simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:Treatises ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܘܒܥ̇ܒܕܐ̈ ܡܫܬܟܚ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܐܠܘ ܗܟܝܠ ܡܨܝܢ ܗܠܝܢ ܠܓܘܕܦܗܘܢ ܒܝܒܐ . ܟܘܠܗ ܕܝܢ ܫܪܪܐ ܕܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܒܡܠܐ̈
Ath:Treatises ܗܫܐ ܐܠܘ ܐܣܬܟܠܘ ܠܟܬܒܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ . ܠܘ ܠܥܒܘܕܐ ܕܟܠ ܗܠܝܢ . ܕܐܠܘ ܝܕܥܘ . ܠܘ ܠܡܪܗ̇ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܙܩܝܦܝܢ ܗܘܘ . ⁵ ܘܐܦ
Ath:Treatises ܗܟܝܠ ܡܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܣܡܢܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܗ̇ܘ ܕܩܐܡ ܡܢ ܒܝܬ X ܡܝܬܐ̈ ܕܡܘܬܐ ܕܗ̇ܘ ܕܡܩܝܡ ܠܗ . X
Ath:Treatises ܢܣܒܢ̈ ܫܪܝܐ . ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܕܠܝܠܐܝܬ ܢܬܝܕܥܢ̈ . ܗܠܝܢ . X ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܡܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܣܡܢܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ
Ath:Treatises ܕܫܪܟܐ ܕܠܝܠܐܝܬ ܢܬܝܕܥܢ̈ . ܡܬܬܚܝܒ ܠܢ ܗܟܝܠ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܣܡܢܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܗܠܝܢ ܢܣܒܢ̈ ܫܪܝܐ . ܘܐܦ
Ath:Treatises ܓܝܪ ܕܦܓܪܗ ܥܠܘܗܝ ܕܝܠܗ ܡܬܢܣܒܢ̈ . ܗܟܝܐ ܬܘܒ ܘܟܕ ܐ̇ܡܕ̇ ܗܠܝܢ Xܝܟܕ ܩܐܡ ܗܘܐ . ܗ̣ܘ ܒܪܐ ܡܬܐܡܪ ܕܩܐܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ .
Ath:Treatises ܐ̇ܡܪ ܗܘܐ . ܘܠܘܩܒܠ ܬܪܥܝܬܗ ܕܗ̇ܘ ܕܐܬܩܪܒ ܠܗ ܗܠܝܢ ܦܢܝ ܗܠܝܢ ܐܢ ܚܕ ܐܠܗܐ . ⁷ܟܕ ܚ̇ܫܒ ܗܘX ܢܦܫܗ ܥܡ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ܒܦܓܪ
Ath:Treatises ܦܢܝ ܗܘܐ . ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܒܪ ܐܢܫܐ ܒܠܚܘܕ ܣܒ̣ܪ ܥܠܘܗܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܠܝܢ ܒܦܓܪ ܗܠܝܢ ܐ̇ܡܪ ܗܘܐ . ܘܠܘܩܒܠ ܬܪܥܝܬܗ ܕܗ̇ܘ ܕܐܬܩܪܒ ܠܗ
Ath:Treatises ܟܠܗܝܢ ܢ̇ܛܪܬ ܐܢ̇ܝܢ ܡܢ ܛܠܝܘܬܝ . Xܢ ܡܢܐ ܚܣܝܪ ܠܝ . ܐ̇ܡܪ ܗܠܝܢ ܬܓܘܕ̇ ܘܠܐ ܬܩܛܘܠ . ܘܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ . ܝXX X 1ܐ̇ܡܕ ܗ̣ܘ .
Ath:Treatises ܡܝܐ̈ ܬܘܒ ܢܨܗܐ . ܟܘܠ X ܕܝܢ ܕܢܫܬܐ ܡܢ ܡܝܐ̈ ܕܐܢܐܐ̇ܬܠ ܠܗ ܗܠܝܢ ܡܝܐ̈ ܚܝܐ̈ . ³ܘܡܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ . ܕܟܘܠ ܕܢܫܬܐ ܡܢ
Ath:Treatises ܐܡ̣ܪ ܐܫܥܝܐXX ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܫܘܒܚܗ . ܗܢܐ ܗܘ ܕܝܢ ܕܒܪܐ ܘܡܠܠ ܗܠܝܢ ܘܢܣܬܟܠܘܢ ܒܠܒܗܘܢ . ܘܢܬܦܢܘܢ ܠܘܬܝ ܘܐ̇ܣܐܐܢܘܢ .
Ath:Treatises . ܐܝܠܝܢ ܕܗ̣ܘ Xܢܐܫܥܝܐ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܡܪܝܐ ܨܒ̣ܐܘܬ ܐܡ̣ܪ ܠܝ . ܗܠܝܢ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܝܬܘܗܢ ܗ̇ܘ ܕܒܝܕ ܐܫܥܝܐ ܡܠܠ
Ath:Treatises ܬܘܒ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܥ̇ܒܪ . . ܐܠܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܒܐ ܥ̇ܒܕXܝ ܗܠܝܢ ܐܬܒܪܝ . ܠܘ Xܢܟܕ ܐܒܐ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܒ̇ܪܐ . ܒܪܐ ܕܝܢ ܠܒܪ ܡܢ
Ath:Treatises ܕܝܢ ܘܐܦ ܡܛܠ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܡܬܐܡܪܢ̈ . ܕܫ̇ܩܠ ܐܢܬ ܪܘܚܗܘܢ ܗܠܝܢ ܐܦ ܡܛܘܠ ܒܪܐ ܐܡܝܪܐ . ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܗܘ̣ܐ ܟܠ ܡܕܡ . ⁵ܕܐܝܟ
Ath:Treatises ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܬܝܠܕܘ . ܘܟܘܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܡܫܝܚܐ ܥܡܕܘ . ܗܠܝܢ ܐܬܝܠܕܘX . ܟܠܗܘܢ ܗܟܝܠXܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܪܘܚܐ ܐܬܝܠܕܘ .
Ath:Treatises ܡܥܒܕ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܪܘܚܐ . ܟܕ ܡܦܠܛ ܠܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܗ̣ܘ ܨ̇ܒܐ ܗܠܝܢ ܩܕܝܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܡܥܒܕ ܟܠ ܒܟܠ ܐܢܫ . ܟܠܗܝܢ ܕܝܢ ܠܡ
Ath:Treatises ܘܡܛܠ ܒܪܐ ܘܡܛܘܠ ܪܘܚܐ ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܐ̇ܡܕ̇ ܐܠܐ ܣܚܝܬܘܢ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܐܒܐ . ܕܐܢ ܐܠܗܐ ܡܙ̇ܕܩ . ܡ̇ܢ ܗܘ ܡܚ̇ܝܒ . ² X ܕܐܝܟ
Ath:Treatises ܕܝܢ ܐܦ ܡܛܠ ܪܘܚܐ ܕܘܝܕ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܠܐܝܟܐ ܐ̇ܙܠ ܡܢ ܪܘܚܟ . ܗܠܝܢ ܗ̇ܘ ܕܣܠ̣ܩ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܫܡܝܐ̈ . ܕܢܡ̇ܠܐ ܟܠ . ⁷ ܕܐܝܟ
Ath:Treatises . ܗ̇ܝܡܢ ܕܐܢܐ ܒܐܒܝ ܘܐܒܝ ܒܝ . ܘܐܠܐ ܐܦܢ ܡܛܠ ܥ̇ܒܕܐ̈ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡ̇ܠܠܬ . ܐܒܝ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܒܝ ܐܝܬܘܗܝ . ܗ̣ܘ ܥ̇ܒܕ ܥ̇ܒܕܐ̈
Ath:Treatises ܕܡܫܥܒܕܝܢ . ܡܢ ܪܫܝܬܐ ܡܫܬܥܒܕ ܗܘܐ ܠܐܒܐ . ܘܠܐ ܡܣܟܐ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܠܐܒܐ . ܐܠܐ ܡܣܟܐ ܠܗܕܡܘܗܝ̈ . ܐܠܘ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܚܕ ܡܢ