܡܐ ܚܘܕܪܢܝܐ ܩ̇ܪܝܐ ܗܠܝܢ ܥܠ ܐܚܪܬܐ . ܠܠܐ . ܣܘܦ . ܘܠܗܝܢ ܠܩܕܡܝܘܬܐ̈ ܘܐܚܪܝܘܬܐ̈
BarEbr:CandSanc ܐܪܒܥܐ ܐܬܬܟܝܢ . ܡܢ ܐܠܨܬܐ̈ ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܡܩ̣̇ܒܠܢܐ ܕ ܗܠܝܢ ܚܡܝܫܝܐ ܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗ ܐܝܟ ܐܪܝܣܛܘܛܠܝܣ . ܐܠܐ ܕ ܡܕܡ ܡܢ