simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܪܛܢܘ ܟܠܗ ܥܡܐ ܕܩܝܡܝܢ . ܚܕܪ ܡܫܟܢܐ̈ . ܘܐܡܪܘ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܫܠܝ ܐܚܝܘܕ ܡܢ ܕܠܡܡܠܠܘ ܦܬܓܡܐ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܒܝܘܡܐ ܕܥܘܠܟ ܠܐ ܬܬܚܙܐ ܠܝ ܡܢ ܝܘܡܢܐ : ܥܕܡܐ ܕܐܥܒܕ ܗܠܝܢ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܚܝܘܕ ܐܓܝܪܐ ܕܥܡܘܢ : ܕܡܠܠܬ ܦܬܓܡܐ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܒܝܘܡܐ ܕܝܘܡܢܐ . ܘܗܘܬ ܒܟܬܐ ܪܒܬܐ ܒܓܘ ܟܢܘܫܬܐ . ܘܓܥܘ ܗܠܝܢ . ܕܗܘ ܡܬܬܒܥ ܡܢܢ ܐܝܟ ܚܛܗܝܢ̈ : ܠܡܥܒܕ ܐܝܟ ܦܬܓܡܐ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܕܒܪܗ ܠܥܡܐ ܐܢܫ ܠܡܫܟܢܗ : ܘܠܫܘܪܐ̈ ܘܠܡܓܕܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܚܡܫܐ ܝܘܡܝܢ̈ : ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܠܢ ܥܘܕܪܢܐ . ܢܥܒܕ ܐܝܟ ܦܬܓܡܐ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܟܠܗܝܢ ܡܕܪܟܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܐܘ ܬܪܥܝܬܗ ܬܕܥܘܢ : ܘܡܚܫܒܬܗ̈ ܗܠܝܢ ܕܪܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܠܐ ܡܕܪܟܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܘܐܝܟܢܐ ܠܐܠܗܐ ܕܥܒܕ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܟܠܗܝܢ ܢܫܦܪ ܠܐܠܗܐ . ܕܡܢܣܐ ܠܢ ܐܝܟ ܕܠܐܒܗܝܢ̈ . ܗܠܝܢ . ܘܩܘܕܫܐ ܘܗܝܟܠܐ ܘܡܕܒܚܐ : ܒܢ ܗܘ ܩܝܡܝܢ . ܘܝܬܝܪ ܡܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܩܡܬ ܡܢ ܕܪܡܝܐ ܗܘܬ . ܘܩܪܬ ܠܛܠܝܬܗ̇ : ܘܢܚܬܬ ܠܒܝܬܗ̇ : ܗܠܝܢ ܡܢ ܕܠܡܓܥܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܫܠܡܬ ܟܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܢܫܐ̈ . ܠܐ ܘܠܐ ܕܢܫܬܚܪ ܡܢܗܘܢ ܐܢܫ . ܕܠܐ ܟܕ ܢܫܬܚܪܘܢ : ܗܠܝܢ ܡܛܠܬܗ̇ . ܘܐܡܪܘ ܓܒܪ ܠܚܒܪܗ . ܡܢ ܢܒܣܐ ܒܥܡܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܐܝܟ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܡܟܝܠ ܐܡܪܝ ܠܝ . ܠܡܢܐ ܥܪܩܬܝ ܡܢܗܘܢ ܘܐܬܝܬܝ ܠܘܬܢ . ܗܠܝܢ : ܠܐ ܡܪܝܡ ܗܘܝܬ ܥܠܝܗܘܢ ܐܝܕܝ . ܐܠܐ ܗܢܘܢ ܥܒܕܘ ܠܢܦܫܗܘܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܘܒܠܘ ܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ ܠܘܬ ܣܒܐ̈ . ܘܢܗܘܐ ܟܕ ܗܠܝܢ ܐܦ ܠܐܘܪܫܠܡ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܥܡܘܪܐ̈ ܕܬܡܢ ܥܒܕܘ ܐܝܟ ܟܠܗܝܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܥܪܩܬ ܡܢܗܘܢ . ܘܫܕܪܢܝ ܐܠܗܐ ܠܡܥܒܕ ܥܡܟ ܨܒܘܬܐ . ܕܬܬܡܗ ܗܠܝܢ ܒܝܘܡܐ ܗܘ . ܘܬܘܒܕ ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܦ ܐܢܐ ܐܡܬܟ : ܟܕ ܚܙܝܬ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܐܙܠܘ ܡܢ ܬܡܢ ܟܠܗܘܢ . ܘܠܐ ܐܢܫ ܐܫܬܚܪ ܒܩܝܛܘܢܐ : ܪܒܐ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪܬ ܕܐܬܝܐ ܐܢܐ ܠܨܠܘܬܐ . ܐܦ ܠܒܘܓܐ ܐܡܪܬ ܐܝܟ ܡܠܐ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܠܐܚܝܘܕ ܥܡܘܢܝܐ ܩܪܘ . ܕܢܚܙܐ ܘܢܕܥ ܠܗܘ ܕܐܣܝ ܠܕܒܝܬ ܗܠܝܢ : ܬܫܛܚܘܢ ܬܪܡܘܢ ܐܢܘܢ ܒܐܘܪܚܬܐ̈ . ܩܕܡ ܕܝܢ ܕܬܥܒܕܘܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܐܫܬܥܝܬ ܠܗ ܟܠ ܕܥܒܕܬ : ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܢܦܩܬ ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܗܠܝܢ ܫܡܥܟܝ ܘܢܕܚܠܘܢ . ܡܟܝܠ ܚܘܐܝܢܝ ܟܠ ܡܐ ܕܥܒܕܬܝ ܒܝܘܡܬܐ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܟܠܗܝܢ ܒܐܝܕܝܟܝ̈ . ܘܥܒܕܬܝ ܛܒܬܐ ܥܡ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܨܛܒܝ ܗܠܝܢ : ܘܫܘܒܗܪܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܬܫܒܘܚܬܗ ܕܥܡܢ . ܕܥܒܕܬܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܗܦܟܘ ܐܢܫ ܠܡܫܟܢܗ . ܘܝܗܘܕܝܬ ܐܙܠܬ ܠܒܝܬ ܦܠܘ ܠܒܝܬ ܗܠܝܢ . ܘܝܗܘܕܝܬ ܩܘܝܬ ܥܡܗܘܢ ܬܡܢ ܒܐܘܪܫܠܡ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܝܘܡܬܐ̈