simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ZachSch:ActsSev ܡܢ ܩܕܡ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܐܚܖܢܝܬܐ̈ ܕܘܒܪܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ
ZachSch:ActsSev ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܟܕ ܠܗܢܐ ܨܒܐ
ZachSch:ActsSev ܕܝܢ ܘܡܢ ܩܕܡ ܗܠܝܢ ܗܢܘܢ ܕܡܢ ܕܝܪܐ
ZachSch:ActsSev ܗܘܘ ܒܥܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܕܡܛܠܬܗܘܢ ܗܠܝܢ
ZachSch:ActsSev ܗܠܝܢ . ܕܡܛܠܬܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܒܗܘ ܐܬܪܐ ܕܠܫܘܒܚܐ
ZachSch:ActsSev ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܗܠܝܢ . ܡܛܠ ܗܝ
ZachSch:ActsSev ܟܕ ܗܟܝܠ ܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܦܣܩܐ̈ ܚܕܬܐ̈ ܕܒܢܝܐ̈
ZachSch:ActsSev ܚܕܬܐ̈ ܕܒܢܝܐ̈ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܗܠܝܢ ܕܠܘܩܒܠ ܟܬܝܒܬܐ ܐܢܛܝܩܘܢ
ZachSch:ActsSev ܝܕܝܥܐ ܦܠܘܝܢܘܣ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܣܥܪ ܘܒܘܠܒܠܐ ܠܟܠܗܘܢ
ZachSch:ActsSev ܠܚܕܬܘܬ ܦܣܩܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܘܖܕܘܦܝܐ̈ ܨܒܐ ܕܢܟܠܐ
ZachSch:ActsSev ܡܕܝܢܬܗܘܢ̈ ܫܒܩܘ ܗܝܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܒܗܝܢ
ZachSch:ActsSev ܕܐܠܗܐ ܘܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܚܕܝܘܬܐ .
ZachSch:ActsSev ܗܟܢܐ ܡܢ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܕܚܕܝܘܬܐ ܐܬܥܟܪ ܗܘ
ZachSch:ActsSev ܐܫܬܥܝܬ ܐܘ ܪܚܡܐ ܗܠܝܢ ܕܥܕܡܐ ܠܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ
ZachSch:ActsSev ܠܡܕܝܢܬܐ ܕܩܒܠܬܗ ܘܠܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢܗ ܐܬܕܒܪܘ ܘܒܡܠܦܢܘܬܐ
ZachSch:ActsSev ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ ܗܠܝܢ ܕܩܕܡ ܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐ .
memSoul&Body ܥܠ ܟܐܒܐ̈ ܐܡܪܬ ܗܠܝܢ ܐܘ ܚܒܝܒܝ̈ ܕܠܐ
memSoul&Body ܠܝܘܡܢ ܠܐ ܣܠܩܝ̈ ܗܠܝܢ ܥܠ ܪܥܝܢܢ .
memSoul&Body ܟܡܐ ܟܪܝܢ ܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܣܒܪܐ ܗܘܝܬ ܠܝ
sugAbel&Cain ܩܐܝܢ ܦܘܫ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܡܠܠܬ ܠܘ ܒܣܘܕܐ