simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܢ ܕܠܡܡܠܠܘ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ : ܪܛܢܘ ܟܠܗ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܕܡܠܠܬ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ . ܒܝܘܡܐ ܕܥܘܠܟ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܡܥܒܕ ܐܝܟ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܒܝܘܡܐ ܕܝܘܡܢܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܢܥܒܕ ܐܝܟ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ . ܘܕܒܪܗ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܐܝܟܢܐ ܠܐܠܗܐ ܕܥܒܕ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܕܪܟܝܢ ܐܢܬܘܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܝܬܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܢܫܦܪ ܠܐܠܗܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܫܠܡܬ ܟܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ : ܩܡܬ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܝܬ ܒܗ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܢܫܐ̈ . ܠܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܢܘܢ ܥܒܕܘ ܠܢܦܫܗܘܢ ܗܠܝܢ . ܡܟܝܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܥܒܕܘ ܐܝܟ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ : ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܘܒܠܘ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܟܕ ܚܙܝܬ ܗܠܝܢ : ܥܪܩܬ ܡܢܗܘܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܡܪܬ ܐܝܟ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ . ܘܐܙܠܘ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܩܕܡ ܕܝܢ ܕܬܥܒܕܘܢ ܗܠܝܢ : ܠܐܚܝܘܕ ܥܡܘܢܝܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܐ ܕܥܒܕܬܝ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܗܠܝܢ . ܘܐܫܬܥܝܬ ܠܗ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܕܥܒܕܬܝ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܐܝܕܝܟܝ̈ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܡܢ ܒܬܪ ܝܘܡܬܐ̈ ܗܠܝܢ : ܗܦܟܘ ܐܢܫ