simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܫܬܝܢ̈ ܘܬܪܝܢ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܫܬܝܢ̈ ܘܬܫܥܐ̈
ChronMin ܐܚܪܢܐ ܂ ܘܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܚܕܐ ܚܕܐ ܫܢܬܐ
ChronMin ܪܚ̣ܝܠ ܂ ܥܠ ܗܠܝܢ ܟܬ̣ܒ ܟܬܒܐ ܒܗ̇ܘ
ChronMin ܠܢܡܘܣܐ ܂ 1ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܡ̇ܟܣ ܗܘܐ ܠܗ
ChronMin ܝܘܢܝܐ̈ ܐܫܟ̣ܚܢܢ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܗܠܝܢ ܚܕܐ ܚܕܐ ܀
ChronMin ܢܝܩܝܐ ܗܦ̣ܟ ܂ ܗܠܝܢ ܝ ܓܒܪܐ ܗ̇ܘ
ChronMin ܐܬܬܣܝܡ ܂ ܘܡ̣ܟܬܒ ܗܠܝܢ ܦܝܠܘܢ ܘܝܘܣܝܦܘܣ ܀
ChronMin ܐܬ̇ܒܛܠ ܂ ܘܡܟ̣ܬܒ ܗܠܝܢ ܝܘܣܝܦܘܣ ܟܕ ܫ̇ܠܡ
ChronMin ܗ̇ܘ ܐܓܝܒܛܝܐ ܕܩܕܡ ܗܠܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܂ ܫܢ̣ܝܬ
ChronMin ܕܡܝܢ̈ ܂ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܟܬ̇ܒ ܛ ܂
ChronMin ܂ ܝܗܘܕܐ ܂ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܡܢ ܓܙܘܪܬ
ChronMin ܝܗ̣ܒܘ ܬܒܥܬ̣ ܐ ܗܠܝܢ ܕܗܘܘ ܥ̣ܠܬܐ ܕܡܪܘܕܘܬ
ChronMin ܗ̇ܘ ܕܫܒܝܚ̣ܐܝܬ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܒܫܢܬ ܬܫܥ̈ ܕܪܕܘܦܝܐ
ChronMin ܥܣܪܝܢ̈ ܘܚܕܐ ܂ ܗܠܝܢ ܡܢܗܝܢ ܐܬܗ̣ܦܟ ܂
ChronMin ܘܡܫܚܐ ܂ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܝXܡܢܬܥ̈ ܣܪ ܐܠܦܝܢ̈
ChronMin ܠܐ ܒ̣ܛܠ ܥܘܓܠܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܢ ܕܡܦܩܢ̈ ܟܠܝܘܡ
ChronMin ܘܡܬ̇ܩܒܪܝܢ ܘܡ̇ܬܥܦܝܢ ܒܗܘܢ ܗܠܝܢ ܡܝܬܐ̈ ܂ ܘܡ̇ܬܠܘ
ChronMin 2ܘܡܝܬܝܢ̈ ܘܩܒܪܢ̈ ܥܡ ܗܠܝܢ ܫܠܕܐ̈ ܂ ܘܐܫ̇ܬܘܬܦܝܢ
ChronMin ܘܩܘܣ ܕܕܡ̇ܣܝܐ ܂ ܗܠܝܢ ܕܒܬ̇ܪ ܕܐܫܬ̣ܟܚܘ Xܡ
ChronMin ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ ܥܒ̇ܕܢܢ ܗܠܝܢ ܂ ܐܝܬ ܂