simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܘܡܛܠܠܢ̈ ܗܘܝ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܓܕܢܦܐ̈ ܐܦ
P:Josh [AB] ܐܠܗܢ ܠܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܗܠܝܢ . ܘܠܐܡܘܪܝܐ̈ ܕܥܡܪܝܢ
Cyr:ComLuke ܘܡܣܕܩܐ̈ ܃ ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܐܝܬ ܠܗ ܗܝܡܢܘܬܐ
PhiloxMab:Disc ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܇ ܘܚܠܦ
SynOr ܕܝܠܗܘܢ] ܆ ܠܟܬܝܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܠܐ ܢܫܬܠܛܘܢ ܕܒܒܬܝܗܘܢ̈
PhiloxMab:Disc ܚܙܝܐ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܕܡܢ ܗܪܟܐ
Pall:LausHist ܓܐ̇ܙ ܐܘ ¹³ܠܥܝܢܝܗ̇̈ ܗܠܝܢ ܕܒܡܫܝܚܐ ܡܩܬܢ̈ ܗܘܝ̈
Elia:epLeonḤar ܗܟܝܠ ܝܕܝܥܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܇ ܕܐܢܗ̣ܘ ܡ̇ܢ
SynOr ܡܪܗ ܡܢ ܩܕܡ ܗܠܝܢ ܕܦܝܣܐ : ܣܡܢܢ
PhiloxMab:Disc ܣܝܡ ܩܕܡ ܥܝܢܝܟ̈ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ̈ . ܡܐܟܘܠܬܗ
Cyr:ComLuke ܕܬܘܒ ܠܗܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܃ ܟܕ ܛܟܣܐ
Tim1:Epist 10ܐܢ ܕܝܢ 32ܠܘ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ : Xܗܡܝܢܘܬܐ
BarAphton:ActsSev ܙܒܢܐ : ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܝܗܒܢ̈ ܠܝ
SevAnt:LuqGramm ܢܗ̇ܠܟ ܂ ܟܕ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܡܬܦܠܓܢ̈ ܆
P:TweProph [AB] ܘܐܡܪ ܠܝ : ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܕܫܕܪ ܡܪܝܐ
SevAnt:CathHom ܘܐܦܠܐ ܗܝܕܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܒܝܬܝܬܐ̈ ܕܝܠܗ ܡܫ̇ܘܬܦ
P:Matt [AB] ܆ ܡܢܐ ܐܡܪܝܢ ܗܠܝܢ . ܐܡܪ ܠܗܘܢ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܥܫܘܩܐ̈ ܕܗܫܐ ܘܕܠܗܠܝܢ
AnṭTagr:FifBookRhet ܡܪܟܒܬܐ̈ : ܘܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܚܕ ܐ̇ܘ̇ ܣܓܝܐܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܩܦܝܙܐ : ܒܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܫܡܗܐ̣̈ ܠܦܘܠܚܢܐ ܕܚܫܐ̈