simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܐܢܘܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܐܝܫܡܥܝܠ : ܘܗܠܝܢ ܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ : ܘܪܘܡܐ : ܘܡܣܐ . ܘܚܕܪ : ܘܬܝܡܐ : ܘܢܛܘܪ : ܘܢܦܫ : ܘܩܕܡ .
JnDalya:Epist ܕܓܿܒܐ ܨܒܝܢܗ ܕܡܝܬܪܐ ܡܢ ܟܠ ܡܝܬܪܢ̈ ܦܪܘܫܘܬܐ ܗܝ . 6 . ܗܠܝܢ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܢܣܬܝܒܪ . ܘܠܐ ܡܢܗܝܢ ܢܿܣܠܐ ܘܢ̣ܡܠܐ ܟܪܣܗ ܡܢ
JnDalya:Epist ܕܡܥܝܩܢ̈ 2 . ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒ̣ܥܝܬ ܡܢ ܠܡܟܬܒ ܠܟ ܒܿܗܬ ܐܢܐ . ܗܠܝܢ ܣܓܝܐܢ̈ ܩܪܝܒܐ ܗܝ ܠܝ ܗܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܚܕܝܢ̈ ܘܡܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܬܐܡܪ ܡܢ ܛܘܒܢܐ ܫܡܥܘܢ ܥܢܐ ܪܝܫܐ ܕܫܠܝܛܢܐ̈ ܕܬܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܕܗܠܝܢ ܒܝܕ ܡܠܦܢܝܢ̈ ܦܩܕ ܠܢ‏ ‏ 6 ܟܕ ܗܟܝܠ
IsaacNin:SpiritWorks ܣܘܟܠܐ̈ ܘܠܕܐܝܟ ܗܢܐ ܗܪܓܐ ܡܥܠܐ ܡܣܩ ܠܗ ܪܢܝܐ ܕܨܠܘܬܐ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܬܗܘܢ ܟܡܐ ܗܟܝܠ ܠܒܢܝܐ̈ . ܠܕܐܝܟ
PersMartKgYaz1 ܢܣܬܓܕ ܘܢܬܝܩܪ ܡܢܢ ܒܪܘܝܗܝܢ‏ 15 ܘܐܘܣܦ ܡܠܟܐ ܘܫܐܠ ܗܠܝܢ ܒܖܝܢ̈ ܕܚܢܢ ܢܬܝܩܪ ܡܢ ܒܖܝܬܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܐܬܩܢ ܘܚܠܦ
sugSoul&Body ܛܘܚܐ̈ ܦܓܪܐ ܚܟܡܬܟܝ ܐܚܝܢܬ ܪܘܚܐ ܛܡܪܬ ܠܝ ܗܠܝܢ ܦܚܐ̈ . ܗܠܝܢ ܪܥܝܢܐ̈ ܦܚܝܚܐ̈ . ܘܠܝ ܣܗܕܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܫܒܝܚܐ̈ ܕܪܡܝܢ ܡܢ
ZachSch:ActsSev ܡܛܠ ܣܝܡܬܐ̈ ܢܐܠܦ ܘܒܐܝܕܐ ܐܪܥܐ ܡܛܫܝܢ̈ . ܟܕ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܕܡܫܡܠܐ ܘܩܛܝܪܐܝܬ ܠܢܦܫܬܐ̈ ܕܡܝܬܐ̈ ܢܩܪܐ ܘܡܢ
ZachSch:ActsSev ܬܘܢܝܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܟܢ ܐܦܢ ܡܣܬܒܪܐ ܕܣܪܝܩܐܝܬ ܐܬܟܬܒܘ ܒܪܡ ܗܠܝܢ ܕܡܣܡܒܪܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܐܠܐ ܐܝܟ ܦܪܥܘܢ ܟܬܪ ܒܩܫܝܘܬ ܩܕܠܐ
ZachSch:ActsSev ܕܦܓܥܘ ܐܟܙܢܐ ܕܒܕܘܪܫܗ ܗܝܕܝܢ ܟܕ ܩܪܐ ܗܘܐ ܢܡܘܣܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܬܟܫܦ ܕܢܫܬܘܐ ܠܥܡܕܐ ܦܪܘܩܝܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܟܠܗܘܢ
ZachSch:ActsSev ܕܩܫܝܫܝܢ̈ . ܣܓܕ ܡܢ ܠܫܘܘܕܥܐ̈ ܦܖܘܩܝܐ̈ ܕܚܫܘܗܝ̈ ܗܠܝܢ ܠܝ ܡܐܢܘܗܝ̈ ܘܥܒܕܐ̈ ܕܝܠܗ . ܒܠܚܘܕ ܕܝܢ ܟܕ ܚܕ ܢܣܒ ܗܘܐ ܡܢ
ZachSch:ActsSev ܕܫܦܪܘ ܠܐܠܗܐ ܡܛܠܬܗ ܕܝܠܗ . ܘܦܩܕ ܕܥܒܕܘܗܝ̈ ܥܡ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܪܒܝܗ ܗܘ ܕܓܕܫ ܕܢܩܝܦ ܗܘܐ ܠܗ ܟܕ ܡܘܕܥ ܠܝ ܒܝܕ ܐܓܪܬܐ
ZachSch:ActsSev ܕܝܨܦܘ ܕܢܬܕܡܘܢ ܒܗ ܗܘܐ ܥܠܬܐ ܕܛܒܬܐ̈ ܐܦ ܒܗ̇ ܒܕܝܪܐ ܟܕ ܗܠܝܢ ܘܒܗ̇ ܐܡܢܐ ܕܕܝܩܢܝܩܐ ܐܚܘܕ ܐܘܓܪܝܣ ܕܝܢ ܗܘ ܕܠܟܠܗܘܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܬܒܘ ܥܒܕܘ . ܫܦܝܪܐ ܓܝܪ ܘܙܗܝܪܐ ܕܒܗܝܢ ܒܡܠܐ̈ ܠܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܘܒܝܘܠܦܢܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܩܪܝܒܘܬܢ ܡܢ ܩܕܝܡ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡ̇ܢ ܦܐܝܘܬ ܐܠܗܐܝܬ ܟܬܝܒܢ̈ ܡܛܠܬܗ . ܘܗܕܐ ܠܩܕܝܫܐ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܬܐܘܪܝܐ ܕܥܠ ܡܫܝܚܐ . ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܐܢܫܐܝܬ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܣܝܩܝܢ ܘܠܢ ܘܠܚܝܘܬܐ̈ ܡܪܟܒܬܐ̈ . ܕܡܢ ܐܪܒܥܐ̈ ܗܠܝܢ ܢܦܫ . ܒܣܪܐ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܠܗ̇ܘ ܕܚܝ ܝܕܥܝܢܢ . ܗܢܐ ܠܟܠܗܘܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܬܐܕܘܪܣ . ܘܢܣܛܘܪܝܣ . ܡܢ ܗܪܟܐ ܒܒܙܘܢܛܝܘܢ ܐܬܟܪܗ . ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܦܘܠܐ ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܕܝܕܘܪܘܣ ܐܝܬܘܗܝ ܡܚܒܠܢܐ ܥܡ
LiberGrad ܦܪܢܣܐ̈ ܡܢ ܕܨܒܐ ܕܢܐܠܘܨ ܢܦܫܗ ܘܢܣܬܪܩ : ܐܬܐ ܠܦܘܩܕܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܕܦܘܪܢܣܐ : ܘܗܢܘܢ ܡܠܦܝܢ ܗܘܘ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܐܦ ܡܢ
JnSol:OntheSoul ܢܗܘܘܢ ܐܠܐ ܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܫܝܛܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܒܟܠܗ̇ ܗܠܝܢ ܒܗܢܐ ܫܘܘܕܝܐ ܠܐ ܡܨܝܢ ܡܟܝܠ ܕܒܣܢܐܬܐ ܠܘܬ ܡܣܟܢܐ̈
JacSer:memSimPetGetBehMe ܕܐܢ ܠܐ ܐܡܘܬ ܟܠܗܝܢ ܒܛܠܢ̈ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܐܢܬ ܩܝܡܐ ܡܠܬܟ ܗܠܝܢ ܢܟܝܠܐ ܒܝܬ ܐܝܠܢܐ̈ 335 ܥܠ ܡܘܢ ܫܡܥܘܢ ܬܐܡܪ ܚܣ ܠܟ ܬܣܥܘܪ