simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memLuqJews ܫܒܬܐ ܢܝܚܬܐ X ⁵ܒܣ̣ܦܪܐ ܟܬܒܗ̇ . ܠܦܪܘܫܐ̈ X0ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܐܦ ܫܘܠܡܐ . ܚܪ ܗܘܐ ܡܘܫܐ ܒܗܠܝܢ ܥܡܠ̈ ܐ ܕܙ ܩܝܦܘܬܐ ܆ ܘܡܛܠ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܝܠܢ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐX ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܣܛܪ ܡܢ ܚܛܝܬܐ ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܥܒܕܗ ܩܕܡܝܬ ܕܢܗܘܐ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܕܬܢܢ ܇ ܘܢܣܒܘܠ ܟܠܗܝܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܫܪܟܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܘܟܕ ܡܘܕܝܢܢ ܕܐܦ ܒܗܠܝܢ ܘܒܗܠܝܢ ܫܡܗܐ̈ ܗܠܝܢ ܗ̇ܘܐ ܫܡܥܗ̇ ܕܡܠܬܐ . Xܘܡܕܝܢ ܐܦ XX ܗ̇ܝ ܕܡܫܝܚܐ ܝܫܘܥ ܆ ܟ
JnEph:ActsEastSaints ܣܒܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܓܢܣܗ̣ ܡܢ ܡܝܦܪܩܛ ܡܕܝܢܬܐ ܗܠܝܢ ܗXܘ· ܩܘܪܝܩܐ ܗܢܐ ܕܡܢ ܩܕܡ ܟܠ ܐܢܫ ܥܡܢ ܫܢܝܐ̈ ܥܡ̣ܠ : ܒܬܪ
BarEbr:CandSanc ܒܝܬ ܪܩܝܥܐ ܫܡܝܐ ܬܪܝܢܐ ܠܫܡܝܐX ܩܕܡܝܐ ܀ ⁷ Xܩܘܘܩܐ ܗܠܝܢ ܣܒܝܣܐ̈ ܘܪܗܝܒܐ̈ ܕܡܘܙܠܬܐ ܡܥܕܐ ܕܬܬܝܠܕܝ X ܘ ܡܝܐ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐܦ ܦܐܪܐ̈ ܕܥܡܠܝܗܘܢ̈ ܬܩܝܦܐ̈ ܩܛܦܘ ܙܕܩܐܝܬ ܠܦܘܬ ܗܠܝܢ : ܐܬܒܩܘ ܠܡ ܒܫܘܠܡܐ ܕܕܘܒܪܝܗܘܢ̈ ܘܡܪܘ ܒܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܇
SynWestSyr ܡܡܪܚ ܆ ܘܠܗܕܐ ܫܦܝܪܘܬ ܡܛܟܣܘܬܐ ܗܦ̇ܟ . ܬܚܡܬ ܣܘܢܢܕܘܣ ܗܠܝܢ ܠܗ ܐܢܫܝܢ̈ ܟܕ ܡܬܬܘܣܦ ܥܠܝܗܘܢ ܒܦܣܩܐ . ܐܝܢܐ ܕܝܢ ܕܥܠ
ActsGregPirang ܩܠܝܠܐܝܬ . ܪܚܝܝܐ X ⁸ XܐܘXܘܪܒܝܓܢ ܝ X⁸ ܒܙ ܣܦܝܙ . ܛܗܡܢ X ܗܠܝܢ |ܕܐܘܠܨ̈ ܢܐ ܕܡܣܒܠܝܢ ܗܘܘ XX21 ܠܗ . ܐܝܟ ܕܢܫܢܐ ܡܢ ܚܝ̇ܐ
SevAnt:CathHom ܒܠܚܘܕ ܢܬܥ̇ܒܕܢ̈ ܠܟܘܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܝܕܝܥܬܐ ܬܗܘܐ⁴ ܗܠܝܢ ܠܐ ܬܥܒ̣ܕܘܢ ܒܗܘܢ . ܒܪܡ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܢܬܥܒܕܢ̈ ܠܢܦܫܐ ܆
Cyr:ComLuke ܕܚܝ̣ܪܢ̈ ܝXܝܕ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܐܠܗܐ ܙܕܩ̇ ܕܢܣܬܥܪܢ̈ ܗܠܝܢ ܡܛܬܗ ܇ ܘܕܡܫܟܚ ܠܡܘܬܪܘ ܠܥܡܡܐ̈ ܕܬܚܝܬ ܐܝ̣ܕܐ ܂ ܐܘ ܓܝܪ
ActsStAnth ܕܡܘܬܐ̈ ܢܗܘܝܢ̈ ܠܢ ⁰ ܠܝܘ ܢܐ ܠܐ ܡܢ XܢܝܝܘܬܗX ܬܬ ܗܒ ܗܠܝܢ ܕܒܡܘܬ ܐܘ ܚܐ ܙܕܪܫ ܠܢX ܡܪܢ ܝܠܝܗܘܢ ܢܬܛܒ ܠܘܩܒXܗܘܢ .
SevAnt:CathHom ܐܝܬܝܗܘܢ ܪܐܙܐ̈ ܕܥܐܕܐ ܗܢܐ ܕܩ̇ܪܝܒ ܠܢ ܇ ܗ̇ܢܘܢ ܝܝ XXXX ܗܠܝܢ ܐܬܐ̣ ܡܪܬ̇ ܆ ܘܠܘ . Xܢ ܟܕ ܗ̣ܝ ܒܝܕ ܚܬܬܝܬܘܬܐ ܡܩ̣ܝܡܐ ܀ X
SevAnt:LuqJul ܐܡ̇ܪ . - . ¹⁹ܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܡܬܩܛܥܐ ܠܢ . ܐܦܢ ܓܝܪ ܒܪ ܐܢܫܢ ܗܠܝܢ ¹⁸ܕܟܕ ܠܗ ܠܗܢܐ ܦܬܓܡܐ ܡܦܫܩ ܗ̣ܘܐ X . Xܩ ܒܬܘܪܓܡܐ ܕܬܫܥܐ
SevAnt:LuqJul ܕܡܨܝܐܝܢ ܠܕܟܝܘܬܐ ܕܚܝܝܢ̈ : ܐܘܣ̣ܦܬ ܐܢܬ : ܗ̇ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܝܬܐ̈ ܐܡ̣ܪ : ܠܗܠܝܢ ܕܝܢ ܚܫܐ̈ ܕܡܢ ܒܝܫܘܬܐ : ܟܠܗܘܢ
SevAnt:CathHom ܐܝܟ ܕܐ . ܡܪܬ : ܟܕ ܒܒ̣ܝܫܘܬܐ-- X X X ܠܫܦܝܪܘܬ ܛܘܗܡܐ ܗܠܝܢ ܠܩܛܝܪܐ ܇ ܠܒܝܬܝܘܬܐ X ܟܝܢܝܬܐ . ܐܠܐ ܚܢܢ̇ ܠܨ̈ ܨ ܐ ܕܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܡܥ̇ܗܕܝܢ ܗܘܘ ܒܗܘܢ ܬܫܡܫܬܐ̈ ܢܡܘܣܝܬܐ̈ : ܐܢ ܗܠܝܢ . [X]ܐܢ ܓܝܪ ܐܝܟ ܨܘܡܐ̈ ܕܨܝܡܝܢ ܗܘܘ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܇
Ps-Dion:ChronZuq ܐܡ̣ܪ ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܥܒܕܐ ܫܩܠܘ ܫܘܠܡܐ ܡܠܘܗܝ̈ ܂ ܕܡ̇ܢ ܕܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܘܠܒܝܫܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܗ ܥܬܝܕܢ̈ ܕܢܐܝܬܝܢ̈ 2ܥܠ ܒܢܝܢܫܐ̣̈
AbbaIs:Ascet ܕܚ̇ܙܝܬ ܘܫܡ̇ܥܬ ܡܢ ¹ܣܒܐ̣̈ ܗ̇ܢܝܢ ²ܡܫܬܥܐ ܐܢܐ ܠܟܘܢ̣ ܗܠܝܢ ܟܕ ܕܝܠܗ : ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܫܡ̣ܥ ܘܚ̣ܙܐ ܨܝܕ ܣܒܐ̈ . ܩX ܐܚܝ̣̈
SevAnt:LuqGramm ܣܘܟܠܐ̈ ܘܫܡܗܐ̈ ܕܡܣܟܢܘܬ ܐ ܕܨܐܕܝܢ ܇ ܡܡܪܚܝܢܢ ܗܠܝܢ ܥܡ ܡܚܝܠܘܬ ܐ ܕܝܠܗ ܒܗܠܝܢ ܕܠܥܠ ܡܢ ܚܝܠܐ ܇ ܝ-X ܐܠܨܐܝܬ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܡܬܢܣ̇ܒܢ . ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܬܬܗܝܡܢ ܆ ܡܫܬܟܚ ܠܗ ܐܠܗܐ ܡܫܡܫܢܐ ܗܠܝܢ ܠܗ ܡܛܠ ܣܘܪܩܗ ܀ XX 1ܘܠܘ ܥܠ ܚܪܢܐ ܒܪܢܫܐ ܠܒܪ ܡܢܗ ܗܢܝܢ