simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:ExposPs ܟܬܒܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܡܝܪܝ̈ Xܝ 71ܒܪܘܚܐ ܝ̇ܠܦ ܐܢܫ . ܗܠܝܢ ܕܒܝܕܥܬܐ ܘܒܬܐܪܬܐ ܕܟܝܬܐ ܡܙܡܪܝܢ ܠܗ . ܡܛܠ ܕܟܕ ܡܢ
Ath:ExposPs . ܘܕܐܝܟܢܐ ܠܟܐܒܐ̈ ܕܡܚܘܬܐ̈ ܢܐܣܐ . ܘܠܒܥܪܝܪܝܘܬܐ X ܗܠܝܢ . ܠܡܣܠܝܢܘܬܐ ܕܥܡܐ ܘܠܩ̇ܪܝܬܐ ܕܥܡܡܐ̈ . ܡܢܗ ܝ̇ܠܦ ܥܠ
Ath:ExposPs ܕܪܫܝܥܐ̈ ܘܚܛܝܐ̈ ܘܡܚܒܠܐ̈ ܙܕܩܐܝܬ ܡܫܡܗ ܠܗܘܢ . ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܠܐ ܝܬ̣ܒ . ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܣ̇ܦܪܐ̈ ܘܦܪܝܫܐ̈ ܘܡܠܦܝ̈ ܢܡܘܣܐ .
Ath:ExposPs ܡܬܪܚܩ . ܘܒܢܡܘܣܗ ܕܡܪܝܐ ܗܘܓܝܐ ܐܡܝܢܐ ܥ̇ܒܪ . . ܝܕܝܥܐ ܗܠܝܢ ܒܕܘܒܪܐ . ܘܚ̇ܒܠܘ ܐܦ ܠܬܪܥܝܬܐ ܕܦܫܝܛܐ̈ . ܕܗ̇ܘ ܠܡ ܕܡܢ
Ath:ExposPs ܐܫܬܡܗܘ . ܘܐ̇ܡܪ ܕܠܡܢܐ ܐܫܬܥܠܝܘ ܥܡܡܐ̈ . ܘܐܡܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ . ܒܗܢܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܡܚܘܐ ܠܥܒ . . . ܕܐ ܕܡܛܠܬܗܘܢ ܒܕܐܝܟ
Ath:ExposPs ܬܓܡܐ̈ ܕܐܬܐܡܪܘ ܡܢ ܠܥܠ . ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܠܘ ܫܘܥܠܝܐ ܗܠܝܢ ܕܐܪܥܐ ܗܪܘܕܣ ܘܦܝܠܛܘܣ . ܘܪܝܫܢܐ̈ ܐܬܟܢܫܘ ܐܟܚܕܐ .
Ath:ExposPs ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܦܘܡܗܘܢ ܠܝܬ ܫܪܪܐ . ܐܠܐ ܘܠܒܗܘܢ ܣܪܝܩ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܬܕܒܕ̇ ܟܕ ܡܫܘܙܒ X ܠܗ̇ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܚܣܡܝܢ ܒܦܘܪܩܢܗ̇ .
Ath:ExposPs ܓܝܪܐܝܬܝܗܘܢ ܗܪܛܝܩܘ̈ ܘܡܡܠܠܝ̈ ܕܓܠܘܬܐ . ܘܒܕܓܘܢ ܗܠܝܢ ܣܪܝܩ ܡܢ ܛܒܬܐ̈ . ܩܒܪܐܦܬܝܚܐܓܓܪܬܐܕܝܠܗܘܢ . ܕܐܝܟ̈̈̈
Ath:ExposPs ܠܡ ܡܢ ܡܚܫܒܬܐ̈ Xܝ XX ܢܟܝܠܬܐ̈ ܕܝܠܗܘܢ |ܢܦܠܘܢ . ܥܡ ܗܠܝܢ ܡܛܘܠ ܗ̇ܝ ܕܡܡܪܡܪܝܢ ܠܗ ܒܣܓܝܐܘܬ ܪܘܫܥܐ̈ ܕܝܠܗܘܢ . ܕܟܕ
Ath:ExposPs ܕܠܝܬ ܒܗܝܢ ܥܘܕܪܢܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܡܘܕܥ ܗܠܝܢ ܢܫܬܕܪ ܠXX ܦܘܪܩܢܐ . ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܬܬܚܕ ܒܡܘܬܐ ܘܒܫܝܘܠ .
Ath:ExposPs ܡܘܕܥ . ܘܠܦܘܪܩܢܐ ܗ̇ܘ ܕܐܫܬܘܕܝ ܒܝܕ ܪܝܫܝ̈ ܐܒܗܬܐ̈ . ܗܠܝܢ ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ ܗ̇ܘ ܕܦܩ̣ܕܬ . ܠܕܢܚܗ ܐܠܗܝܐ ܕܦܪܘܩܐ ܒܝܕ
Ath:ExposPs ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܐ̇ܟܠ ܩܪܨܐ ܘܝܗܘܕܝܐ̈ ܓܘܢܐܝܬ ܕܝܢ ܡܬܕܩܪܝܢ ܗܠܝܢ ܬܫܒܘܚܬܗ ܥܠ ܐܪܥܐ . ܐܝܟ ܕܠܡܒܛܠܘ ܠܒܥܠܕ ܘܬܒܘܥܐ .
Ath:ExposPs ܕܝܢ ܒܗ̇ ܕܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܚܕܕܐ̈ . ܕܗܢܐ ܓܒܪܐ ܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܩܝܡ ܩܕ ܥܝܢܝܗܘܢ . ܐܝܟ̈ ܕܢܝܬܐ ܐܢܘܢ ܠܦܣܩ ܣܒܪܐ .
Ath:ExposPs ܕܝܢ ܕܒܬܪܟܢ ܠܡܫܝܚܐ ܕܚܫ ܡܛܠܬܢ ܠܚܡܢ̈ . ܐܝܟ ܕܢܣ̣ܒ ܗܠܝܢ ܪܒܐ ܘܫܦܝܪܐ . ܥ̇ܒܕܐ ܙܥܘܪܐ XX 73 ܕܒܪܘܝܘܬܟ ܚ̇ܙܐ ܐܢܐ .
Ath:ExposPs . ܝܠܝܕܘܬܐ ܕܒܒܣܪ ܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ . ܚܝܠܐ̈ ܫܒܝܚܐ̈ ܗܠܝܢ ܣܥܝܪܢ̈ ܠܡܪܝܐ ܡܘܕܥ . ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ
Ath:ExposPs ܡܫܒܚ ܢܒܝܐ ܡܙܡܘܪܐ ܗܢܐ . ܘܡܘܕܐ ܠܡܪܝܐ ܠܘܒܠܚܘܕܕܫ̣ܪܐ ܗܠܝܢ ܫܒܝܚܐ̈ ܕܬܕܡܪܬܐ̈ . ܡܘܬܗ ܘܩܝܡܬܗ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ . ܚܠܦ
Ath:ExposPs ܒܠܚܘܪ . . ܐܠܐ ܘܗ̇ܝ ܕܠܐܚܪܢܐ̈ ܢܓܕܘ ܠܕܚܠܬ ܫܐܕܐ̈ ܘܠܥܒ ܗܠܝܢ ܘܨܥܪܐ . ܘܠܪܓܠܝܗܘܢ̈ ܕܢܗܘܝܢ̈ ܩܠܝܠܢ̈ ܠܡܐ ܕܡܐ . ܘܠܘ
Ath:ExposPs ܪܘܚܢܝܐ̈ . ܗܕܐ ܗܝ ܓܝܪ ܕܥܠ ܛܒܬܝ̈ ܠܐ ܣܢܝܩ ܐܢܬ . ܗ̇ܘ ܗܠܝܢ . ܘܕܗܘ̣ܐ ܒܕܡܘܬܐ ܕܝܠܢ . ܟܕ ܐܥܒܪ ܠܕܒܚܐ̈ ܕܒܝܕ ܕܡܐ ܠܘܬ
Ath:ExposPs ܡܫܬܟܢܢ̈ . ܐܝܟ ܪܝܫܐ ܘܒܘܟܪܐ ܕܩܝܡܬܐ . ¹⁵ܘܕܥܬܪܢܢ ܗܠܝܢ ܘܥܠ ܗܕܐ ܐ̇ܡܕ̇ ܬܡܠܝܢܝ ܒܣܝܡܘܬܐ ܥܡ ܦܪܨܘܦܟ . ܠܢ ܓܝܪ ܒܗ
Ath:ExposPs ܕܕܙܥܘܪܐܐܝܬܝܗܘܢ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܪܕܝܢ ܒܗܝܢ̈ . ܒܕܓܘܢ ܫܐ̇ܠ ܗܠܝܢ ܝܨܝܦ ܐܢܐ ܕܡܛܠ ܡܠܐ̈ ܕܣܦܘܬܟܐܛܪܐܘܪܚܬܐ̈̈ ܩܫܝܬܐ̈ .