simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܕܗܢܘܢ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܥܠܐ ܐܪܟܝܐܘܢ ܝX ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܗܢܘܢ ܩܒܠܘ ܗܠܝܢ ܗܢܐ̣ ܂ ܘܠܦܘܩXܢܐ ܕܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ ܂ ܘܒܪܕܝܢ ܘܒܘܠܝܕX
ChronEdes ܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܕܢܥܒܕ ܂ ܐܠܐ ܥܪܩ ܘܥܠ ܐܝܬܒ ܒܝܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܂ ܗܠܝܢ ܂ ܐܘ ܕܐ ܢ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܢܦܩܗ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܠܚܕܐ ܡܢ
ChronEdes ܃ ܘܦܘܩܕܢܐ ܕܡ̇ܠܟܐ ܕܚܝܠ̣ ܂ ܐܬܥܨܝ̣ ܕܢܦܩܗ ܡܢ ܒܝܬ ܗܠܝܢ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܚܙܐ ܦܛܪܝܩ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܝ ܕܢܥܒܕ ܚܕܐ ܡܢ
ChronEdes ܬܪܝܢ ܓܒܪܐ̈ ܛܘܒܬܢܐ̣̈ ܂ ܠܫܢܐ ܕܢܫܬܥ̣ܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܂ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܂ ܗ̇ܘ ܕܠܫܚܩܐ̈ ܘܚܪܝܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ ܕܐܒ̇ܥ ܣܛܢܐ ܒܝܬ
ChronEdes ܚܙܘ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܂ ܥܡ ܢܬܢܝܐܝܠ ܐܦܝܣܩܘܦܗܘܢ ܃ ܠܐ ܣܝܒܪܘ ܗܠܝܢ ܂ ܢܚܬ ܪܕ ܚܕ ܥ̇ܠ ܥܕܬܐ̣̈ ܕܣܝܪܙܘܪ ܂ ܘܥܩ̣ܪ ܐܢܝܢ̈ ܂ ܘܟܕ
ChronEdes ܬܪܝܢ̈ ܡܓܕܠܐ̈ ܡܡܪܕܐ̈ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܂ ܘܠܐ ܢܚ ܘܫܠܝ ܥܕܡܐ ܗܠܝܢ ܗܪܬܐ̣ ܂ ܫܚܩܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܚܪܝܢܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܐܒ̇ܥ̣ ܂ ܒܝܢܬ
ChronEdes ܕܝܢ ܕܒܝܬ ܡܪܝ ܒܒܝ ܪܒܐ̣ ܂ ܠܐ ܝܝ ܫܒܩܝܢ ܐܫ ܕܠܥܘܡܪܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܂ ܘܠܐ ܢܚ ܘܫܠܝ ܥܕܡܐ ܠܫܘܡܠܝ ܐܓܘܢܗܘܢ ܂
ChronEdes ܐܡܪܢܢ ܒܦܣܝܩܬܐ̣̈ ܂ ܡܛܠ ܕܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܫܡܫܐ ܓܠܝܢ ܗܠܝܢ ܠܡܝܬܪܐ ܡܪܝ ܒܒܝ ܢܨܝܒܝܐ ܂ ܟܕ ܟܢܝܘ ܠܗ ܫܡܐ ܒܒܝ ܙܥܘܪܐ ܂
ChronMin ܂ ܡܢ ܫܒܛܐ ܕܪ]ܘܒXܝܠ ܂ ܘ ܂ ܝܘܣܝܦܘܣ ܂ ܂ ܂ ܚ]ܙܩܝܐܝܠ ܂ ܂ ܂ ܗܠܝܢ ܕܫܒܥܝܢ̈ ܂ ܫܡܗܐ̈ ܕ ܢ ܕܓܒܪܐ̈ ܕܦܫܩܘ ܂ ܝ ܠܟܬܒܐ̈ ܐ ܬ ܂ ܗܘܢ
ChronMin ]ܐܬܚܙܝܬ ܥܫ[ܘܩ[ܘܬ]ܐ ܕ[ܩܘ]ܛ[ܪܓ]ܐ̣̈ ܂ ܝ ܝ ܬܘܒ ܠܐ ܗܠܝܢ ܘܠܟܣܐ̈ ܟܦ̣ܐ̣ ܂ ܘܐܘܩܕ ܠܟܬܒܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܂ ܂ X ܂ X X ܒܟܠܗܝܢ
ChronMin ܀ ܐܘܒܐܐ ܂ ܩܪXܠܐ̈ ܂ ܣܝܩܝܠܝܐ ܂ ܩܘܦܪܘܣ ܂ ܩܘܐܘܣ ܂ ܪܘܕܘܣ ܗܠܝܢ ܣܦܪܕܝܣ ܂ ܕܒܗܝܢ ܐܬ̇ܝܬ̣ܒܘ ܝ ܝܘܢܝܐ̈ ܂ ܘܐܝܬܝܗܝܢ
ChronMin ܩܠܙܡܢܝܐ̈ ܒܝܠܛܘܢܝܐ̈ ܂ ܡܝܛܘܠܘܢܐ̈ ܂ ܝܝ ܦܘܩܐܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܂ ܘܐܝܟ ܕܡܢ ܝܘܢܝܐ̈ ܘܢܝܐ ܂ ܡܕܝܢܬ̈ ܐ ܫܬܬܥܣܪܐ ܂
ChronMin ܥܡܡܐ̈ ܥܕܡܐ ܠܛܪܘܦܙܘܢXܠܐ ܀ ܘܗܠܝܢ ܛܘܪܐ ܐܝܕ ܥܐ̈ ܕܗܘܘ ܗܠܝܢ ܂ ܘܣܘܣܛܦܠܘܣ ܂ ܘܐܘܣ ܂ ܘܥ̇ܝܒܝܢ ܂ ܘܦܣܣ ܢܗܪܐ ܂ ܘܡܬܚܝܢ
ChronMin ܒܢܘܗܝ̈ ܪ̈ ܥܩܘܒ ܬܪܥܣܪ̈ ܇ ܘܡܝ̣ܬ ܥܩܘܒ ܒܪ ܡܐܐ ܗܠܝܢ ܂ ܘܡܢ ܐܡܬܗ̇ 1ܕܠܝܐ ܃ ܗܢܘ ܕܝܢ̣ ܙܠܦܐ ܂ ܕܢ ܘܢܦܬܠܝ ܂
ChronMin ܂ - ܩܕܡܝܐ ܝܫܘܥ ܒܪ ܝܘܙܕܩ ܟܗܢܐ ܥܡ ܙܘܪܒܒܠ ܀ ܝ ܃ ܝܘܝܩܝܡ ܗܠܝܢ ܝܗܘܕܐ ܡܩܒܝ̣ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܪܝܫܐ̈ ܒܬܪ ܡܣܩXܐ ܕܐܝܬ ܂ ܗܘܢ
ChronMin ܛܠ̣ܐ ܘܩܫܝܫ ܡܢ · ܙ X ܂ · ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܣ̇ܬܒܪܝܢ ܗܠܝܢ ܕܢܗܘܐ ܢܒܝܐ ܂ ܘܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ ܠܡܐܡܪ̣ ܂ ܡܬܚ̣ܙܐ ܡܘܫܐ ܕܡܢ
ChronMin ܐܟ̣ܬܒܘ ܆ ܠܝܢܘܣ ܘܙܘܬܘܣ ܘܐ̇ܦܝܘܢ ܘܡܘܣܐܘܣ 3ܘܐܘܪܦܘܣ ܗܠܝܢ ܕܛܠ̣ܐ ܡܢ ܩܩܪܘܦܣ ܡܐܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܀ ܬܘܒ ܕܝܢ ܕܛܠܝܢ̈ ܡܢ
ChronMin ܕܚܘܪܒܗ̇ ܕܐ̇ܝܠܘܢ ܂ ܣ̇ܓܝ ܛܠ̣ܐ ܡܢܗ ܗܘܡ̇ܪܘܣ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܂ ܐܬܬܘܓܪܘ ܝ · ܠܐܠܡ̇ܛܘܣ ܂ ܐܦܠܘܢ ܘܗܪܩܠܝܣ ܂ ܡܢ ܒܬܪ
ChronMin ܕܝܢ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡ̇ܠܟܐ ܕܒܒܠ ܆ ܫ̣ܒܗ̇ ܘܟܒ̣ܫܗ̇ ܝ ܘܚܪܒܗ̇ ܗܠܝܢ ܀ ܘܒܬܪܗ ܗܪܘܕܣ XܘXܣܘܣܝܘܣ 3ܐܚܕܘܗ̇ ܘܢ̣ܛܪܘܗ̇ ܂ ܩܕܡ
ChronMin ܫܒܘܥܐ̈ ܫܒܥܝܢ̈ ܕܕ ܝܐܝܠ ܕܗܘܝܢ̈ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܬܨ ܂ ܂ ܗܠܝܢ ܕܟܬܒܐ ܕܥܙܪܐ ܡ̇ܘܕܥ ܀ ܘܐܢ ܐܢܫ ܨ̇ܒܐ ܕܢܡ̣ܢܐ ܡܢ ܗܪܟܐ