simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:Treatises ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܢܚܙܐ ܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܢ̈ . ܘܕܠܐ
JnEph:ActsEastSaints ܗܘܐ . ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܫ̣ܡܥܢ ܆ ܣ̣ܡܢܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܡܬܝ ܟܬ̣ܒ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܆ ܗܐ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem . ܐܦ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܬܠܬ ܐܢ ܐܢܫ
Chrys:ComJohn1 ܗܘܐ ܐܝܟ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܕܐܫܬܢܩ ܒܗܝܢ
Basil:SyrHex . ܘܡܕܡ ܕܒܓܘ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܪܝܫܝܢ̈ ܐܫܬܟܚ
SevAnt:CathHom ܕܐܠܗܐ ܀ 9ܟܕ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܦܝܠܘܣܘܦܝܣܐ
BarKoni:ScholUrm ܠܗX . ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܝܠܦ : ܠܛܛܘܣ
JacSer:mem6DaysDay2 ܕܢܒܝܘܬܗ ܘܢܚܙܐ ܬܡܢ ܗܠܝܢ ܬܗܪܐ̈ ܕܒܪܘܝܘܬܐ ܟܕ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܢܘܢ ܕܫ̇ܩܠܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܪ̣ܝܢ̣ ܙܘܙܐ̈
P:Phil-Phlm [AB] ܐܢܝܚܘ ܡܢܟܘܢ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܆ ܪܘܓܙܐ ܁
ThdrMops:ComGospJohn ܗܠܝܢ ܐܣܬܟܠܘ ܆ ܗܠܝܢ ܠܡ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ
P:Rom [AB] ܗܟܝܠ ܢܐܡܪ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܐܢ ܐܠܗܐ
ActsPaulQenṭ&JnEdes B; ‎ ‏ܕܒܝܪܚܐ ܗܠܝܢ ܐܫܬܐ‏‎ C* -
AbbaIs:Ascet ܢܦܫܐ ܒܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ⁴⁴ܕܡܢ ܠܒܪ ܇
Ps-Zach:EccHist ܨܒܝܢܢ ܕܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܢ ܢܛܥܝܟܘܢ ܂
JnEph:EccHist ܂ ܐ̣ܝܟܢܐ ܕܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡ̣ܥ ܕܘܟܣ ܝX
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܡܕܝܢܬܗܘܢ . ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܕܐܣܗܕܘ ܥܠ ܫܡܥܘܢ
SevAnt:CathHom ܗܘܐܠܗܐ ܠܡܩܡܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܟܐܦܐ̈ ܒܢܝܐ̈ ܠܐܒܪܗܡ
BarBahl:SyrLex ܘܪܚܝܩܘܬܐ ܕܡܢ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ . ܢܝܫܐ