simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܩܒ̣ܠ ܀ ܚܢܢ ܓܝܪ ܟܕ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܠܕܘܟܬܐ ܡܫܢܝܢܢ ܂ ܠܐ ·ܪ ܂ ܗܠܝܢ ܂ ܐܠܐ ܗܝ̇ ܕܡܬܕܒܪ ܗܘ̣ܐ ܐܠܗܐ ܡܚܘܝ- ܂ ܠܗ ܕܨXܝܢXܝܬ
BarṢal:ComGosp ܂ ܚܛܝܬܐ ܣܥ̣ܪܬ̇ ܂ ܕܢܬܥܫ ܢܓܝܪܐܝܬ ܂ ܘܢܐܟܘܠ ܠܐ ܣܒܥܐܝܬ ܗܠܝܢ ܡܬܐܣܝܐ ܟܦܢܘܬܐ ܂ ܘܒܥܡܠܐ ܡܬܟܢܫ ܐܘܟܠܐ ܂ ܘܬܪܬܝܗܝܢ̈
BarṢal:ComGosp ܟܕ ܫܡܥ̣ ܐܬܦܫܟ ܒܝܫܐ ܘܩ̣ܪܒ ܕܢܢ̣̇ܣܝܘܗܝ ܂ ܕܢܕܥ ܕܐܢ ܗܠܝܢ ܝ· ܕܐܒܐ ܕܗ̇ܢܘ ܒܪܝ ܂ ܘܪܘܚܐ ܕܢܚ̣ܬ ܥܠܘܗܝ ܂ ܠܟܠܗܝܢ ܂
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܥܠܗܝ̇ ܐܡ̣ܪ ܕܒܗ ܐܨܛܒ̇ܝܬ ܂ ܗ̇ ܂ ܗ̇ܢܘ ܠܡ ܒܪܝ ܕܒܗ ܗܠܝܢ ܂ ܒܕܒܚܐ ܕܝܢ ܕܒܪܗ ܘܒܡܥܡܘܕܬܐ ܕܝܠܗ ܂ ܐܫܬܡܠܝ̈
BarṢal:ComGosp ܓܝܪ ܐܝܟ ܂ ܒܟܝܢܗ X X ܂ ܘܕܬܝܒܘܬܐ X ܝܗܘܕ ܐ ܕܗܘ̣ܘ ܒܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܢܫܡܠܘܢ ܨܒܝ̇ܢܗ ܕܐܒܐ ܂ ܘܒܗܘܢ ܡܣܬܝܟ ܨܒܝܢܗ ܘܟܝܢܗ ܂
BarṢal:ComGosp ܡܟܪܙ ܗܘ̣ܐ ܠܟܢܫܐ̈ ܂ ܡܫܝܚܐ ܥܕܟܝܠ ܒܢܨܪܬ ܝ ܥܡ̇ܪ ܗܘ̣ܐ ܀ ܗܠܝܢ ܥܒ̇ܕ ܦܐܪܐ̈ ܛܒܐ̈ ܃ ܡܫܬܘܐ ܠܢܘܪܐ ܕܠܐ ܕܥ̇ܟܐ ܀ ܟܕ ܝܘܚܢܢ
BarṢal:ComGosp ܂ ܐܡ̣ܪ ܃ ܝ ܂ ܝ ܗܘ̣ ܡܥܡܕ ܠܟܘܢ ܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܘܒܢܘܪܐ ܀ ܗܠܝܢ ܂ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܐܕܪܟ ܀ ܘܟܕ ܨܒ̇ܐ ܕܢܚܘܐ ܕܒܫܪܪܐ ܐܡ̇ܪ
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܡܐ ܕܠܘܬ ܡܫܝܚܐ ܡܫܕܪ ܠܗܘܢ ܂ ܟܠ ܡܫܝܢܬܐ̈ ܡܣܒܪ ܃ ܗܠܝܢ ܂ ܐܝܟ ܗܝ ܕܡܬܦܣܩ ܂ ܘܢܪܓܐ ܘܢܘܪܐ ܂ ܘܡܣܡܒܪ̤ܫܐ ܂ ܘܕܐܝܟ
BarṢal:ComGosp ܟܐܦܐ̈ ܠܡܩܡܘ̣ ܒܢܝܐ̈ ܠܐܒܪܗܡ ܀ ܗ̇ ܂ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܗܠܝܢ ܕܒܣܪܐ ܂ ܐܢ ܠܐ ܢܗܘܐ ܡܨܒܬ ܐܢܫ ܒܡܝܬܪܘܬܐ ܨܒܝܢܝܬܐ ܀ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܠܐ ܡܪܓܫܢܝܬܐ̈ ܂ ܐܟܙܢܐ ܕܡܢ ܥܦܪܐ ܒ̣ܪܐ ܝ ܠܐܕܡ ܂ ܗܠܝܢ ܀ ܡܢ ܗܠܝܢ ܟܐܦܐ̈ ܠܡܩܡܘ̣ ܒܢܝܐ̈ ܠܐܒܪܗܡ ܀ ܗ̇ ܂ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܦܘܩܕܢܐ̈ ܂ ܒܨܝܪܐ ܝ ܢܬܩܪܐ ܒܡܠ̇ܟܘܬܐ ܂ ܡܐ ܕܫ̇ܡܥ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܠܕܝܢܐ ܐܚܪܝܐ ܘܒܘܚܪܢܐ ܂ 1 ܐܝܟ ܗܝ̇ ܕܡ̇ܢ ܕܫ̇ܪܐ ܚܕ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܂ ܛܛܪܪܟܐ ܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܂ ܗ̇ ܂ ܐܚܝܕ ܚܕܐ ܝ ܡܢ ܐܪܒܥ ܡܢܘܬܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܐܩܝܡܘ ܓܒܪܐ ܫܠܝܛܐ ܂ ܕܢܓܒܐ ܡܕܐܬܐ ܂ ܘܟܠܚܕ ܡܢ ܂ ܙ Xܝ ܂ X
BarṢal:ComGosp ܕܩܘܠܣܐ ܂ ܐܠܐ ܕܡܘܟܟܐ ܂ ܡܛܠ ܗܝ̇ ܕܢܨܪܝܐ ܂ ܐܝܟ ܂ ܗܠܝܢ ܟܬܒܐ ܟܬܝܒܢ̈ ܂ ܘܐܡ̇ܪܝܢܢ ܠܘܬܗܘܢ ܂ ܕܠܘ ܬܚܘ·ܬܐ ܐܢܝܢ̈
BarṢal:ComGosp ܕܢܡܘܣܐ ܐܙܠܘ ܠܢܨܪܬ ܀ ܡܬܝ ܒܬܪܟܢ ܡܘܕܥ ܕܐܬܘ̣ ܡܓܘܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܂ ̈ ܟܕ ܐܬܡܠܝܘ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܬܕܟܝܬܗܘܢ ܂ ܘܟܕ ܡܠܝܘ
BarṢal:ComGosp ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܢܝܐ̈ ܕܐܝܪܘܕ ܣ ܩܕܡܝܐ ܀ ܐܝܪܘܕܝܣ ܗܘ̇ ܗܠܝܢ ܐ ܠܐܝܪܘܕ·ܣ ܘܦܝܠܠܝܦܘܣ ܂ ܘܡܢ ܦܐܠܐܘܣ ܠܦܐܣܐܝܠ ܂
BarṢal:ComGosp ܕܐܬܩܛܠܘ ܒܒܝܬܠܚܡ ܂ ܥܠܗܝ̇ ܐܬܚܫܚ ܒܪܚܝܠ ܘܒܪܡܬܐ ܀ ܗܠܝܢ · ܐܡ̇ܪܝܢ ܂ ܡܛܠ ܕܚ̣ܙܐ ܢܒܝܐ ܕܣܓܝܐܝܢ̈ ܛܠܝܐ̈ ܕܪܡܬܐ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܀ ܚܢܢ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܐܝܟ ̈- ܗܠܝܢ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܩܠܐ ܐܫܬܡܥ ܒܪܡܬܐ ܂ ܒܪܡ ܠܐ ܫܪܪܝܢ ܦܘܫܩܐ̈
BarṢal:ComGosp ܘܐܢ ܗ̇ܢܘܢ ܂ ܡܠܬ ܐܘܢܓܠܝܣܛܐ ܩ̣̇ܝܡܐ ܕܐܡ̣ܪ ܃ ܐ ܟ ܙܒܢܐ ܗܠܝܢ ܂ ܐܬܝ̣ܠܕ ܦܪܘܩܢ ܂ ܘܒܐܘܪܝܐ ܘܒܥܙܪܘܪܐ̈ ܝ ܂ ܐܣܬܓܕ ܂ ܘܐܢ
BarṢal:ComGosp ܥܠܬܐ̈ ܐܬܒܥܝ̣ ܡܟܝܪܐ ܠܡܪܝܡ ܂ ܕܢܗܘܐ ܠܗ̇ ܥܕܪܐ ܀ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܒܠܗ̇ ܐܒܕܢܐ ܕܛܠܝܐ̈ ܕܡܢ ܦܪܥܘܢ ̈ ܡܬܚܢܩܝܢ ܗܘ̣ܘ ܀ ܘܡܛܠ
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܠܚܝܠܐ ܐܠܗ ܐ ܐܬܚܫܒ ܢܨܚܢܗܘܢ ܂ ܡܠܬܐ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܗܘ̣ܐ ܂ ܗܠܝܢ ܂ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܂ ܕܗܠܝܢ ܒܬܪ ܕܐܣܬܗܕܘ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܗܘ̣ܘ ܣܥܪܘ