simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
MiaphysiteDocs ܕܝܢ ܠܘ ܩܪܝܬܐ̈ ܫܚܝܡܬܐ̈ ܕܦܣܩܢ̈ ܠܫܘܠܛܢܐ̈ ܘܠܢܝܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܝ̇ܕܥܝܢ ܚܢܢ ܠܐܒܐ ܘܠܒܪܐ ܘܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܂
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܗܟܝܠ ܢܬܪܥܐ ܒܙܒܢܐ ܕܒܥܘܬܢ . ܘܢܬܛܦܝܣ ܠܗ̇ܘ ܕܐܡܪ ܆ ܗܠܝܢ ܩܘܪܒܢܐ ܠܐܠܗܐ ܡ̣ܝܢ ܚܛܘܦܝܐ ܕܡܣܟܢܐ̈ ܘܕܒܝܫܐ̈ .
JnRufus:Pleroph . ܚܙܐ ܒܝܠܝܐ ܠܪܝܫ ܐܒܗܬܐ̈ ܝܥܩܘܒ ܓܒܪܐ ܡܠܐ ܚܘܪܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܥܡܝ . ܘܨܦ ܐܢܬ ܕܕܘܟܬܐ ܗܕܐ . ܘܒܕ ܐܨܛܠܝ ܗܘܢܗ ܠܘܬ
BarḤadbš:Acts ܙܟ̣ܐ ܚܘܒܐ ܘܪܚܡܬܐ ܕܕܘܒܪܝܗܘܢ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܆ ܘܙܢܐ ܗܠܝܢ ܠܪܥܝܢܐ ܘܡܦ̣ܕܝܢ ܡܦܩ̣ܝܢ ܠܗ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܆ ܐܠܐ ܠܟܠܗܘܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡܡܪܚ ܐܢܐ ܝ ܘܐܢ ܐܡܪ ܐܢܫ ܕܐܝܟܢ ܡܫܝܢܐܝܬ ܡܠܠ ܡܫܝܚܐ ܥܡܗ ܗܠܝܢ ܃ ܡܢ ܐܢܬ ܡܪܝ ܂ ܗ̈ ܃ ܨܒ̇ܐ ܐܢܐ ܕܐܕܥ ܕܡܢܘ ܗܢܐ ܕܠܩܘܒܠܗ
SevAnt:CathHom ܕ̣Xܘ ܝ̇ܕܥ ܇ ܟܕ ܡܛܠ ܛܒܘܬܗ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܥ̇ܒܪܐ ܠܟܠ ܗܠܝܢ ܥ̣ܒܕ ܆ ܐܡܬܝ ܕܕܘܠܝܐ ܕܢܗ̇ ܠܗܕܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܒܡܠܐ̈
SevAnt:Epist ܕܡܣ̣ܬܒܪܝܢ ܕܡܛܡܐܝܢ ܆ ܒܣܓܝܐܘܬܐ ܕܕܕܝܐ̈ ܛܝ̇ܦܝܢ . ܗܠܝܢ ܥܡܐ ܚܕܐ ܬܘܕܝܬܐ ܡܘܕܝܢ̈ ܕܠܐ ܙܐܦ̣ܐ ܆ ܘܝ̣ܝܢ ²ܫܡܗܐ̈
HistChurchEast ܒܪܝܬܐ̈ ¹ܕܠܝ ܡ-ܫܠܡܢ ²ܠܟ ܐܬܠ . ܘܐܢ ܡܫܠܡܘ ܡܫܠܡܢ ܠܟ ܆ ܗܠܝܢ ܡܢܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܕܣܛܢܐ ܐܣܬܟܠ ܆ ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܥܠ ܡܕܡ . ܟܠܗܝܢ ܠܡ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܝܢ ܗܟܢ ܂ ܡܛܠ ܕܒܗܘܠܠܐ̈ ܘܡܪܡܝܬܐ̈ ܐܬܛܟܣ ܂ ܐܡ̇ܪܢܐ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܙܪܥܗ ܡܫܝܚܐ 3ܬܬܚܘܐ ܂ ܘܟܠܗܝܢ ܫܒܝܚܬܗ̈ ܢܬܬܢܝܢ̈ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܚܐܪܘܬܐ ܡܫܬܒܩܝܢ ܂ ܒܐܬܪܐ ܡܨܥܝܐ ܆ ܕܠܐ ܒܢܓܕܐ̈ ܗܠܝܢ ܠܗܘܢ ܡܢ ܡܠܟܐ ܘܟܕܘ ܃ ܒܗܝ̇ ܕܒܠܐ ܠܚܕܐ ܡܢ ܦܢܝܬܐ̈ ܨ̣ܠܘ ܆
SevAnt:Epist ܓܝܪ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܡܪܝܐ ܡܩ̣ܝܡ ܝܕܝܥܐ ܓܝܪ ܐܟܙܢܐ ܕܡ̣ܫܟܢܐ ܗܠܝܢ ܠܟܠܢ . X ܕܩ̇ܐܡ ܗܠܝܢ ܕܝܠܦ̣ܐ̈ ܩܝܡܢ ܠܗ ܘܫܪܟܢ .
SevAnt:Epist ܇ ܘܐܢ ܥܡܗܘܢ ܟܕ ܘܟܝܠ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܐܡ̣ܪ ܠܐ ܝܕܝܥܐܝܬ : ܗܠܝܢ ܠܡܕܝܢܬܐ ܩܕܝܫܬܐ . ܘܐܬܚܙܝܘ ܠܣܓܝܐܐ̈ . ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܘܘ
SevAnt:Epist ܪܓܠܝܢ ܘܝܕܝܥܢ ܆ ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܒܟܠ ܙܒܢ ܦܛܪܘܣ ܗܠܝܢ : ܕܡܢܗ̇ ܠܣܘܟܠܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܢܣܒܝܢ : ܗܠܝܢ ܕܡܣܡܝܢ ܠܘܬ
SevAnt:Epist ܕܝ̇ܕܥ ܗ̇ܘ ܕܒܨܒܝܢܗ ܐ̣ ܬܓܙܪ ܆ ܐܬܓܙܪ : ܐܝܟ ܡܐ ܕܩܕܡܬ ܗܠܝܢ . ܘܒܡܠܐ̈ ܘܒXܡܠܐ̈ ܘܠܝܢ ܕܗ̣ܘ ܝ̇ܕܥ ܗ̇ܘ ܕܨܒܝܢܐܝܬ
AntiTriThWrit ܬܚܘܡܝܟ̈ . ܕܐܝܟܢܐ ܕܚܕ ܐܠܝܘܐ ܬܘܕܐ ܇ ܟܕ ܠܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܓܘܢܝܬܐ ܕܣܛܪ ܡܢ ܐܘܣܝܣ̈ ܘܟܝܢܐ̈ ܬܘܕܐ ܆ ܐܡ̣ܪ ܠܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܟܠܗܝܢ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܀ XܝܫX XܝXXܒXܝX XXXܪܝX ܝܫXܝXܝX· ܗܠܝܢ ܗܠܟ ܠܐ ܡܫܬܡܠܐ ܃ ܐܠܐ ܒܥܡܕܐ ܕܡܢ ܡܝܐ̈ ܘܪܘܚܐ ܂ ܘܡܛܠ ܗܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܆ ܐܝܟܢܐ ܗ̣ܘ ܐܬܚܡܬܘܢ ܡ̣ܢ ܡܘܬ ܐ ܒܐܪܙܐ ܂ ܦܘܩܘ ܡ̣ܢ ܛܝܪܐ ܗܠܝܢ ܂ ܘܩܒܠܘ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪܘ ܠܟܘܢ ܂ ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܠܐ ܣܥ̇ܪܝܬܘܢ
Tim1:Epist ܘܦܘܩܕܐ̈ ܐܣܪܚ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܐܢܬܘܢ ܡܚܕܬܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗ̇ܢܝܢ ܗܠܝܢ ܐܢܫ ܐܡ̇ܪܝܢ ·ܝ ܂ ܝ ܐܢܬܘܢ ܡ̣ܢ ܪܥܘܬܐ̈ ܠܢܡܘܣܐ̈ ܕܕܐ ܟ
Tim1:Epist ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܐܘ ܐܚܝܢ̈ ܚܒܝܒܐ̈ ܐܪܝܟܢ̈ ܡ̣ܢ ܛܟܣܐ ܕܐܓܪܬ ܐ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܦܪܥ ܇ ܘܡܪܐ ܘܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܘܪܚ̇ܡ ܝ ܂ ܐܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܀
PhiloxMab:TenMem ܘܕܐܟܘܬܗܝܢ : X X X ܢܟܦܘܪ ܒܗܝ ܕ : ܕ . XiXeXXeXXeX oXoX ܗܠܝܢ ܢ : XXX XXeXXoXX X XiiiXiܝ X X X ܡܢܢܒXܣ ܘܟXܐ· ܘ ܥܡ