simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugSoul&Body ܛܘܚܐ̈ ܦܓܪܐ ܚܟܡܬܟܝ ܐܚܝܢܬ ܪܘܚܐ ܛܡܪܬ ܠܝ ܗܠܝܢ ܦܚܐ̈ . ܗܠܝܢ ܪܥܝܢܐ̈ ܦܚܝܚܐ̈ . ܘܠܝ ܣܗܕܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܫܒܝܚܐ̈ ܕܪܡܝܢ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ̣ |ܢܦܫܗ ܕܝܢ ܡܘܒܕ X . XX8 X ܒܪܢܫܐ ܚܕܬܐ ܗܠܝܢ ܚܕܬܐ ܇ ܘܗ̇ܘ ܕܒ̇ܥܐ ܢܝܚܐ ܕܢܦܫܗ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܙܥܘܪܐ ܣ̇ܥܪ
SevAnt:LuqJul ܕܗܫܐ ܐܬܬܣܝܡ : ܕܠܘ ܦܢܛܣܝܐ ܢܚܘܝܘܗܝ ܠܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܗܠܝܢ ܐܦ ܡܫܥܒܪ . . ܡܢ ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ ܒܚܝܪܐ ܩܘܪܝܠܘܣ : ܒܡܠܐ̈
SevAnt:CathHom ܕ̣Xܘ ܝ̇ܕܥ ܇ ܟܕ ܡܛܠ ܛܒܘܬܗ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܥ̇ܒܪܐ ܠܟܠ ܗܠܝܢ ܥ̣ܒܕ ܆ ܐܡܬܝ ܕܕܘܠܝܐ ܕܢܗ̇ ܠܗܕܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܒܡܠܐ̈
BarṢal:ComGosp ܂ ܡܢ ܚܕ ܡܢܝܐ ܠܥܣܪܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܕܐܣܩܗ ܀ ܒܡܬܝ ܗܘ̇ ܕܚܡܫ̈ ܗܠܝܢ ܕܢܛܝܪ ܠܗܘ ܠܚܪܬܐ ܂ ܙ̇ܕܩ ܕܢܬܒ̇ܝܢ ܂ ܕܗܪܟܐ ܟܕ ܠܟܠܚܕ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܟܕ ܘܠܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ Xܝ ܕܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܗܟܢܐ ܡܣܬ̇ܟܠܝܢ ܗܠܝܢ ܆ ܐܠܗܐܝܬ ܕܝܢ ܡ̇ܦܬܚ ܗܘܐ ܩܒܪܐ̈ ܆ ܘܡܩ̣ܝܡ ܡܝܬܐ̈ ܂ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܕܡܩܕܡܢ̈ ܐܡܝܪܢ̈ . ܢܦܠ ܚܒܟܐ ܒܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܗܠܝܢ ܣܒܪܗܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܣܒܪܝܢ . ܘܢܗܘܐ ܕܝܢ ܡܐ ܕܗܘܝ̈ ܆
ComGenExod ܕܬܠܝܢ ܛܠܝܐ̈ ܕܛܝܝܐ̈ . ܕܩܪܝܢ ܠܗ ܦܪܣܝܐ̈ ܡܫܟ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܘܝܗ̣ܒ ܠܗܓܕ̇ X ܪܩܒܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܕܝܗ̣ܒ ܬܢܢ ܠܗܓܕ̇ ܐܝܟ
BarBahl:SyrLex ܕܐܦ ܦܬܚܐ̈ ܩ̇ܪܝܢ ܠܗܘܢ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܦ̇ܬܚܝܢ ܠܢܘܠܐ ܦܘܬܚܐ̈ ܗܠܝܢ وهو ايضاً خشبتان وراء النول يُعلّق عليها النير
SevAnt:LuqGramm ܐܢܝܢ̈ ܓܝܪ ܢܘܟܬܬܐ̈ ܝX ܕܟܠܒܐ̈ ܡܠܝܠܐ̈ ܡܬܝܕܥܢܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕܥܕܬܐ ܂ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܝܘܠܝܣ ܟܕ ܡܬܬܝܬܝܢ̈ ܃ ܕܐܝܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܕܩܕܡ ܫܢܝܘ̣ ܂ ܟܠ ܟܐܦ ܡܙܝܥܝܢ ܗܘܘ ܂ ܘܟܕ ܟܠܢܫ ܫܢ̣ܝ ܗܠܝܢ ܕܩܠܢܝܩܘܣ ܂ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡܘܨܠܝܐ̈ ܘܡܥܪܒܝܐ̈ ܂ ܂
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܥܠܗܝ̇ ܐܡ̣ܪ ܕܒܗ ܐܨܛܒ̇ܝܬ ܂ ܗ̇ ܂ ܗ̇ܢܘ ܠܡ ܒܪܝ ܕܒܗ ܗܠܝܢ ܂ ܒܕܒܚܐ ܕܝܢ ܕܒܪܗ ܘܒܡܥܡܘܕܬܐ ܕܝܠܗ ܂ ܐܫܬܡܠܝ̈
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܗܟܝܠ ܢܬܪܥܐ ܒܙܒܢܐ ܕܒܥܘܬܢ . ܘܢܬܛܦܝܣ ܠܗ̇ܘ ܕܐܡܪ ܆ ܗܠܝܢ ܩܘܪܒܢܐ ܠܐܠܗܐ ܡ̣ܝܢ ܚܛܘܦܝܐ ܕܡܣܟܢܐ̈ ܘܕܒܝܫܐ̈ .
SevAnt:LuqGramm ܕܐܫܬܡܗ ܂ ܟܕ ܐܬ̇ܐ ܠܢ ܕܝܢ ܠܡܨܥܬܐ ܐܪܙܐ ܗ̇ܘ ܕܒܡܫܝܚܐ ܃ ܗܠܝܢ ܕܐܝܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܇ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܢ̈ ܒܡܕܡ ܕܕܡܝܢ̈ ܠܚܕܕܐ̈
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܐܦܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܆ ܐܠܐ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܠܘܬ ܚܕ ܗܠܝܢ ܢܐܬܘܢ ܒܫܡܐ ܕܝܠܝ ܘܢܐܡܪܘܢ ܕܐܢܐܐܢܐ ܡܫܝܚܐ :
Chron1234 ܡܪܝܪܐ̈ 0ܘܐܠܨܘܬܐ̈ ܕܐܘܪܗ̈ ܐ̇ ܘܫܡ̣ܥܢܢ ܕܐܦ ܫܪܝܘ ܗܠܝܢ ܕܢܬܓܪܘܢ ܒܥܕܬܐ̈ ܕܒܚܪܢ ܂ ܚܢܢ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡ̣ܥܢܢ ܠܛܐܒܐ̈
PersMartKgYaz1 ܢܣܬܓܕ ܘܢܬܝܩܪ ܡܢܢ ܒܪܘܝܗܝܢ‏ 15 ܘܐܘܣܦ ܡܠܟܐ ܘܫܐܠ ܗܠܝܢ ܒܖܝܢ̈ ܕܚܢܢ ܢܬܝܩܪ ܡܢ ܒܖܝܬܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܐܬܩܢ ܘܚܠܦ
Chrys:ComJohn1 ܕܫܡ̇ܥܝܢ . ¹ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܒܟܠܕܘܟ ܡܥܕ ܗܘ ܠܡܥܒܪ . . ܗܠܝܢ . ܣܐܡ ܐܦ ܗܝ̇ ܕܝܨ ܦܐ ܘܡܚܫܐ . ܕܢܚܘܐ ܕܐܦܢ ܠܐ ܢܬܛܦܝܣܘܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܬܐܡܪ ܡܢ ܛܘܒܢܐ ܫܡܥܘܢ ܥܢܐ ܪܝܫܐ ܕܫܠܝܛܢܐ̈ ܕܬܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܕܗܠܝܢ ܒܝܕ ܡܠܦܢܝܢ̈ ܦܩܕ ܠܢ‏ ‏ 6 ܟܕ ܗܟܝܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܥܡ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܡ̣ܪ ܡܘܫܐ ܠܘܬ ܠܘܩܝܣ̣ ܂ ܐܬܕܒܪ ܗܠܝܢ ܝ ܡܬܚܙܝܢ̈ ܆ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܐܕܢܐ̈ ܡܫܬܡܥܢ̈ ܀ ܘܟܕ